Svar på Spildra-klage klar i løpet av høsten

De som venter på svar på klagene om Kvænangen kommunes ja til Marine Harvests søknad om å etablere seg utenfor Spildra, må smøre seg med tålmodighet.

Kaia på Spildra

Øya Spildra ligger vakkert til mellom spisse fjell i Kvænangsfjorden. Flere advarer om at denne idyllen vil bli ødelagt hvis det kommer oppdrettsanlegg i området. Bildet er tatt i slutten av april i år.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Saksbehandlingstiden på slike klager er i forskriftene fastsatt til maksimum 12 uker. Vi fikk inn klagene på denne saken 18. mai. Det vil si at svar på klagene skal være ferdig behandlet senest 18. august, opplyser rådgiver Kristine Sørensen Ødegård i justis- og kommunalavdelingen hos Fylkesmannen i Troms til NRK.

Saken dreier seg om kampen mellom fiskeoppdrett, tradisjonelt fiske og andre brukere av samme havområde.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Marine Harvest, Jøkelfjord Edelfisk

Marine Harvest er allerede godt synlig i Kvænangen, blant annet her i Jøkelfjord. Bildet er tatt i slutten av april i år.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Klagen ikke godtatt av kommunestyret

Marine Harvest er verdens største oppdrettsselskap og ønsker å etablere nytt oppdrettsanlegg utenfor øya Spildra i Kvænangsfjorden i Troms.

I 2015 søkte de om dispensasjon fra Kystsoneplanen, og dette gikk flertallet i kommunestyret med på da de behandlet saken i november 2015.

Det er stor lokal motstand som ikke er tilstrekkelig hensyntatt. Samiske forhold og hensyn er ikke utredet. Dette strider mot naturrmangfoldlovens §8. Tradisjonelt fiske her heller ikke tillagt vesentlig vekt i saken.

Sametinget

Dette førte til flere klager på vedtaket, men klagene ble ikke tatt til følge av flertallet i kommunestyret.

Derfor må Fylkesmannen behandle klagen.

– Det er saksmengden som gjør at det tar tid å behandle slike klager. Og svar på denne klagen kan være klar i løpet av to til tre måneder, sier Ødegård.

I klagene vises det blant annet til at fiskeridirektoratet ikke anbefaler lokaliteten på grunn av konflikt med lokalt fiskeri, gyteområder for torsk og nærhet til rekefelt. Videre synes arealet å være utvidet i forhold til opprinnelig planforslag.

– Mangelfull saksbehandling

Sammendrag av saken:

06.01.2015 søkte Marine Harvest om dispensasjon fra Kystsoneplanen for å anlegge
akvakulturanlegg ved Spildra.

Saken ble tatt opp til vurdering i kommunestyret 29.04.2015. Der ble det vedtatt at kommunen skulle gå videre med behandling av søknaden, og den ble lagt ut på
høring 02.07.2015.

Saken ble tatt opp i kommunestyret til behandling 21.10.2015, men ble utsatt.

Saken ble derfor behandlet i kommunestyret 13.11.2015 og dispensasjonssøknaden ble innvilget.

Kommunen har ikke lagt vekt på innsigelsene fra fagmyndighetene som kom frem under høringen.

Kvænangen fiskarlag

Det kom inn klager på vedtaket som som kommunen har behandlet som underinstans i kommunestyret 27.04.2016.

Klagene ble ikke tatt til følge og vedtaket i kommunestyresak 70/2015 opprettholdes. Saken sendes derfor over til Fylkesmannen i Troms for klagesaksbehandling.

Klagene kommer fra:
Kvænangen fiskarlag
Ellen Isaksen og Tor P. Holm (grunneier på nærliggende landareal på Spildra)
Fiskarlaget Nord
Sametinget
Spildra Grendelag
Spindaj AS
Norges Miljøvernforbund
«Folket på nordsida og andre miljøforkjempere» (Sammenslutning av naboer og
grunneiere på nærliggende landareal på Spildra)

Grunneiere på land har ikke fått saken på høring. Det har kommet flere negative uttalelser fra regionale og statlige myndigheter. Plan og bygningsloven er ikke fulgt og det er vanskelig å forstå at demokratiske prinsipp er fulgt i saken.

Ellen Isaksen og Tor P. Holm