St. Olavs Hospital
Foto: St. Olavs Hospital

Helse Midt-Norge

 • Vedtok ny inntektsmodell

  Styret i Helse Midt-Noreg vedtok i dag ei inntektsfordeling der faktiske, historiske kostnader og ein modell som viser behov for helsehjelp skal telje 50 prosent kvar.

  Dette inneber at St. Olavs hospital får redusert inntektene sine med 201 millionar kroner årleg. Helse Møre og Romsdal får auka inntektene sine med 177 millionar kroner.

  Dette skal innførast stegvis over ein periode på 3 år. I 2025 skal den nye fordelingsmodellen evaluerast og kome opp til ny behandling året etter.

  Vedtaket blei støtta av alle representantane, men vedtaket var også eit kompromiss. Ein styrereprenstant ville sikre Helse Møre og Romsdal større inntekter. Ein annan ville sikre at St. Olavs hospital kunne behalde ein større del av inntektene sine.

 • Helse Midt diskuterer omfordeling

  Styrerepresentant Liv Stette i Helse Midt-Noreg ønskjer at sjukehusa skal få tildelt inntekter der ein modell som viser kva behov befolkninga har for helsehjelp skal telje 75 prosent. Dei resterande 25 prosenta skal styrast av faktiske, historiske kostnader.

  I tillegg ønskjer ho eit særtilskot til St. Olavs hospital, som kan endrast.

  – Eit slikt særtilskot kan endrast og det gjev oss betre innsikt i om vi oppnår det vi vil med pengane vi løyver, sa Stette.

  Administrasjonen i Helse Midt-Noreg har foreslått ei fast 50 - 50 prosent fordeling mellom behovsstyrt tildeling og tildeling etter historiske kostnader.

  Stette fryktar at administrasjonen sitt forslag kan føre til at St. Olavs hospital får vanskar med å få ned kostnadsnivået, og at det ikkje blir god nok omfordeling av inntektene, særleg til Helse Møre og Romsdal.

  Så langt har eit fleirtal i styret støtta administrasjonen sitt forslag.

  Det er mogleg å følgje styremøtet her.

  Styreleiar Tina Steinsvik Sund seier styret skal prøve å arbeide seg fram til eit vedtak som alle kan samle seg om.

 • Godkjende auka ramme for SNR

  Styret i Helse Midt-Noreg har i dag godkjent at dei totale kostnadene ved det nye akuttsjukehuset for Nordmøre og Romsdal kan kome opp i 5,95 milliardar kroner.

  Helse Møre og Romsdal kan også auke lånet til prosjektet med 590 millionar samstundes som føretaket legg inn 220 nye millionar i eigenkapital i prosjektet.

  Vedtaket opnar for at andre investeringar i regionen som krev nye regionale lån kan bli sett på vent. Bakgrunnen er at tilgangen på pengar til nye investeringar i regionen kan bli liten i perioden 2023 til 2025.

 • – Ulovleg å seie ja til Skanska

  – Pristilbodet frå Skanska for bygging av det nye sjukehuset på Hjelset låg så høgt at det hadde vore ulovleg å seie ja til det, sa eigardirektør Nils KVernmo i Helse Midt-Noreg under styremøtet i dag.

  Kvernmo viste til reglane om offentlege innkjøp.

  Styret i Helse Midt-Noreg tek i dag stilling til om rammene og låneopptak til det nye sjukehuset skal aukast.

  Under møtet blei det lagt fram analysar som viser at Helse Møre og Romsdal har råd til å utvide kostnadsramma til 5,7 milliardar kroner.

 • – Beklagar utsettinga

  Eigardirektør i Helse Midt-Noreg, Nils Kvernmo, beklaga i dag at bygginga av sjukehuset på Hjelset må sendast ut på ein ny anbodsrunde.

  – Eg vil beklage overfor folket i Møre og Romsdal. Det var stor optimisme då den førre kontrakten blei underskriven, sa Kvernmo.

  Kvernmo sa at sjukehuset no er utvikla til eit betre prosjekt enn det var opphavleg.

  – Vi har eit godt grunnlag for å gå vidare, sa Kvernmo.

  Styret skal i dag ta stilling til forslaget om å utvide kostnadsramma og å auke låneopptaket.