Kampen om naturressursene tilspisser seg

Nesseby bygdelag nekter å godta en situasjon hvor Finnmarkseiendommen (FeFo) skal forvalte rettigheter som historisk tilhører bygdelaget. Utmarkdomstolen har bestemt å behandle ankesaken i to deler.

Gunn-Britt Retter

– Jeg er ingen jurist, men tror likevel det er uvanlig å dele en ankesak i to økter med lang pause i mellom, forklarer Gunn-Britt Retter, leder i Nesseby bygdelag.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Ankesaken starter 15. august og varer i noen dager. Så blir det pause frem til 21. oktober.

– En merkelig og uheldig måte å behandle en ankesak på, mener leder i Nesseby bygdelag, Gunn-Britt Retter.

Bakgrunn

For ett år siden slo Finnmarkskommisjonen fast at Nesseby bygdelag har opprinnelige bruksrettigheter av allmenningsrettslig karakter i sitt nærområde.

Likevel mener kommisjonen at staten har etablert rett til å styre lokalbefolkningens ressursutnyttelse, en rett som nå håndheves av Finnmarkseiendommen (FeFo).

Nesseby bygdelag har anket avgjørelsen til Utmarksdomstolen. Bygdelaget mener at det er de og ikke FeFo, som har rett til å forvalte ressursene i dette området , geografisk avgrensa fra marbakken til Jakobselvkroken, fra Šoaratjohka i vest til kommunegrensa mot Vadsø i øst.

Betyr dette at dere også krever enerett til naturherlighetene?

– Nei, det betyr vel aldri nødvendigvis enerett når man ber om å være en del av forvaltninga. FeFo krever jo heller ikke enerett til seg sjøl når de vil forvalte ressursene. Forvaltningsrett betyr ikke at noen blir ekskludert, slår Retter fast.

Utsatt på grunn av pengemangel

Ankesaka var opprinnelig berammet til juni i fjor. Men på grunn av pengemangel måtte Utmarksdomstolen utsette rettsaka til august i år.

Nils Asbjørn Engstad

Rettens formann, Nils Asbjørn Engstad, medgir at det ikke er helt vanlig å behandle en ankesak i to deler.

Foto: Utmarksdomstolen i Finnmark

– Nå blir den ytterligere utsatt, forklarer leder i Utmarksdomstolen for Finnmark, Nils Asbjørn Engstad.

Behandlingen av saken starter riktignok 15. august i Vadsø med advokatenes innledningsforedrag. Men etter vitneavhør og befaring i tvisteområdet, tar retten så pause frem til 21. oktober.

Vil vente på Høyesterettsdom

Det er Finnmarkseiendommen (FeFo) som har begjært pause i forhandlingene frem til 21. oktober i påvente av Høyesteretts dom i den såkalte Stjernøya-saken . Det er to grupperinger fra reindrifta som har fremmet eiendomskrav på Stjernøya. Saken er anket til Høyesterett etter at Utmarksdomstolen avviste kravet fra reineierne.

– Dommen fra Høyesterett kan være relevant for Nesseby-saken, mener Engstad.

Han har derfor gått med på kravet fra FeFo om å ta pause i forhandlingene.

I Stjernøysaken har partene, dvs. Finnmarkseiendommen og reindriftutøverne, vært uenige om hvordan ILO-konvensjonens bestemmelser om landrettigheter skal fortolkes, og om hvorvidt konvensjonen er inkorporert i norsk lov.

Nesseby bygdelag mener de to sakene ikke er relevante, og mener derfor at det ikke er nødvendig å vente på Høyesterettsdommen.

– Vår sak dreier seg om forvaltningsrett. Hvis du har bruksrett til et hus, kan ikke andre bestemme hvordan det skal brukes, forklarer bygdelagslederen.

Korte nyheter

 • Kommunestyremøtet tolket ikke fra samisk - nå beklager de

  En kommunestyrerepresentant i Hamarøy kommune holdt et innlegg på lulesamisk i kommunestyremøtet den 30. november i fjor. Innlegget ble ikke tolket til norsk, og møtelederne passerte det i stillhet, til tross for at en stor del av representantene ikke behersker samisk.

  En privatperson klaget inn hendelsen til Statsforvalteren i Nordland i etterkant av møtet.

  Kommunen har bekreftet i en redegjørelse til Statsforvalteren at det ikke ble tolket fra samisk til norsk. I redegjørelsen beklager de samtidig for hendelsen, skriver NordSalten avis (betalingsmur).

  – Det er svært krevende å få tak i tolk, og i dette tilfellet fikk vi ikke kontakt med noen av våre tolkere. Dette beklager kommunen sterkt og vi har gjort grep slik at dette ikke gjentar seg, skriver kommunedirektør Odd-Børge Pedersen til Statsforvalteren i Nordland.

  Ved neste kommunestyremøte hadde kommunen anskaffet en interaktiv tolketjeneste, i følge Pedersen. Tjenesten vil også være på plass for fremtiden.

 • – Dehálaš eastadit iešsorbmemiid

  Sámediggeráđđi juolluda 300.000 kr Finnmárkku buohccivissui /SÁNAG:i. Doarjja galgá geavahuvvot heivehit kurssa iešsorbmeneastadeami birra «Áicil iešsorbmenjurdagiidda» sámi kontekstii.

  Prošeavtta ulbmil lea eastadit iešsorbmemiid sámi guovlluin, gelbbolašvuođa loktema bokte álbmogis, dasa ahte áicat ja jearrat iešsorbmenjurdagiid birra, kursemis álbmoga šaddat dihtomielalažžan iešsorbmenjurdagiidda, ja maid oažžut máhtu movt viidáset háhkat dárbbašlaš veahki. Nu čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  – Sámedikki mielas lea dehálaš eastadanbarggu doaimmahit dán suorggis, muhto váilot reaiddut maid sáhttá geavahit eastadanbarggus. Kurssa heiveheapmi «Áicil iešsorbmenjurdagiidda» lea maid okta evttohuvvon doaibmabijuin Norgga, Ruoŧa ja Suoma iešsorbmeneastadanplánas sápmelaččaid gaskkas, dadjá sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto.

  Runar Myrnes Balto
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK
 • Ruoŧas joatkašuvvet koronadoaibmabijut

  Ruoŧŧa guhkida koronadoaibmabijuid guvttiin vahkuin, čuvge ráđđehus preassakonferánssas. – Mis leavvá njoammun sakka. Buohcceviesuide lassánit buohccit. Seammás leat bargosajiin alla buohccindieđihanlogut, čilge sosiálaministtar Lena Hallengren.

  Sveriges socialminister Lena Hallengren
  Foto: Jessica Gow/TT / NTB