Hopp til innhold

Amanda vil gi det samiske språket til sine barn

– Det som skuffer meg mest er at fikk høre at jeg ikke hadde noen slags rettigheter til å lære meg samisk. Det gjør fortsatt vondt i hjertet mitt, sier hun.

Lågå julevsámegiellaj.

Amanda Reidunsdatter Sandvoll

Amanda Reidunsdatter Sandvoll lærer seg samisk ved å lime bilder og skrive tekster selv.

Foto: privat

– Mine barn skal ha pitesamisk som førstespråk, sier Amanda Reidunsdatter Sandvoll.

Det er én av drømmene til tjueåringen når det er snakk om tiltak for det pitesamiske språket.

Den unge kvinnen har målene klare, og sier at hennes barn ikke skal få oppleve det samme som hun selv.

– Om jeg får hjelp til å lære språket gjennom kursing, da tror jeg det vil være mulig, sier den unge kvinnen som er glad for det pågående arbeidet med revitalisering av pitesamisk språk.

Sametinget har nylig gjennomført tre seminarer om utvikling og muligheter for tre samiske språk som ikke står så sterkt i Norge; pitesamisk, umesamisk og skoltesamisk. En ser på muligheter for å revitalisere disse språkene på norsk side, og hvilke tiltak som må igangsettes.

I bunn for seminarene er rapportene som Sametinget la frem.

Sametinget vil i samarbeid med de ulike språkmiljøene følge opp utredningene for å se på hvilke tiltak som kan igangsettes, heter det i rapportene.

Sametingets plenum anerkjente i desember 2018 språkstrategien Giellalokten – Sametingets strategier for samiske språk. I forhold til dette skal Sametinget kartlegge dagens situasjon for ume-, pite- og skoltesamisk, og se på hva som kan bidra til å øke bruken av språkene.

Såret i hjertet

Amanda Reidunsdatter Sandvoll fulgte seminaret om det pitesamiske språket via nett.

Reidunsdatter Sandvoll savner mulighetene som kunne vært til del for å få lære seg pitesamisk på grunnskolenivå og på videregående skoles nivå.

– Det som skuffer meg mest er da jeg gikk i femte klasse, og fikk høre at jeg ikke hadde noen slags rettigheter til å lære meg samisk. Det gjør fortsatt vondt i hjertet mitt.

Blir rørt

Daglig leder i det pitesamiske senteret Duoddara Ráfe, Stig Morten Kristensen, har i flere år jobbet med å blåse liv i pitesamisk språk på norsk side. Kristensen blir rørt når han får høre unge folk som vil lære seg pitesamisk.

Stig Morten Kristensen

Stig Morten Kristensen er kjempeglad for at arbeidet med å blåse liv i pitesamisk på norsk side allerede gir resultater.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK Sápmi

– Jeg blir så glad. Det er jo dette som er språkrevitalisering i praksis, sier han og lover at Amanda sin drøm skal gå i oppfyllelse.

Alltid et spørsmål om penger

I følge rapportene er mulighetene for å revitalisere de mindre samiske språkene til stede, men det igjen avhenger av at finansieringen er på plass. Med de betingelsene på plass tror Kristensen muligheten for å få dette til er store.

– Politisk vilje må sikte inn på økonomiske virkemidler. Dette koster nok, og det er nok en utfordring for Sametinget.

Virkelig positivt

– Dette er jo en virkelig positivt fra Amandas side, og vi behøver flere slike som henne som vil lære seg sitt egen samiske språk, og gjenopplive det.

Det sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen når han får høre om Amanda Reidunsdatter Sandvoll sine ønsker.

Mikkel Eskil Mikkelsen.

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen mener finansiering ikke skal være til hinder for å lære seg samisk.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Mikkelsen viser til den fremlagte rapporten, og det arbeidet som måtte følge med en slik rapport.

– Det er vel ingen hemmelighet at det er utfordringer knyttet til det å gjenopplive et språk som få behersker i dag. Når det, nær sagt, ikke finnes verken språkressurser eller språkbrukere på norsk side, da er det særlig utfordrende. Da må man også støtte seg til språkmiljøene som selv også må være med på å revitalisere et språk. Fra Sametingets side kan vi ikke gjøre det alene.

– Og Sametinget skal ikke sette noe i veien for et slikt flott arbeid videre, sier sametingsråden.

Forventninger til Sametinget

Amanda Reidunsdatter Sandvoll håper Sametinget er til hjelp for å gi henne muligheter til å lære seg det språket hun har lengtet etter.

Amanda Reidunsdatter Sandvoll

Nå forventer Amanda Reidunsdatter Sandvoll at Sametinget kommer skikkelig på banen.

Foto: privat

– Jeg stoler på Sametinget. Og når jeg til høsten skal stemme i sametingsvalget, da går min stemme til dem som vil verne om, og utvikle de mindre samiske språkene. Det er jo en verdi i alle språk. Og jeg tror at min avdøde bestefar ville være stolt av meg om han hadde sett hva jeg kjemper for.

Her kan du lese Sametingets rapport om pitesamisk språk på norsk side, og forslag på tiltak.

Her er Sametingets rapport om umesamisk språk på norsk side, og hvilke tiltak som kan igangsettes

Her kan du lese Sametingets kartlegging og strategier for det skoltesamiske språket i Norge.

Les saken på samisk her.

Korte nyheter

 • Henlegger anmeldelse av reinbeitedistrikt

  I august anmeldte Høyre i Hammerfest reindriften for det partiet mener er manglende tilsyn av reinsdyr i Hammerfest.

  Nå har politiet henlagt anmeldelsen mot reindriften i Hammerfest.

  – Bakgrunnen for henleggelsen er politiet ikke har hjemmel til å kunne straffeforfølge brudd på reindriftsloven §28, før eventuelt reindriftsstyret eller statsforvalteren har gitt reindriftsutøverne pålegg om å drive tilsyn i henhold til reindriftsloven, sier påtaleleder i politiet, Morten Daae.

  I politiets gjennomgang av saken ble det slått fast at Hammerfest by ikke er et reinbeiteområde.

  – Men dersom reindriftsutøver ikke følger opp og har nødvendig tilsyn i henhold til reindriftsloven, så er det en rekke ting som må formelt prøves før det politiet har hjemmel til å gi eventuelle bøter.

  Daae forteller videre at reindriftsstyret og eller Statsforvalteren kan gi pålegg og dersom disse påleggene ikke følges opp, kan de gi tvangsmulkt, først etter dette er prøvd ut kan eventuelt politiet straffe en reindriftsutøver som ikke har rettet seg etter reindriftsloven.

  – I dette tilfellet er ikke disse tingene prøvet og på bakgrunn av dette har politiet henlagt saken.

  Reinsdyr i Hammerfest sentrum
  Foto: Sunniva Hadland Bøthun / NRK
 • Valgmanntallet i sør har økt med 991 personer

  Fra 2021 til 2023 har Sametingets valgmanntall økt med 2.943 personer.

  Sametingets valgmanntall er teller 23.488 personer.

  Det melder Sametinget i en pressemelding.

  – Jeg er fornøyd med at valgmanntallet øker. Dette viser at folk er engasjert og ønsker å delta i sametingsvalget, sier plenumsleder Tom Sottinen (Bb/Ap) i pressemeldingen.

  Det velges 39 representanter til Sametinget.

  Samtlige 39 mandater til Sametinget skal fordeles på valgkretsene. Antall manntallsførte i valgkretsen per 30. juni 2023 bestemmer mandatfordelingen ved neste sametingsvalg i 2025.

  Ávjovárri valgkrets har i valgperioden 2021–2025 syv mandater, men mister neste valgperiode ett mandat til Sør-Norge valgkrets, som denne valgperioden har seks mandater.

  Ávjovárri valgkrets består av kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger. 30. juni 2023 var det registrert 3.904 personer i valgmanntallet i kretsen, som er en økning på 135 personer siden 2021.

  Valgperioden 2025–2029 har Ávjovárri valgkrets seks mandater og Sør-Norge valgkrets har syv mandater.

  Sør-Norge valgkrets er per 30. juni 2023 den største valgkretsen med 5268 personer i valgmanntallet.

  Valgmanntallet i Sør-Norge har økt med 991 personer siden 2021.

  Sør-Norge valgkrets består av en del kommuner i Møre og Romsdal og Innlandet fylker, samt fylkene Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken og Oslo.

  Tom Sottinen
  Foto: Johan Ánte Utsi / NRK
 • Ávjovárri massá mandáhta Lulli-Norgii

  Sámedikki válgajienastuslohku lassána ja dál leat 23 488 olbmo jienastuslogus. Ođđa logut čájehit ahte mandáhtajuohku rievdá boahtte válgaáigodagas, Ávjovári válgabiire massá mandáhta Lulli-Norgga válgabiirii.

  Dát bohtet ovdan preassadieđáhusas Sámedikkis.

  Áigodagas 2021-2023 lea Sámedikki válgajienastuslohku lassánan 2943 olbmuin, ja geassemánu 30. beaivvi 2023 ledje jienastuslogus 23 488 olbmo.

  – Lean duhtavaš go jienastuslohku lassána. Dát čájeha ahte olbmuin lea beroštupmi ja dáhttu searvat sámediggeválgii, dadjá dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen (Bb).

  Sámediggái válljejuvvojit 39 áirasa. Buot Sámedikki 39 áirasa galget juogaduvvot válgabiirriide. Galle olbmo leat válgabiirres jienastuslogus geassemánu 30. beaivvi 2023 mearrida áirrasjuogu boahtte sámediggeválggas 2025:s.

  Ávjovári válgabiirres leat válgaáigodagas 2021-2025 čieža mandáhta, muhto massá boahtte válgaáigodagas ovtta mandáhta Lulli-Norgga válgabiirii, mas leat guhtta mandáhta dán válgaáigodagas. Ávjovári válgabiirres leat Kárášjoga, Guovdageainnu ja Porsáŋggu gielddat. Geassemánu 30. beaivvi 2023 ledje válgabiirres 3904 olbmo čálihan iežaset jienastuslohkui, mii lea 135 olbmo lassáneapmi jagi 2021 rájes.

  Válgaáigodagas 2025-2029 lea Ávjovári válgabiirres guhtta mandáhta ja Lulli-Norgga válgabiirres čieža mandáhta.

  Lulli-Norgga válgabiire geassemánu 30. beaivvi 2023 loguid mielde stuorámus válgabiire, go das leat 5268 olbmo jienastuslogus. Lulli-Norgga jienastuslohku lea lassánan 991 olbmuin 2021 rájes.

  Lulli-Norgga válgabiirres leat muhtun gielddat Møre ja Romsdal ja Innlandet fylkkain, ja dasto Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold ja Telemark, Viken ja Oslo fylkkat.

  Karasjok og Sametinget bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen