Hopp til innhold

Strid om eiendomsrett på Stjernøya

Stjernøya utenfor Alta har vært statens eiendom, men nå krever reindriftssamene denne eiendomsretten som urfolk.

Stjernøya utenfor Alta

Stjernøya utenfor Alta er prøvestein i den årelange kampen om samenes urfolksrett til land og naturressurser.

Foto: NRK/Brennpunkt

Per Bals

Per Bals er reindriftssame og leder av Stjernøya reinbeitedistrikt.

Foto: NRK/Brennpunkt

– De sier jo at det er reindriftsfolk som er urfolk, og reinen beiter over hele øya. Så det er jo rimelig at da skal vi ha hele øya til reindriften, sier Per Bals, som er reindriftssame og leder av Stjernøya reinbeitedistrikt.

Dersom reindriftssamene ikke vinner frem, tar de kravet til Høyesterett og videre til urfolkets eget klageorgan ILO, sier advokaten deres, Geir Haugen, til NRK.

Reindriftssamene bor ikke fast på Stjernøya, men frakter rundt 1000 rein hit på beite hver sommer. Reineierne har allerede beiterett på hele øya. I kravet heter det at reindriftssamene har eiendomsrett på grunn av lang tids bruk, og fordi de tilhører urfolket – samene.

Frykter for sine rettigheter

De fastboende er både sjøsamer, kvener og andre nordmenn. De frykter for hva som vil skje med deres rettigheter hvis reineierne vinner frem.

– Vi har veldig forståelse for at reindrifta trenger bruksrett. Men når det kommer så langt at man begynner å kreve privat eiendomsrett, tvinger det oss til å beskytte våre rettigheter, sier Tor Mikkola.

Mikkola er sjøsame og tilhører dermed også urfolket. Han har på vegne av alle fastboende reist motkrav gjennom Fjordfiskernes Forening.

Stjernøya utenfor Alta er prøvestein i den årelange kampen om samenes urfolksrett til land og naturressurser. Sammen med naboøya Seiland er den det første området som utredes av Finnmarkskommisjonen . Kommisjonen skal etter planen legge frem sine konklusjoner før jul.

Kan ha opparbeidet eiendomsrett

ILO-konvensjon 169 , som Norge ratifiserte i 1990, sier at urfolk har rett til å eie og besitte sine tradisjonelle landområder, og at myndighetene har plikt til å identifisere hvilke områder de har eiendomsrett til.

Finnmarkskommisjonen er satt ned for å utrede nettopp dette. Samtidig skal kommisjonen også utrede om andre enn samer kan ha opparbeidet eiendomsrett gjennom lang tids bruk.

– Vi skal finne en løsning som er i samsvar med gjeldende norsk rett. Både samer og ikke-samer kan ha opparbeidet eiendomsrett gjennom lang tids bruk, sier kommisjonsleder Jon Gauslaa.

Saken fortsetter nedenfor bildet.

Tor og Bjørg Mikkola

Tor Mikkola er sjøsame og driver i tillegg til fjordfiske med småbruk.

Foto: NRK/Brennpunkt

Kan havne i retten

Reindriftssamenes advokat, Geir Haugen, er innstilt på å ta saken til retten dersom reindriftssamene ikke får gjennomslag for sine krav:

– Hvis ikke gjeldende norsk rett fører til at reindriftssamene får eiendomsrett til Stjernøya, vil vi ta kravet til den nyopprettede Utmarksdomstolen, og deretter videre til Høyesterett og om nødvendig til ILOs klageorgan, sier Haugen til NRK.

– Du trenger ikke være same for å få eiendomsrett i Finnmark. ILO-konvensjonen gir likevel samene en fordel fordi de ikke behøver å dokumentere eksklusiv bruk av et område. Det er nok at bruken har vært dominerende, legger Haugen til.

Må være av samisk ætt

Reindriftssamene krever eiendomsrett som urfolk. For å få lov til å drive med rein i samiske områder, må du være av samisk ætt.

Som sjøsame tilhører Mikkola selv urfolket, men han driver fjordfiske og småbruk med sauehold. Dette er ikke er eksklusive urfolksnæringer. Betyr det at reindriftssamene er mer urfolk enn han?

Advokat Geir Haugen

Geir Haugen er reindriftssamenes advokat.

Foto: NRK/Brennpunkt

– Jeg er stolt av å være sjøsame, Rasemessig er jeg jo ikke hundre prosent sjøsame. Men jeg tror det er veldig få samer som kan si at de er hundre prosent samer, sier Mikkola til NRK.

Advokat Geir Haugen mener at samiske bønder vil stå langt svakere enn reindriftssamene fordi de ikke kan vise til like dominerende bruk av øya.

– Men i og med at også samiske bønder er urfolk, vil de likevel stå sterkere enn ikke-samiske bønder. For samer som urfolk skal det være nok med dominerende bruk for å få eiendomsrett, mens ikke-samer må dokumentere eksklusiv bruk, sier Haugen.

Har tapt beiteområder

På Stjernøya utvinnes mineralet nefelin, og reindriften har tapt beiteområder til gruvedriften.

Med Haugen som advokat vant reinbeitedistriktet drøyt en million kroner for tap av beite.

Men som grunneiere vil reindriften ha krav på tonnøre fra gruvedriften, som i dag er på rundt to millioner kroner hvert år. Som urfolk vil de i tillegg ha krav på andel i utbyttet fra gruvedriften, ifølge advokat Haugen.

Eies av befolkningen i Finnmark

Idag eies øya av Finnmarks befolkning i fellesskap, gjennom selskapet Finnmarkseiendommen.

Leder for reinbeitedistriktet, Per Bals, mener det er rimelig at reindriften, og ikke fellesskapet, får inntektene fra gruvedriften.

– Ja, det synes jeg. For hvis det kommer ny gruvedrift her, er det vi som blir tapende part og mister beiteareal. Vi får litt erstatning, men det er ikke de store summene, sier Bals.

Finnmarkskommisjonen skal utrede eiendoms- og bruksrettigheter til det som tidligere var Statens grunn i Finnmark, 96 prosent av landarealet. Reindriften har blant annet også krevd eiendomsrett til hele Nesseby kommune.

Eksterne lenker: