– Dette er den beste løsningen

Finnmarksklinikken i Karasjok foreslås lagt ned. Rusbehandlingstilbudet skal sentraliseres til Alta og Lakselv.

Finnmarksklinikken i Karasjok

Finnmarksklinikken i Karasjok foreslås lagt ned. Styret i Helse Nord behandler saken tidlig i desember.

Foto: Tor Egil Johansen / NRK

– Det viktigste fokuset for meg er først og fremst pasienten. Morgendagens organisering mener jeg er den beste fremtidige løsningen for pasientene, sier direktør Hans Petter Fundingsrud i Helse Finnmark.

Helse Finnmark foreslår å legge ned Finnmarksklinikken i Karasjok, som per i dag tilbyr behandling for rusmisbruk. De tolv sengeplassene foreslås flyttet til de psykiatriske døgnenhetene i henholdsvis Lakselv og Alta.

Fundingsrud sier at planen er å investere 100 millioner kroner i Alta der man skal bygge fem nye psykiatriske plasser. Sengeplassene som nå er i Karasjok blir fordelt likt mellom Alta og Lakselv, og de seks plassene skal da gå til rusarbeid.

Nedleggelsen – eller flyttingen av Finnmarksklinikken ble kjent i media for et år siden . Finnmarksklinikken har et særlig ansvar for å ivareta samiske pasienter, og flere, både tidligere pasienter og fagmiljøer, reagerte sterkt på flytteplanene da det ble kjent.

– Svekker ikke samisktilbudet

Assisterende direktør i Helse Finnmark, Hans Petter Fundingsrud

Hans Petter Fundingsrud i Helse Finnmark mener at sentralisering er den beste løsningen for pasientene.

Direktør Hans Petter Fundingsrud i Helse Finnmark sier at nedleggelsen av Finnmarksklinikken i Karasjok ikke vil svekke det samiske tilbudet.

– Vi forholder oss til arbeidsgruppas innstilling, alle høringsnotatene og ikke minst dialogen vi har hatt med de tre kommunene Tana, Porsanger og Karasjok. Alle de argumenterer godt for at det samiske perspektivet blir ivaretatt fra kommunalt ståsted, så da føler vi oss rimelig trygg på det, sier Fundingsrud.

– Å samle tilbudet innen psykisk helsevern for voksne og rusbehandling i Lakselv som en del av SANKS, vil bidra til å gi et godt tilbud til den samiske befolkningen, fortsetter han.

Leder Inger Lise Bjerknes ved Finnmarksklinikken sier til NRK at forslaget er nytt for henne og de ansatte ved klinikken, og ønsker ikke å uttale seg noe mer om saken i dag.

Karasjok mister arbeidsplasser

Forslaget som er lagt frem for styret, innebærer at Finnmarksklinikken blir lagt ned i 2016. Arbeidsgruppen startet arbeidet med dette allerede i fjor, og opprinnelig hadde gruppa foreslått å flytte tilbudet i Lakselv til Karasjok, noe som ville medført fjerning av arbeidsplasser. Istedet blir det motsatt.

– Dette er mest hensiktsmessig, vi ønsker å samle fagmiljøene. Porsanger får færre psykiatriske plasser, da noen blir erstattet med rusplasser. Totalt sett blir det derfor ikke flere arbeidsplasser i Lakselv, sier direktøren.

Med det nye forslaget vil Karasjok kommune miste 21 arbeidsplasser, men Helse Finnmark vil arbeide for at de ansatte ved Finnmarksklinikken beholder jobben, men på annet sted. Forslaget ligger to år frem i tid, noe som gir Helse Finnmark tid til å komme opp med gode løsninger, sier Fundingsrud.

– Vi skal blant annet opprette flere rusteam, et i Hammerfest og et i Kirkenes. I tillegg skal vi bygge opp rusteamene som vi allerede har, blant annet i Alta. Innenfor fagmiljøene vil det være arbeidsplasser som kan rekruttere de som i dag jobber innenfor rusfeltet.

Forslaget innebærer at behandlingen for voksne innen psykisk helsevern og rusbehandling samles i Lakselv, mens tilbudet til barn og unge, samt somatisk tilbud som spesialistlegesenteret, blir i Karasjok. Endelig beslutning tas av styret i Helse Finnmark 5. og 6. desember i år.