Katarina Barruk med sølje og samisk hårpynt foran en mikrofon.
Foto: Jonna Dunfjeld-Mølnvik

– Jis gïele edtja bïerkenidh, tjuara aaj sjyöhtehke jïh mavvas årrodh

Aadtjen Katarina Barruk lij guessie Lindmosne jïh gielesne laavloeji mïsse jïjtje lea meatan håhkoem vedtedh. Dïhte naestiej vööste modtede, men gie lea?

Ibie dagke dan joekoen jeatjahlaakan vååjnh, desnie gusnie vaedtsebe Oslon gaatoej tjïrrh, men doh smaave væhtah leah desnie.

Såemies smaave vaarjoeh jallh faevrieh mejtie libie tsaakeme, mejtie aaj daejrebe mijjieh maehtebe mubpiej luvnie vuartasjidh. Jis saemien ålloelijniem vuejnebe, dellie daejrebe dïhte «lea akte mijjeste».

Mijjieh kultuvrejournalisth fïereguhten bieleste Sápmiste, jallh Saepmie goh Jonna tjaala.
Dïhte åarjelsaemien jïh manne noerhtesaemie.

Mijjieh Oslosne gusnie edtjebe upmejesaemien artistem jïh laavlometjaelijem dåeriedidh maam jïjnjem seahkaribie. Ij ajve musihken gaavhtan.

Katarina Barruk, iført hvit overdel og brune bukser, kommer gående over brua rett ved utestedet Blå i Oslo.
Jonna Dunfjeld-Mølnvik / NRK

Don gaajh gåvlehke ålkoesijjien ålkolen Blå, mijjieh ryöjredibie Katarina Barrukem dåastoehtidh.

Dïhte Luspeste Sveerjesne båata, men lea Oslose jåhteme edtja musihkine barkedh

Katarina Barruk og Jonna Dunfjeld Mølnvik sitter ved et bord på utestedet Blå i Oslo.
Kolbjørn Norvang / NRK

Mijjieh dam By:Larmesne dåeriedibie, men daate dan jïjnjen vielie bïjre goh dïhte.

Katarina Barruk står foran en fargerik spraymalt vegg utenfor utestedet Blå i Oslo. På seg har hun en hvit jakke og brune bukser.
Jonna Dunfjeld-Mølnvik / NRK

Daate musihken, kultuvren jïh gïelen bïjre. Ellies åålmegen bïjre.

Daelie gïelem jealajehtieminie, gïele bahtsede, jïh Katarina lea bielie destie. Dïhte våajnoes jïh govloes. Dan lea buelije ïedtje gïeleste.

Manne kameraem tseegkem guktie Aker-jeanoen jïh moeride jeanoen minngielisnie meatan åadtjobe.

Såemies fåantoen gaavhtan, damtimh lij vihkele eatnemem meatan åadtjodh guvvesne. Aaj gaskoeh Oslosne.

Jonna gie åarjelsaemien soptseste, notaatide vuartesje. Åarjel- jïh upmejesaemien leah devverde seammaplieres sinsitnine, guktie dïhte maahta gihtjehtimmiem saemiengielesne darjodh.

Aerpie

Jalhts golme joekehts sijjijste Saepmesne båetebe, jïh golme joekehts gïelh soptsestibie, naa varke aajhtsebe mijjieh golmesh maam akt ektesne utnebe.

Mijjieh hïejmesne gelliej gïeligujmie byjjenamme, aktine saemien jïh aktine nöörjen jallh sveerjen eejhteginie.

Soptsestalleme faahketji vielie persovneles sjædta. Mijjieh jïjtjemem damtijibie dejnie man bïjre soptseste.

Voerkesvoete iktesth desnie orreme, idtjin gaajhkesh nuepiem åadtjoeh saemien lïeredh maanabaelien.

Mijjieh dej gaskem mah lin dan aavrehke åadtjodh gïelem lïeredh gosse limh smaave.

Gusnie jïh gåessie datne leah reakadamme, jïh gïeh dov eejhtegh leah, muenieh mejtie datne saemien maahtah. Akte åssjaldahke mij ahkedh bååstede båata.

Katarina Barruk iført umesamisk gákti står med armene foldet.
Privat

Naa iemie gïeleïedtjen bïjre naakeninie soptsestidh mij lea dan tjarke vïedteldihkie bahtsedæmman doh dïhte.

Katarina Barruk posserer i umesamisk kofte ute.
Privat

Jis upmejesaemien nedtesne ohtsh, dellie Katarina Barruk dïhte voestes almetje mestie guvviem vuajnah.

Katarina jïjnjem gielese ussjede. Dagke ij leah dan rovnege, dan åvteste altese fuelhkie lea gïelen åvteste barkeme abpe sov jieliedisnie.

– Manne vuajneme guktie aehtjie lea tjarkebe barkeme fïerhten biejjien maanabaelien raejeste. Guktie vihkele sjïdteme munnjien, jeahta.

Katarinan aehtjie, gïelelohkehtæjja Henrik Barruk lea tjarke gïelen åvteste gymhpeme, jïh lea dej gaskem mah hoksin upmejesaemien jïjtse byögkeles tjaelemegïelem åadtjoeji 2016.

Akten baelien upmejesaemien lij stoerre gïele. Saemien gïele mij lij njueniehkisnie. Men guhkies prosessen mænngan, gosse nöörjen jïh sveerjen åejvieladtjh voejhkelin saemien gïelem jïh kultuvrem nåhkehtidh, gïele annje jielieminie.

– Gïele stoerre aarvoe munnjien åtna dan åvteste eah leah buektiehtamme gïelem mijjeste vaeltedh, Katarina jeahta.

Gïelen aarvoe ij unnebe sjïdth gosse dan vaenieh gååvnesieh mah maehtieh darjodh dam maam dïhte dorje. Upmejesaemien sov musihkesne nuhtjedh.

Henrik Barruk

GÏELEGÆMHPOJE: Henrik Barruk lea gielielohkehtæjja jïh Katarinan aehtjie. Dïhte jienebh gïelebaalhkah åådtjeme. Dïhte lij meatan upmejesaemien ortografijem evtiedidh, jïh lea aaj baakoegærjam tjaaleme.

Foto: Sander Andersen / NRK

Jis gïele edtja jieledh, dellie dïhte meala gïele aaj tjuara sjyöhtehke jïh mavvas årrodh. Dellie gïele tjuara åtnasovvedh desnie gusnie mavvas. Filmine, gærjine jïh musihkesne. Gaajhkem lehkiem.

– Damtem manne gïelem lutnjem gosse dïhte lea musihken sisnie, jeahta.

Dan gaavhtan dïhte veaksahkåbpoe domtoe. Aerpie man åvteste Katarina lea joekoen gijhteles.

Aevhkie jïh dïedte

Aerpie maam Katarina guadta lea dovne aevhkie jïh dïedte, meala. Dïhte fuelhkeste båata mij upmejesaemien gåetesne soptsestamme mænngan lij onne.

Katarina maam joem soptseste mesnie mijjieh damtijibie. Mijjen leah såemies maadtoeladtjh mah eah saemien maehtieh dan gaavhtan byjjenamme båajhtoeh sijjesne jïh båajhtoeh tïjjen.

Dïhte aehtjiebinie jïh vïellebinie saemiestamme, jïh destie stoerre aevhkiem åtneme. Dan åvteste dïedtem damta.

– Akte dïedte maam sïjhtem vaeltedh fïerhten biejjien. Vihth jïh vihth. Im gåessie gih sïjhth dejnie orrijidh, jeahta.

Kolbjørn Norvang

Naakede dehtie diedteste lea dagke akte dejstie sjïdtedh mejtie noere upmejesaemieh gutnieh. Dïhte jïjtje aaj dovne nasjonaale jïh voenges almetjh gutneme.

– Måjhtam gosse lim joekoen noere, dellie mov lyjhkedeartiste lij Carola. Dïhte gujht klassihkere. Dellie ussjedim «manne sïjhtem minngebe Carola sjïdtedh!» Men im vielie dam ussjedh, Katarina jeahta.

Daelie jeatjahlaakan ussjede. Dïhte bååstede ussjede jïh vuajna satne raaktan naakenem gutni mij lij sagke gehtiebasse. Sara Helen Person.

Kolbjørn Norvang

Sara Helen Ammarnäseste lea muvhth jaepieh båarasåbpoe Katarineste jïh dejtie seamma dajvide govlehtåvva goh Katarina.

Dïhte upmejesaemien lohkeme Katarinan aehtjine goh lohkehtæjja, jïh gymhpeme gïelem bååstede vaeltedh maanabaelien raejeste.

– Måjhtam manne tuhtjim lij dan joekoen vihkele gosse byjjenim, mov lin «faaroeh» mah aaj lin noere. Im leah daarpesjamme dan oktegh domtedh, Katarina tjïelkeste.

Naakede dehtie diedteste lea dagke akte dejstie sjïdtedh mejtie noere upmejesaemieh gutnieh. Dïhte hov jïjtje aaj dovne nasjonaale jïh voenges almetjh gutneme.

Måjhtam gosse lim joekoen noere, dellie mov lyjhkedeartiste lij Carola. Dïhte gujht klassihkere. Dellie ussjedim «manne sïjhtem minngebe Carola sjïdtedh!» Men im vielie dam ussjedh, Katarina jeahta.

Daelie jeatjahlaakan ussjede. Dïhte bååstede ussjede jïh vuajna satne raaktan naakenem gutni mij lij sagke gehtiebasse. Sara Helen Person.

Sara Helen Ammarnäseste lea muvhth jaepieh båarasåbpoe Katarineste jïh dejtie seamma dajvide govlehtåvva goh Katarina. Dïhte upmejesaemien lohkeme Katarinan aehtjine goh lohkehtæjja, jïh gymhpeme gïelem bååstede vaeltedh maanabaelien raejeste.

Måjhtam manne tuhtjim lij dan joekoen vihkele gosse byjjenim mov lin «faaroeh» mah aaj lin noere. Im leah daarpesjamme dan oktegh domtedh, Katarina tjïelkeste.

Sara Helen aaj eelki joejkedh. Dïhte joekoen tjiehpies, dan tjaebpieslaakan juajka. Dagkerh aerpievuekien vuelieh mijjen dajveste. Jïh munnjien lij dan joekoen hijven manne meehtim dïsse goltelidh.

Katarina Barruk

Lea mij akt sjïere dejnie. Naakenem gutnedh jïjtjedh voenges seabradahkesne, dan åvteste dah dov gïelem jïh kultuvrem lutnjieh. Jïjnje vielie persovneles sjædta.

Dïhte stoerre barkoe maam gïelen åvteste darjoeh maahta dejtie lutnjedh akten daltesasse nænnoes saemien nyjsenæjjajgujmie goh Elsa Laula Renberg, Kathrine Johnsen jïh Mari Boine.

Elsa Laula Renberg

ELSA LAULA: Elsa Laula Renberg lij njueniehkisnie don voestes saemien rïjhketjåanghkose 1917 jïh jeenjesidie dïhte lea jïjtjehke symbovle saemien nyjsenæjjaj faamose.

Foto: Hilfling-Rasmussen/NTNU UB

Desnie gusnie dïhte jïh såemies jeatjah saemien artisth fuelhkijste båetieh mah leah buektiehtamme gïelem jïh kultuvrem utniehtidh, gaajhkesh eah leah seamma aavrehke.

– Eah leah dam buektiehtamme, ij leah nuepie orreme kultuvrem guedtedh dan åvteste dan tjarke deadtove mijjen vööste orreme, jeahta.

Gellie gïelh daerpies. Gaajhkesh tjuerieh åadtjodh meatan årrodh vuesiehtidh guktie lea Saepmesne daelie, jïh guktie lea orreme, Katarina meala.

– Ij edtjh ajve naan gille artisth årrodh mah edtjieh maehtedh artistine barkedh jïh tjuedtjielidh jïh veaksehke årrodh. Mov mïelen mietie ij leah reaktoe gænnah, jeahta.

Manne numhtie ussjedem dan åvteste seamma fuelhkeste båatam goh Elsa Laula, mov åarjelsaemien bielesne. Daate mov maadtoe. Jïh ij leah saaht mestie manne daesnie tjahkesjem daan biejjien. Dan åvteste almetjh mov åvtelen leah dan joekoen tjarke barkeme. Jïh dellie ussjedem; mah gïelh ibie govlh?

Katarina Barruk

Ij maehtieh disconnectedh/gåhkalidh

Goh artiste Katarina jïjnjem fealede, naakede maam åadtjoeji damtedh bussesne Juleven jïh Upmejen gaskesne akten jaepien juassah.

– Manne olkese vööjnim klaasen tjïrrh jïh plåamsteridie vueptiestim. Eelkim tjearodh dan åvteste damtim im leah plåamsteridie vuajneme doh minngemes jaepieh, soptseste.

Dagkeres jieledem idtji sïjhth. Dïhte eajhnadovvi tjöödtjestidh jïh gåetesne årrodh Saepmesne fïerhten mubpien giesien.

Dïhte sæjhta giesiem niktedh, niktedh fuelhkiem råakedh, jieledem niktedh. Jallh miesiemïerhkesjimmesne mïnnedh jallh bæjjese vaaran.

Vïenhtem daate vihkele munnjien goh aalkoeåålmegeartiste: Im maehtieh disconnectedh hïejmesijjeste.

Katarina Barruk
Bål ved vannkanten på vidda.
Katarina Barruk

«Juhtedh lea buerebe goh årrodh», lea saemien vaajese mij lea eevre båastode dehtie nöörjen vaajesistie «Båarhte hijven, men gåetesne bööremes».

Katarina Barruk står med armene foldet på en stein og ser inn i kamera. Bak henne ser man all den herligheten som er naturen i hjemområdet hennes.
Sara Berglund

Buerebe svihtjemisnie årrodh, men ij maam gænnah jiehtieh gåabph.

Selfie av Katarina Barruk i en orange jakke og en caps med skriften

Saaht man stoerre lastoe lea fealadidh, minngemes damtebe mijjieh gåabph akt arhtebe.

Katarina Barruk i fanget på venninna ute på vidda.
Katarina Barruk

Ij leah rikti goh gåetide arhtedh, men baante don dajvese jïh almetjidie mejtie datne govlehtovvh.

Daelie aaj Oslose jåhteme edtja musihkine barkedh. Dïhte damta satne arhta. Saepmien gåajkoe arhta.

– Almetjh munnjien jeahta «Datne dan hiejmegearehke, im gåessie gih naakenem råakeme gie dan hïejmegearehke. Men dellie jeahtam ij leah dan åvteste manne hïejmegearehke, men damtem mov lea ektiedimmie eatnamasse jïh dajvese.

Sæjhta jïjtjemse våajnoes darjodh

Mijjieh Rockefelleren gåajkoe båateme. Mijjieh Oslosne jïh edtjebe Katarinam konsertine dåeriedidh sijjine Rockefeller jïh Krøsset, gosse haarjeneminie jïh gosse saemien pop-musihken bïjre suarkan soptseste.

Katarina Barruk og Ella Marie Hætta Isaksen har lydprøve på Rockefeller. I bakgrunnen står keyboardisten til Katarina.
Jonna Dunfjeld-Mølnvik / NRK

Katarina lea daesnie edtja jïjtjemse våajnoes darjodh suarkan. Dïhte gegkeste satne maahta daan sistie båetedh stuerebe abparaatine sov bïjre, dan åvteste daelie "independent»-artistine barkeminie.

Dïhte edtja gaskem jeatjah «hitem» Jïmmatje laavlodh Ella Marie Hætta Isaksenine ektine.

Katarina Barruk setter opp pynten på scenen før konsert.
Jonna Dunfjeld-Mølnvik / NRK

Naa jïjnje barkoe sjædta gaajhkem jïjtje öörnedh, joekoen gosse edtja geehtedh mij scenesne sjugniehtåvva aaj.

Katarina Barruk i grønn genser står på scenen og klør seg i bakhodet mens hun ser seg rundt.
Jonna Dunfjeld-Mølnvik / NRK

– Muvhten aejkien damtem manne abpe bijjieguvviem daarpesjem gaajhkeste.Vaarrem dogh daagkh: Hallåj, datne dam vuajneme?»

Katarina inspiserer scenen.
Jonna Dunfjeld-Mølnvik / NRK

«maahtah dam tsagkehtidh guktie åadtjoem gïehtjedidh». Men luste aaj, mojjehte.

Daan raajan gaajhkem öörneme dongkeminie Nöörjesne jïjtje, jïh dejnie ij ajve hijven dååjrehtimmieh utnieh.

– Manne vïenhtem numhtie gosse edtja musihkine jïh artistine barkedh, jïh dagke joekoen goh saemien artiste, jeahta.

Dïhte gellien aejkien dååjreme naakenh jienebelåhkoen seabradahkeste satnem böörede spealadidh jïh vaajtele satne edtja spealadidh a cappella, dan åvteste dïhte lea saemien musihke.

– Damtem dah dam darjoeh dan åvteste sijhtieh saemien alibijem utnedh, guktie maehtieh "kroessem bïejedh» don burhtjese.

Dah seamma fiejliem dorjeme goh jeenjesh daamtaj darjoeh, vienhtieh saemien musihke lea akte sjangere. Dah eah leah sån Katarinan musihkem govleme, mij lea popmusihke stoerre produksjovnine.

Aktene suerkesne man sïjse joe geerve båetedh, lij hijven orreme naakenem utnedh mij maahta tjïelkestidh maam satne daarpesje.

Juktie jalhts joe musihkem buerkiestamme goh pop-musihke ij leah iktesth dïhte. Ij leah iktesth dan aelhkie reaktoe sjangerasse bïejedh. Jïh lissine aaj saemien.

– Men sïjhtem ajve jiehtedh numhtie manne dååjrem saemien artistine årrodh. Lea geerve konseptem jïh vielie almetjidie tjïelkestidh, jeahta.

Kvaliteete eksotifiseeremen namhtah

Laura Salokoskin barkoe lea Katariniea Barrukem gaskenasjonaale sijjide dongkedh. Dïhte dongkemebarkije jïjnjem dååjrehtimmine mij Saura Booking Agencyn åvteste barka Helsinkisnie.

Dah leah saemien artistigujmie barkeme goh Solju, VILDÁ jïh Niilas Holmberg Soemeste 10 jaepieh, jïh iktesth raadarem ræhpas utnieh orre taleentide.

– Voestes aejkien manne Katarinam govlim, dellie guarkajim manne sïjhtim dejnie barkedh, Laura soptseste.

Dïhte soptseste daelie stoerre ïedtje saemien musihkeste veartenisnie.

Svart/hvitt billde av Laura Salokoski, med håret i en knute på siden.

AGEENTE: Mænngan dååjrehtimmiem åtneme goh booking-ageenth saemien artistide gellie jaepieh, Laura jïh altese barkoefaalehtæjja Saura Booking Agency hijven dååjrehtimmiem utnieh saemien musihkem tjïelkestidh.

Foto: Mikko Palonkorpi / Mikko Palonkorpi

Dïhte tjïelkeste saemieh leah aajnehke aalkoeåålmege Europesne naemhtie guktie aalkoeåålmegidie daelie buerkeste. Dan gaavhtan mubpie gyhtjelasse sjædta, guktie dam darjobe.

– Guktie aalkoeåålmegemusihke? Man jïjnje lea aerpievuekien bïjre, jïh man jïjnje lea ajve don joekoen tjaebpies musihken bïjre, tjïelkeste.

Ij aalkovem pryöjjadidh, men musihke mij seamma stoerre aarvoem åtna goh musihke saaht mehtie bieleste veartenisnie.

Laura Salokoski

Laura lea hijven goerkesem reebleme jïh ij goh unnemes stoerre åesiem gieriesvoeteste reebleme dejtie saemien aerpievuekide goh joejke.

– MEN im sïjhth artistine barkedh mij mov mïelen mietie ij åajvoeh jïh tjaebpies musihkem darjoeh. Ibie daarpesjh vueliehkåbpoe musihkestandaardem utnedh jis edtjebe seamma ïedtjije, jïh dagke vielie ïedtjije musihkem aalkoeåålmegemusihkerijstie gaavnedh, minngemes jeahta.

Tjuara tsåatskelesvoetem åadtjodh

Katarina veanhta jïjnje hijven saemien musihke dorjesåvva maam lij maahteme nasjonaale radijovisnie spealedh.

Nöörjen jïh sveerjen åålmehmusihke pleentesovveme ovmessie sjangeri sïjse daamtajåbpoe baahtsemem åådtje goh saemien åålmehmusihke, dan åvteste almetjh leah vaane tjoejine destie.

– Guktie joekoen vihkele, jïh raaktan akte dïedte mov mïelen mietie, maam stoerreseabradahke tjuara vaeltedh. Ij ajve NRK Sápmi, juktie desnie joe libie, men mijjieh åadtjobe meatan årrodh dejnie kommersijelle kanaaline aaj, lissehte.

Tjuara tsåatskelesvoetem åadtjodh, meala. Saemien musihke lea vijries jïh gaajhkine sjangerinie båata. Jïh aaj nuekie hijven govlelgidh saaht mennie kanaalesne.

– Jïh raaktan dejnie kanaaline mijjieh tjoerebe meatan årrodh ihke almetjh edtjieh vaane sjïdtedh, jïh guktie edtja iemie sjïdtedh mijjieh aaj meatan desnie, lissehte.

Katarina Barruk gjester Lindmo. Hun har på seg en lilla skjorte, svart skinnbukse og hvite sko med spissetupper som peker oppover. Det er god stemning og både hun, Lindmo og Morten Thorsby ler.

Katarina Barruk lij våhkoen artiste Lindmo-programmesne 25.11.22. Desnie åadtjoeji sov vaajmoegïelen bïjre soptsestidh, upmejesaemien, jïh laavlomem «Jïmmatje» laavloeji.

Goh saemien musihkejournaliste ussjedem dïhte lea jïjtjehke nïekedasse. Saemien musihke P3:sne lea eevre iemie, bielelen nuegkiem tjeapohken sisnie åadtjoem.

Geajnoe dohkoe lea sån annje guhkie, men mijjieh hov dejnie aalkeme. Mijjieh saemien artisth vuejnebe Lindmo-programmesne, jïh Sámi Grand Prix seedtesåvva påaskeiehkeden bööremes seedtemetïjjen. Mijjieh aaj saemien musihkem NRK Radiosne govlebe.

Men enn doh kanaalh NRK:en ålkolen? Gïeh edtjieh baahtsemem åadtjodh dejtie kommersijelle kanaalide?

Mijjieh daesnie

Katarinese joekoen vihkeles saemien musihke vielie våajnoes sjædta.

– Naemhtie ij leah daan biejjien. Saepmesne dan jïjnje hijven musihke jïh mijjieh tjoerebe åadtjodh meatan årrodh, jeahta.

Dïhte eadtjahkåbpoe sjædta jïh jeahta jienebh tjuerieh dïedtem vaeltedh ihke saemien artisth sïjse bööresuvvieh.

– Mijjieh daesnie, ij gåaredh mijjem «daebpede nehkiehtidh». Mijjieh daesnie jïh dijjieh maehtede båetedh goltelidh dïsse maam jiehtebe. Dam dïedtem almetjh tjuerieh vaeltedh, jeahta jïh tjovtjehkinie kruvhkie.

Kolbjørn Norvang
- By:Larm jïh abpe suerkie, daelie goltelidie maam manne jeahtam!

Man jïjnjem jïjtse kultuvreste saemien artiste tjuara svïegkesasse bïejedh åvtelen dam sjelmien tjïrrh luejhtieh?

.Dïhte aaj aktem soptsestallemem neebnie mesnie lij meatan ånnetji aarebi.

Gïen premissine aalkoeåålmegeartisth edtjieh åadtjodh lyhkesidh?

Katarina ij leah jueriedisnie. Hævvi byöroe saemien premissi mietie barkedh.

– Manne provhkem naemhtie jiehtedh, Nöörjesne veartenen bööremes saemien musihke gååvnese. Måjhtelh dam. Jïh Nöörje maahta meatan årrodh daam musihkem ålkoelaantese seedtedh mijjine ektine. Jïh daate sjïere, joekoen sjïere, jeahta.