Klør seg i hodet av kommunenavn på ulike språk

Når en kommune er «døpt» både på norsk, samisk, og kanskje også kvensk - hvordan skal navnene skrives, og hvilket navn skal stå først på skilt og kart? Dette grubler man på hos Kartverket.

skilt Kåfjord kommune

FRA TO TIL TRE SPRÅK: Kåfjord kommune i Nord-Troms har i mange år hatt to offisielle navn, et på samisk og et på norsk. Nylig omfavnet kommunen også et tredje navn; på kvensk.

Foto: Per Inge A. Åsen

Tromskommunen Kåfjord og nordlandskommunen Fauske vedtok nylig å berike kommunenavnene sine med og på henholdsvis kvensk og samisk.

Kåfjord vedtok, i tillegg til sitt offisielle eksisterende norske og samiske navn, også et kommunenavn på kvensk; Kaivuonon komuuni.

Fauske på sin side, vedtok å offisielt stadsfeste sitt samiske kommunenavn; Fuosko.

Men nå har de språkmangfoldige vedtakene skapt en smule hodebry hos Kartverket.

Grammatikk-grubling

– Vi håper departementet kan svare oss på hvordan det kvenske navnet på Kåfjord kommune, og det samiske navnet på Fauske kommune, skal skrives i nominativ, når de samiske ordene for «kommune» ikke er med.

– Vi trenger opplysningene til oppdatering av nettsider, kart, tabeller og registre.

Dette skriver Kartverket i en e-post til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– I de to siste vedtaksbrevene av 15.04.2016 er navnene ført opp i «genitivsform», med etterstilt kvensk/samisk ord for kommune - det vil si «Kaivuonon komuuni» og «Fuosko suohkan» - men inneholder ingen opplysning om hvordan navnene skal skrives i nominativ, altså når ordene for «kommune» ikke er med, tillegger de i brevet.

... og rekkefølge-grubling

– Vedtaksbrevet vedrørende det kvenske navnet på Kåfjord kommune gir ingen opplysning om rekkefølgen av navnene. Men siden Kåfjord kommune er innlemmet i samisk forvaltningsområde, går vi ut fra at rekkefølgen skal være samisk, norsk, og kvensk.

Kartverket viste her til Forskrift om skrivemåten av stadnamn, paragraf syv, som delvis lyder:

«I forvaltningsområdet for samisk språk skal rekkjefølgja være samisk, norsk, kvensk.»

– Tilsvarende går vi ut fra at rekkefølgen for Fauske kommune skal være norsk og samisk, siden kommunen ikke er innlemmet i det samiske forvaltningsområdet, skriver Kartverket.

Porsanger kommune

SPRÅKMANGFOLDIG: Porsanger kommune har offisielle navn på hele tre ulike språk; norsk, samisk og kvensk.

Foto: Piera Balto / NRK

Antok rekkefølge-brudd

For en tid tilbake meldte Statistisk sentralbyrå til Kartverket at rekkefølgen for Porsanger kommunes flerspråklige navn, skal være det norske først, og deretter det samiske, og til sist det kvenske.

Med andre ord; Porsanger først, deretter Porsáŋgu, og til sist Porsanki.

– Dette er ikke i tråd med regelen i forskriften, skrev Kartverket til Kommunaldepartementet den gangen.

Men ifølge departementet har Porsanger sitt på det rene.

– Navnet ble vedtatt før forskriften om skrivemåten for stadnamn, inkludert rekkefølgebestemmelsen, trådte i kraft, svarte departementet.

Hábmer - Hamarøy, eller motsatt?

Kartverket etterspurte også informasjon om rekkefølgen for det tospråklige kommunenavnet for Hamarøy i Nordland.

Svaret fra departementet lød:

– Hamarøy kommunestyre vedtok i 2010 at det samiske navnet på kommunen skal være Hábmera suohkan. Verken kommunestyrevedtakene eller kommuneadministrasjonens saksutredning inneholder opplysninger om hvilken rekkefølge man ønsket når det gjaldt samisk og norsk navn på kommunen.

Regjeringen stadfestet Hamarøys samiske navn i januar 2011, men rekkefølgen ble ikke bestemt.

– Det foreligger følgelig ikke noe formelt vedtak, verken i kommunen eller fra Kongen i statsråd, som fastsetter rekkefølgen, skriver departementet.