Statens vegvesen sitt faglige innspill til bypakke i Ålesund er nå ute på høring

Statens vegvesen vil bruke to milliarder på tiltak for miljøvennlig transport, og to milliarder på veiutbygging, i sin konseptvalgutredning til bypakke for Ålesund.

Innfartsveg Ålesund

Statens vegvesen vil i Ålesund dele pengene likt mellom veiutbygging og miljø- og kollektivtiltak.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Statens vegvesen sin konseptvalgutredning (KVU) for nytt transportsystem i Ålesund, ble i dag sendt ut på høring.

I alt seks konsept er analysert. Vegvesenet anbefaler å dele investeringskostnadene, som de estimerer til fire milliarder kroner, likt mellom tiltak for miljøvennlig transport, og veiutbygging.

– Det viktigste i dette forslaget er en balansert satsning på veiutbygging, kollektivtransport og tiltak for syklende og gående, sier fungerende regionveisjef Kjetil Strand i Statens vegvesen.

Fokuserer på miljø

Kjetil Strand

Regionveisjef i Statens vegvesen, Kjetil Strand.

Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen

Vegvesenet mener kombinasjonen mellom miljø- og veitiltak, sammen med fokuset på knutepunkt, vil være et godt grep for å gi et godt utbygd kollektivtilbud og sikre en god byutvikling i Ålesund.

– Forslaget er også et ledd i å prøve å begrense bilbruk i mellomstore byer. Vi ser en kraftig trafikkvekst i byområdene, sier Strand.

Han mener også at Ålesund er en ideel by for miljøtiltak.

– Byformen og topografien til Ålesund legger godt til rette for å bli betjent både kollektivt og for syklister, men det er nødvendig å utvikle det tilbudet.

Vil starte med Brosundet

Statens vegvesen anbefaler å starte med utbygging rundt Brosundet. I tillegg vil de ved hjelp av enveiskjøringer bedre trafikkavviklingen i sentrum. De legger også vekt på tiltak som skal bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk, gående og syklende.

For å få flere til å bruke miljøvennlige reisemiddler er det foreslått restriktive tiltak. Det gjelder for eksempel avgiftsparkering og enveiskjørte gater i sentrum.

I tillegg vil vegvesenet fjerne gateparkering i deler av sentrum, og innføre tidsdifferensiert bomavgift.

Tidsperspektiv på 30 år

Samfunnsmålet i utredningen er at Ålesund i 2045 har et pålitelig og effektivt transportsystem, uavhengig av transportform, med en høy kollektiv- og sykkelandel, sammenlignet med byer på samme størrelse.

Høringsfristen er 15. oktober 2013.

Den endelige rapporten vil være det faglige grunnlaget for videre arbeid med bypakken i Ålesund. KVU-rapporten skal samtidig med høringen også gjennomgå en ekstern kvalitetssikring.

Det er regjeringen som, basert på KVU-rapporten, høringsrunden og
rapporten fra kvalitetssikringsarbeidet, avgjør valg av konsept som blir lagt til grunn for videre planlegging.

– Vi samarbeider kontinuerlig med Ålesund kommune om et konkret forslag til bypakke. Forhåpentligvis vil det ikke ta lang tid etter at regjeringen har valgt konsept, til vi kan fremme forslag om bypakke for bystyret i Ålesund, sier Strand.

Les mer om konseptvalgutredningen på Statens vegvesen sine hjemmesider.