Hopp til innhold

Frykter at reindrifta bryter sammen

Fylkesmannen i Nordland er bekymret og ber to departementer om å samarbeide bedre for å hjelpe på situasjonen i reindriftsnæringa.

Rovdyrtap i reinflokkene til Ragnhild Sparrok Larsen

Rovdyrtap i reinflokkene til Ragnhild Sparrok Larsen i Byrkije Reinbeitedistrikt våren 2020.

Foto: Ellen Sara Sparrok

Vinteren 2019/2020 har vært preget av store utfordringer for reindrifta i Nordland. Det startet med beitekrise og koronavirus, i tillegg har det blitt dokumentert uvanlig store tap til fredet rovvilt i flere kalvingsområdet.

I et brev fra fylkesmannen dokummenteres tap til både kongeørn, jerv og gaupe.

Etter en lang vinter med flere kriser har belastningen for enkeltutøvere stor.

– Vi er bekymret for om det vil være mulig å opprettholde ei bærekraftig reindrift om dette fortsetter, forteller fungerende fylkesmann Monica Iveland.

– Slik situasjonen er nå er reindrifta lite bærekraftig, med at det er så store tap i år. Får de flere påfølgende år på dette viset, vil det være vanskelig å holde reindrifta i gang.

Det siste året har vært spesielt utfordrende, ifølge Iveland.

– Først beitekrise med låste vinterbeiter, og påfølgende sen vår. Så kom koronakrisa som også har påvirket næringa, og deretter uvanlig høye kalvetap til rovvilt.

Reinkadaver i Børgefjell. Rovdyr har vært på ferde. 
Ragnhild Sparrok Larsen

Reinkadaver i Børgefjell. Rovdyr har vært på ferde.

Foto: Privat

Ber om bedre samarbeid

Klima- og miljødepartementet har ansvaret for rovdyrforvaltningen, og landbruks og matdepartementet for beitenæringene. De to har nå fått brev fra fylkesmannen i Nordland.

I brevet bes de om å sammen evaluere den uvanlige situasjonen som har vært i år, slik at vi står bedre rustet til å kunne reagere raskt i slike situasjoner. På den måten kan vi unngå at presset på næringa og enkeltutøvere blir så stort.

– Noen utøvere står i fare for heller ikke å få driftstilskudd fordi de har for liten produksjon. De har ikke har nok dyr å slakte fordi de har hatt for høye tap, sier Iveland.

Tapene til fredet rovvilt er uforståelig høyt, med nesten 60 prosent tap av reinkalvene i fylket.

Får ikke skadefelling for å stanse det reineierne beskriver som en massakre

Graf rovvilt 02.07.20

Figuren viser kadaver til alle rovviltarter samlet, for hele Nordland reindriftsområde. Mai 2020 skiller seg markert ut.

Grafikk: Fylkesmannen i Nordland
Ragnhild Sparrok Larsen er glad for tilbudet som blir klart fra høsten av.

Ragnhild Sparrok Larsen sier det blir vanskelig å drive med kjøttproduksjon når de mister så mange kalver.

Foto: Privat

Håpløst å drive som i dag

Reindriftsnæringa mener at dagens system ikke registrerer det reelle antallet rovvilt. Derfor er de glad for at fylkesmannen nå tar affære, sier Ragnhild Sparrok Larsen i Byrkije reinbeitedistrikt.

– Det er jo prekært i næringen, det er svært alvorlig og jeg synes det er bra at fylkesmannen også tar det steget.

Sparrok Larsen sier at det må avgjøres om man skal ha matproduksjon i primærnæringene, eller om man skal lage føde til rovviltet. Slik det er i dag er det håpløst å drive med kjøttproduksjon, sier hun.

– Produksjonen blir jo borte og i verste fall vil vi ha problemer med å i opprettholde reinantallet.

–Det fungerer ikke, forvaltningen fungerer ikke som den er i dag, ifølge Sparrok Larsen.

Fra en blytung vinter til en blodig vår

Ny rapport: Norsk rovviltpolitikk er feilslått

Rovdyrangrep i Børgefjell, Byrkije reinbeitedistrikt. Her undersøker SNO de døde kalvene. 
Ragnhild Sparrok Larsen

Rovdyrangrep i Børgefjell, Byrkije reinbeitedistrikt. Her undersøker SNO døde kalver våren 2020.

Foto: Aslak Jåma