Kristine (27): – Reindriften er i dyp krise

Hun fortviler over tap av dyrene sine, og mener dagens forvaltning av rovvilt ikke fungerer. Nå får reindriften støtte fra stortingshold, mens regjeringen mener alt fungerer bra.

Kristine Blind Helland, leder for Balvatn reinbeitedistrikt

BEKYMRET: Leder i Balvatn reinbeitedistrikt Kristine Blind Helland er kritisk til forvaltningen av rovvilt.

Foto: Elena Junie Paulsen / NRK

I oktober samlet lederne av reinbeitedistrikter i Nordland seg, for å bekrefte noe de har visst lenge.

– Reindriften er i dyp krise, dette sier leder i Balvatn reinbeitedistrikt i Nordland, Kristine Blind Helland.

Alle reinbeitedistrikt i Nordland varslet i oktober i fjor at reindriftsnæringen er alvorlig truet av rovvilt i Nordland.

Reineieren mener den største årsaken til den dype krisen er rovvilt. Eller rettere sagt; forvaltningen av rovvilt.

Det er der det har sviktet, mener hun.

Reineiere samlet i reingjerdet på Saltfjellet, Nordland.

I KRISE: Reineierne i Nordland fortviler over store tap til rovvilt.

Foto: Elena Junie Paulsen / NRK

Hun erfarer at det er lite hun som reineier skal ha sagt om rovvilt.

– Sånn som det er nå blir det ikke forvaltet med hensyn til reindriften.

Blind Helland forteller at det blir sendt inn bekymringsmeldinger, og dokumentert store tap av rein til rovvilt uten at det skjer noe.

– Om våren ser man nyfødte kalver. Men når man ser de, så stiller man seg spørsmålet: Hvor lenge lever du?

Kristine Blind Helland, leder i Balvatn reinbeitedistrikt

Kristine Blind Helland har problematikken om rovvilt i tankene hele tiden.

– Man er så vant til at det er slik det skal være at man må kjempe for å overleve.

Knekker reindriften

Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) gir sin fulle støtte til en næring i krise.

Siv Mossleth spør hva som er feil på bildet.

FEIL I BILDET: Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) spør hva som er feil med reinene på bildet, og følger opp spørsmålet selv med å forklare at dette er simler uten kalver. Et resultat av rovviltpolitikken, mener hun.

Foto: Sander Andersen / NRK

Mossleth mener at regjeringen holder på å knekke reindriften fullstendig.

– Jeg synes reineierne har vært veldig tålmodige. De har ventet for lenge med å si skikkelig ifra. Og jeg synes ikke de har urimelige krav.

Videre mener hun at det bare er en ting som må gjøres.

Bestanden av rovvilt i Nordland må minkes.

Antall ynglinger av jerv og gaupe må reduseres, og det er heller ikke plass for ynglinger av bjørn i fylket.

Også ørnen bør kunne tas ut i forkant av kalvingen, som reineierne ber om.

– Folk elsker reinkjøtt, og da må reineierne få lov å produsere for folk, og ikke for rovdyrene, sier hun.

Ikke aktuelt

Regjeringen mener derimot at det er balanse mellom beitenæringen og rovvilt. For dem er det ikke aktuelt å minke bestanden av rovvilt.

Maren Hersleth Holsen (V), statssekretær i klima- og miljødepartementet

IMØTEKOMMER IKKE: Statssekretær Maren Hersleth Holsen vil ikke komme reindriftsnæringen i møte når det gjelder reduksjon av rovvilt.

Foto: Even Lusæter / NRK

– Bestandsmålet som er satt er en fornuftig balanse mellom å ta hensyn til beitenæring, til reindrift og til rovdyra våre, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet Maren Hersleth Holsen.

Hersleth Holsen viser til bestandsmålet i Norge som ble satt av Stortinget i 2004. Hun ser ikke at det er aktuelt at departementet skal gjøre noe ny vurdering av det.

– Den situasjonen vi har nå er at det er en todelt målsetting i forvaltninga av rovvilt. Det er at vi skal ha både beitedyr, og vi skal ha reindrift, og vi skal også klare å forvalte rovdyrene våre. Og da har man funnet et tall som vi forvalter ut fra.

– Vi har ikke noe ønske om å redusere. Vi har et ansvar for å ta vare på de fire, store rovdyra våre. Og det gjør vi.

Maren Hersleth Holsen, statssekretær i Klima- og miljødepartementet

Hersleth Holsen benekter påstanden om at myndighetene ikke vil lytte til reindriftens kunnskap og erfaring.

– Jeg mener vi er veldig lydhøre, og at vi er veldig opptatt av å høre hva reindriften selv mener, og ta imot den erfaringen som faktisk er på bakken.

Kjemper videre

For Kristine Blind Helland betyr regjeringens holdning at kampen mot dagens forvaltning av rovviltene fortsetter.

– Det burde være viktigere å produsere kjøtt, enn at maten vi skulle ha spist blir spist av rovvilt. Nå med korona ser man hvor avhengig Norge er av å kunne produsere sin egen mat.

Korte nyheter

 • Koronanjoammu lassána Romssas

  Vássán jándoris leat dieđihuvvon 49 ođđa njoammuma Romssas. Oppalohkái leat 113 olbmo Romssas erremis covid-19 geažil. Universitehtabuohcceviesus leat dál 20 koronabuohcci. – Dál eai leat makkárge ovttaskassivat manne njoammu fáhkka lassána. Eatge dieđe joatká go lassáneapmi, dadjá njoammubajitdoavttir Trond Brattland.

  Lang kø ved testsenteret for korona i Tromsø sentrum
  Foto: Veronica Turnage / NRK
 • Koronadilli Kárášjogas

  Ikte dieđihii Kárášjoga gieldda iežaset neahttasiiddus ahte korona lea njommon ovcci olbmui. Golmmas leat isolašuvnnas korona geažil, ja oktiibuot leat logis isolašuvnnas. Kárášjoga gieldda dearvvašvuođa fágalaš ráđđeaddi Heidi Boine lohká dili duođalaččain. Maiddái valáštallanservviide čuohccá dát dilli.

  Dás gulat Kárášjoga koronadili birra

  Kárášjogas koronalassáneapmi mii čuohccá maid valáštallansearvái.
 • Deatnu vuittii suorbmasáhtu-appain

  Njeallje nuorra fitnodatálggaheaddji Deanušaldi skuvllas vuite gilvvu «Fremtidens verdiskapere i Nord», čállá Ságat. Vuoitojoavku oažžu bálkkašumi suorbmasáhtu-appa ovddas, mii gohčoduvvo «Just get there».