Fylkesmannen må avgjøre om det blir fiskeoppdrett utenfor Spildra

Kampen for eller mot fiskeoppdrett på Spildra i Kvænangen er langt fra over.

Fiskebåt utenfor Spildra

Det er dette området utenfor Spildra som er stridens kjerne. Marine Harvest vil ha oppdrettsanlegg der, mens fiskerne vil har området for seg selv. Spildra Øst er kjent som en av de beste fiskefeltene i Kvænangen, et viktig gyteområde for torsk og nærhet til et rekefelt.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Silje Karine Muotka Sámedikkis

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Nå er det opp til Fylkesmannen i Troms å avgjøre om klagen fra Sametinget og de andre klagerne blir tatt til etterretning. Vi har klaget saken inn fordi de samiske og lokale fiskernes interesse ikke er ivaretatt i kommunestyrets behandling av saken. Derfor må urfolksperspektivet veie tungt når Fylkesmannen behandler klagen, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) til NRK.

Onsdag i forrige uke sa kommunestyret med 9 mot 6 stemmer nei til klager på dispensasjonen. Bak klagene var blant annet Kvænangen fiskarlag, Sametinget og Spildra grendelag.

Sametinget påpeker i sin klage blant annet at dispensasjonssøknaden ikke har vært ute til høring. De mener at saksbehandlingspraksisen i denne saken ikke er god.

– Vi i sametingsrådet er skuffet over at flertallet i kommunestyret ikke har prioritert interessene til de lokale fiskerne. Spildra er et område som er viktig for fiskerne, og da er det rart at oppdrettsinteresser går foran interessen til de tradisjonelle fiskerne, sier Muotka.

Råfiskelagets fangsttall fra 2014 viser at 90 båter leverer fisk fra dette området.

Sametinget i sin klage

Stor lokal motstand

Allerede på 1990-tallet ville lokalt forankrede oppdrettsselskaper opprette akvakulturanlegg ved Spildra Øst.

Da ble planene stoppet på grunn av betydelig lokal motstand fra tradisjonelle lokale fiskere og andre brukere av dette havområdet i den ytre delen av Kvænangsfjorden.

Nå kommer trusselen fra Marine Harvest, som er verdens største oppdrettsselskap.

Kommunestyret vedtok i april 2015 å gi dispensasjon til Spildra Øst, uten å ha utført en formell høringsrunde i saken, som er lovpålagt. Sametinget påklagde vedtaket og påpekte at saksbehandlingspraksisen ikke var god i denne saken.

26.11.15 mottok Sametinget melding om vedtak på innvilgelse av dispensasjonssøknaden fra Kvænangen kommune.

– Sametinget mener at generasjoners tradisjonelle bruk bevarer naturmangfoldet og er av stor verdi for utøvelse av samisk næring og kultur, jf. naturmangfoldloven (NMF) §8. Sametinget kan ikke se at samiske forhold og hensyn vedrørende tradisjonelt fiske ved Spildra Øst er utredet. Tradisjonelt fiske er heller ikke tillagt vesentlig vekt i høringsprosessen og innstillingen til dispensasjon, skriver Sametinget i sin klage.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Spildra i Kvænangen

Folket på Spildra har sin egen kai, dagligvareforretning, pub og overnattingssted.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

«Sametinget mener det er viktig å forske på hvilke samfunnsmessige konsekvenser som oppdrettsanlegg i fjorder medfører for tradisjonelt fiskeri og bruk. En slik utredning bør gjøres av en uavhengig instistusjon. Ved å kartlegge, velge ut og verdsette områder for tradisjonelt fiske vil man oppnå bedre verktøy for gode planprosesser.»

Saken sendes videre til Fylkesmannen

Sametinget vil bemerke at Fiskeridirektoratet heller ikke anbefaler at anlegget lokaliseres som planlagt på grunn av lokalt fiskeri, gyteområder for torsk og nærhet til rekefelt.

Fiskeridirektoratets kartverktøy viser, i likhet med den lokale kunnskapen, at et oppdrettsanlegg vil berøre sentrale og gode fiskeplasser og gyteområder. Råfiskelagets fangsttall fra 2014 viser at 90 båter leverer fisk fra dette området.

– Sammenlignet med opprinnelig forslag i arealplan er akvakulturanlegget betydelig utvidet i Marine Harvest sin søknad. Dette vil medføre betydeling mindre areal for tradisjonelt fiske, påpeker Sametinget.

Sametinget anmoder om at deres klage på dispensasjonsvedtaket for Spildra Øst imøtekommes. De ber om at Spildra Øst ikke tas inn i kystsoneplanen.

Om vedtaket opprettholdes skal klagen videresendes til Fylkesmannen i Troms for endelig klagebehandling og avgjørelse.

Marine Harvest Jøkelfjord i Kvænangen

Marine Harvest er allerede godt synlige i Kvænangen. Dette anlegget ligger i Jøkelfjord.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK