Vil ringe til Olli så snart som mulig

– Så snart jeg får tid, skal jeg ta en telefon til sametingspresidenten og avtale et nytt konsultasjonsmøte om Kystfiskeutvalgets innstilling, lover fiskeriministeren.

Lisbeth Berg-Hansen

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen, Magnhild Mathisen, leder i Aps samepolitisk råd og Edgar Olsen, leder i Nessby fiskarlag.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Lisbeth Berg Hansen har i dag vært på besøk i Vardø, Vadsø, Nesseby og Bugøynes. Nærmere tjuvetalls fiskere møtte henne på kaia i Nesseby.

Her innrømmet hun at behandlingen av Kystfiskeutvalgets innstilling har tatt lenger tid enn forventet. Tiltross for at innstillingen ble overrekt til Fiskeri- og kystdepartementet allerede for over tre år siden, så er regjeringen ennå ikke ferdig med sin behandling av innstillingen.

Den trege saksgangen bekymrer sametingspresident Egil Olli. Derfor etterlyste han saka i desember i fjor på et møte med fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen i Oslo. Her lovet fiskerministeren en avklaring på nyåret, og at de politiske prosessene mellom departementet og Sametinget kunne være avsluttet i januar/februar.

Men nå innrømmer fiskeriministeren at de juridiske spørsmålene har vært vanskeligere enn det hun tidligere har trodd. Hva disse spørsmålene er, vil hun ikke konkretisere noe nærmere.

– Men Sametinget og Fiskeri- og kystdepartementet har på administrativt nivå lagt fram et godt grunnlag for de politiske konsultasjonene, sier statsråden.

Lovbeskyttet fiskerett

Kystfiskeutvalgets hovedkrav er en egen lov som gir en lovbeskyttet fiskerett til folk bosatt ved fjordene og langs kysten i Finnmark. Disse skal ha rett til fiske i havet utenfor Finnmark på grunnlag av historisk bruk og folkerettens regler om urfolk. Denne retten til fiske foreslås å gjelde alle folkegrupper.

Utvalget har også foreslått opprettelse av et regionalt styringsorgan, i loven kalt Finnmark fiskeriforvaltning, der Finnmark fylkesting og Sametinget hver velger tre medlemmer til styret.

Det regionale styringsorganet vil få myndighet til å motta og fordele kvoter og tillatelser og foreta andre disposisjoner til fremme av fjord- og kystfisket i Finnmark. De kvoter som fordeles på denne måten skal være personlige og ikke kunne omsettes.

Ekstrakvote som erstatning?

Tidligere fiskeriminister Helga Pedersen har ment at det er unødvendig med en egen lov. I stedet for fremmet hun et forslag på 3.000 tonn ekstrakvote til båter under 11 meter i Finnmark og Nord-Troms. Dette skapte stor reaksjon, ikke minst fra sametingspresident Egil Olli.

I et møte med fiskeriministeren den 8. desember i fjor, tok Olli opp framdriften med Kystfiskeutvalgets arbeid. På dette møtet varslet Lisbeth Berg Hansen at Fisker- og kystdepartementet ville avsette 3.000 tonn torsk til dette formålet. Dette kommer også frem i sametingsrådets siste beretning.

Sametingsrepresentant Geir Tommy Pedersen (NSR) reagerer på dette, og frykter for at sametingsrådet nå har forhandlet bort kravet om lovbeskyttet fiskerett og akseptert ekstrakvoten på 3.000 tonn som en erstatning.

– I rådets beretning står det ingenting om rettigheter. Derfor er det grunn til å lure på hva rådet egentlig mener, sier Pedersen. Han viser også til uttalelsene fra statssekretæren i Fiskeridepartementet, Hans Kristian Amundsen.

– Det viktige for folk er å få fisk. Det er fisk man kan fiske, ikke en lovparagraf , fremholdt Amundsen i januar.

– Tviholder på rettighetskravet

Men Sametingets rådsmedlem Marianne Balto (Ap) benekter at de har forhandlet bort kravet om fiskeretten.

– Vi har konsekvent nektet å diskutere kvoter før loven om fiskeretten er på plass, svarer Balto.

Samtidig understreker hun at lovens formål om rett til fiske i fjord- og kystfarvann i Finnmark, har lite for seg dersom det samtidig ikke avsettes tilstrekkelig kvote til formålet.

I Nesseby bekreftet fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen at regjeringen har avsatt 3.000 tonn ekstra torskekvote til oppfølging av Kystfiskeutvalget.

– Er dette som en erstatning for det Kystfiskeutvalget har foreslått?

– Nei. Også i fjor fikk de minste båtene en slik ekstrakvote. Det samme hadde vi lovet også til årets reguleringer, noe som regjeringen fastholder. Årets ekstrakvote blir fordelt straks vi er blitt enige med Sametinget, sier fiskeriministeren.

–Somlet for lenge

Fiskeriministeren treffer fiskere i Nesseby

SKEPTISK: Fisker Nils Einar Mathisen (i midten) er skeptisk til fiskeriministeren lovnader

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Leder i Arbeiderpartiets samepolitiskråd, Magnhild Mathisen, fulgte med fiskeriministeren på deler av hennes besøk i Finnmark. Hun er fornøyd med ministerens lovnader om nye konsultasjoner med sametingsrådet.

– Jeg har fått klare løfter om fortgang i arbeidet med Kystfiskeutvalgets lovforslag, og har stor tro på et godt resultat, sier Mathisen.

Men fisker og sambygding Nils Einar Mathisen er mer avventende.

– Regjeringen har somlet altfor lenge med denne saka. Det er stor grunn til å lure på om dette er bevisst strategi, sier Mathisen.

LES OGSÅ:

Frykter for kystfiskerne

Vil lære sametinget mer om fiskerinæringen

– En solid støtteerklæring