Hopp til innhold

Reindrifta får ikke eie Stjernøya

I dag kom den første av en rekke dommer som skal fastsette eiendoms og bruksrett på landarealer i Finnmark.

Solnedgang over Stjernøya

Aktører i reindriftsnæringa har gjort krav på eiendomsretten til Stjernøya i Vest-Finnmark.

Foto: Dag Ivar Indrebø / NRK

Reinbeitedistrikt 25 og Sara-gruppen har ikke fått medhold i sine krav om eiendomsrett til Stjernøya i Vest-Finnmark.

De har imidlertid bruksrett i området.

Det er klart etter at Finnmarkskommisjonen offentliggjorde sin rapport om eiendoms og bruksrett for Stjernøya og Seiland tirsdag.


Rapporten i sin helhet finner du på Finnmarkskommisjonens hjemmeside .

Retningsgivende dom

Stjernøya/Seiland er det første av flere områder i Finnmark hvor de fem medlemmene i kommisjonen har kartlagt hvem som har de historiske bruks- og eierrettighetene.

Siden 2009 har kommisjonen jobbet med utredninger for å fastsette eiendoms og bruksrett i « Felt 1», som er kommisjonens betegnelse på området.

Det har vært knyttet stor spenning til hva kommisjonen ville konkludere med, også fordi det vil bli retningsgivende for Finnmarkskommisjonens videre arbeid.

Mener å eie nær hele øya

På Stjernøya hadde reindriftsutøvere gjort krav på eiendomsrett til store deler av arealet, som de har som beiteområde.

Reinbeitedistriktet har gjennom sin advokat uttrykt at dersom de ikke vinner frem, vil de vurdere å ta kravet til Høyesterett og videre til urfolkets eget klageorgan ILO.

Konklusjonene er ikke gjort rettskraftige, og kan bringes inn for Utmarksdomsstolen for Finnmark innen 20. september 2013.

Her er konklusjonene fra Finnmarkskommisjonen:

1. Reinbeitedistrikt 25 har gjort krav på eiendomsrett til all FeFo (Finnmarkseiendommens) grunn på Stjernøya.

– Verken utøverne i distrikt 25 eller deres rettsforgjengere har imidlertid brukt Stjernøya på en måte som har vært og er eksklusiv eller dominerende sammenliknet med lokalbefolkningens bruk, står det å lese i rapporten. Reinbeitedistriktet fikk derfor ikke medhold i at de har denne retten.

2. Sara -gruppen, en gruppe reineiere, har gjort krav på eiendomsrett til deler av FeFo-grunnen på Stjernøya.

Heller ikke de oppfyller vilkåret om eksklusiv eller dominerende bruk, og har ifølge kommisjonen ikke eiendomsretten.

3. Fjordfiskernes Forening har på vegne av den fastboende befolkningen på Stjernøya og Seiland krevd kollektive bruksrettigheter. Dette har de fått delvis medhold i at de har.

4. En enkeltstående privatperson har krevd eiendomsrett til et grunnstykke i Store Bekkarfjord på Seiland. Kommisjonen har konkludert med at jordstykket tilhører han.

5. En enkeltstående privatperson har krevd rett til garnfeste for laksegarn på FeFos grunn i Sæterbukt. Kommisjonen har konkludert med at han har retten til garnfeste.

6. Om sjølaksefiske med faststående redskap, skriver kommisjonen følgende:

– Slik en samlet kommisjon ser det, er det ikke ervervet særlige rettigheter til sjølaksefiske i feltet med grunnlag i reglene om hevd eller alders tids bruk ved siden av eller ut over det somfølger av finnmarksloven.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Her berges det amerikanske helikopterflyet som har vært strandet i seks uker: – Krevende