St. Olavs Hospital
Foto: St. Olavs Hospital

Helse Midt-Norge

 • Tiltak for nedkjølte pasientar

  Helse Midt-Norge innfører no ei felles regional fagleg retningsline for behandling av nedkjølte pasientar.
  Bakgrunnen er drukningsulukka i Karihola i Kristiansund for ni år sidan der to små jenter omkom, og behandlinga av ein nedkjølt pasient ved Molde sjukehus i april i fjor, skriv Helse Midt-Norge. I begge tilfella er det vedgått svikt i pasientbehandlinga og samhandlinga mellom sjukehus. Helseføretaka i regionen får no brev om å sjå til at den nye retningslina blir teken i bruk og etterlevd. Sjukehusa må også legge opp til målretta øvingar for å få stadfeste at den nye retningslina er teken i bruk, heiter det i skrivet frå regionføretaket.

  Kristiansund Sjukehus
  Foto: Eirik Haukenes / NRK
 • – Kan ikkje halde fram slik

  Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme orienterte styret i Helse Midt-Noreg om den vanskelege økonomiske situasjonen i føretaket. På tre år skal Helse Møre og Romsdal kutte nær ein halv milliard i budsjetta.

  – Det breier seg ei haldning om at tiltaka er i strid med oppdraget vårt om likeverdige helsetenester til alle, sa administrerande direktør Espen Remme.

  Remme viste til at Helse Møre og Romsdal har ei lang historie med vanskeleg økonomi.

  – Det har vore levert underdekning i økonomiske resultat heilt sidan starten av Helse Møre og Romsdal i 2011.

  Vanskane med driftsøkonomien har ført til at investeringar i blant anna medisinskteknisk utstyr er blitt utsett.

  – Vi brukar for mykje til løn og har for lite til å investere i infrastruktur. Dette kan vi ikkje halde fram med. For kvar ny million vi pådreg oss i underskot må vi betale tilbake i framtida. Vi må svare for alt vi gjer, sa Remme.

  Espen Remme
  Foto: Terje Reite / NRK
 • – Positiv låneendring

  – Endringane i lånevilkåra for helseføretaka vil slå svært positivt ut i Midt-Noreg, seier administrerande direktør i Stig Slørdahl.

  Regjeringa går inn for å utvide nedbetalingstida på lån til helseføretaka frå 25 til 35 år. I tillegg får føretaka høve til å velje annuitetslån i staden for serielån.

  – Det har skjedd mykje som gjer situasjonen for oss lysare. Vi var først ute til å få lån til eit stort IKT-prosjekt som Helseplattformen. No får vi også betydeleg økonomisk lette som følgje av ny låneordning, sa Slørdahl.

  Stig Slørdahl
  Foto: Øyvind Sandnes / NRK
 • Uro over medieoppslag

  Styret i Helse Midt-Noreg brukte om lag tre kvarter på å gjennomgå presseoppslag i samband med kuttprosessen i Helse Møre og Romsdal.

  Fleire av styrerepresentantane uttrykte uro over korleis medietrykket påverkar tilsette i føretaket.

  – Det er eit massivt trykk. Vi må diskutere korleis vi kan handtere dette medietrykket, sa styrerepresentant Liv Stette.

  – Vi må oppretthalde styrke og tillit til systemet vi er sett til å forvalte. Vi er uroa for effekten på dei tilsette, sa Stette.

  Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås la fram ein presentasjon som viste medieoppslag både i regionavisene og NRK i samband med kuttprosessen i Helse Møre og Romsdal.

  Også dagens styremøte blir fulgt av representantar for pressa,(bildet) både frå Tidens Krav, Romsdals Budstikke, NRK Møre og Romsdal og Sunnmørsposten.

  Pressebenken Helse Møre og Romsdal
  Foto: Øyvind Sandnes / NRK
 • – Enorm medieinteresse

  Talet på medieinnslag kring Helse Midt-Noreg er så langt i år i ferd med å nerme seg talet for eit heilt normalår alt før det har gått fire månader av 2019, ifølgje kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås.

  – Medietrykket er aller størst i Møre og Romsdal, sa Haukås under starten på styremøtet i Helse Midt-Noreg i dag.

  Haukås la fram plansjar som viste korleis medietrykket har auka i takt med framdrifta i kuttprosessen i Helse Møre og Romsdal.

  Haukås drog også linjene tilbake til tidlegare samanslåingsprosessar og til striden kring bygging av nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal.

  – Helsestoff engasjerer folk. Slik skal det vere. Og det er slik ikkje minst i eit valår, sa Haukås.

  Tor Harald Haukås
  Foto: Terje Reite / NRK