Hopp til innhold

Roman (34) ovddida musihkain áiton giela

Musihkka ja gielddasámegiella leat nuorra albmá stuorámus beroštumit.

Roman Jakovlev

MUSIHKKÁR: Roman Jakovlev liiko Guoládaga árbevirolaš luđiide. Dál háliidivčči seailluhit dáid luđiid maŋit áigiái.

Foto: Aleksander Paul / Frilans

– Dađibahábut eai leat nu gallis geat beroštit gielddasámegielas. Danne geahččalan musihka bokte oažžut eambbo sápmelaččaid beroštit sihke gielas ja sámevuođas.

Roman Jakovlev - Jienat Lujávrris

OĐĐA SKEARRU: Pavla Konkova luođit

Foto: Aleksander Paul / Frilans

Guovtte mánu áigi Roman Jakovlev almmuhii CD-skearru «Jienat Lujávrris». Dás son lea ođasmahttán dovddus sápmelaš juoigi Pavla Konkova rohkki luđiid dahje leu'dd.

Jakovlev lea bidjan luđiide šuoŋaid ja čuojaha gitára ja piano.

Konkova eanemus dovddus luohti lea «Modjás Katrin», man Mari Boine juoigá.

– Skearru lea šaddan buorre ja mun lean das olu oahppan, dadjá Jakovlev.

Gielalaš almmái

Su váhnemiin ii lean ráhpa beroštupmi musihkkii, muhto son fuobmái mánnán searvat musihkkakursii.

– Álggus čuojahin geasanasa. Dasto lean ieš oahppan eará čuojanasaiguin čuojahit, muitala Jakovlev.

Roman Jakovlev

MUSIHKKABEALLJI: Roman Jakovlev lea ieš oahppan čuojahit sihke piano ja gitára.

Foto: Aleksander Paul / Frilans

Son lea easkka rávisolmmožin beroštišgoahtán iežas čearddalaš duogážis.

– Mun smiehttagohten, ahte manne son lean nu čeahppi birget luonddus. Dalle fuobmájin, ahte čilgehus ferte leat go lean sápmelaš, mojohallá Jakovlev.

Álggus vuos oahpai davvesámegiela Norgga beale Sámis. Dál lea oahppagoahtán gielddasámegiela.

Roman Jakovlev lea oažžugoahtán eambbosiid mielde beroštit gielas. Okta dain lea su buorre ustit Jarsem Galkin

Suinna ovttas geahččaleaba ovddididt gielddasámegiela ođđaáiggásaš musihkka bokte.

Ustit ráppe. Ieš Roman Jakovlev lágida musihka ja šuoŋaid.

Áiton giella

Roman lea okta nuoramusain gii hálddaša gielddasámegiela.

Gielddasámegiella leage Unesco duođalaččat áiton gielaid listtas. Unnitgo 700 olbmo hálddašit giela.

Eanaš giellageavaheaddjit leat eallilan olbmot.

– Orru leamen veadjemeahttun oažžut duođalaš dieđuid das galle sámegielhálli leat Ruošša bealde, čilge Lujávrri sámi čearddalaš kulturguovddáža direktevra Tatjana Sečko.

Tatjana Sečko

EAHPEVISSIS LOGUT: Sámeguovddáža jođiheaddji Tarjana Sečko ii loga vissásit diehtit gallis Guoládagas máhttet sámegiela.

Foto: Aleksander Paul / Frilans

Lujávrri vuođđoskuvllas ii leat gielddasámegiella geatnegahtton fága. 30 oahppis lea sámegiella válljenfágan ovtta diimmu vahkkui. Joatkkaskuvllain ii gal sáhte oahppat giela.

Duollet dálle dollojit gielddasámegiel kurssat rávisolbmuide ja mánáide moatti báikkis Guoládagas.

– Soapmásat hálddašit sámegiela bures ja hállet dan beaivválaččat. Earát gis áddejit giela, muhto eai hála. Dasto leat dat geat máhttet moadde sáni. Sii dadjet earáide, ahte máhttet sámegiela, vaikko eai daga dan, čilge Sečko.

– Norggas oahppat

Gielddasámegillii leat unnán girjjit almmuhuvvon. Rádios dahje televiššuvnnas eai leat jeavddalaš gielddasámegiel sáddagat.

Iige leat sierra neahttasiidu dahje áviisa mii fállá ođđasiid dahje áigeguovdilis ságaid gielddasámegillii.

Lovozero grunnskole

II GEATNEGAHTTON FÁGA: Lujávrri vuođđoskuvllas sáhttá oahppat gielddasámegiela, muhto dušše válljenfágan.

Foto: Aleksander Paul / Frilans

UNESCO lea kárten máilmmi sullii 6000 giela. Dáin bealli sáhttet jávkat jus juoga ii dahkkoš.

– Norgga beale sápmelaččain lea guhkes áigge vásáhus oahpahit sámegiela olbmuide ja čállit oahppogirjjiid. Fertešeimmet sis oahppat, oaivvilda Roman Jakovlev.

Korte nyheter

 • Ny rapport viser at språket i reindrifta har blitt dårligere

  Sametinget gir ut årlig en rapport om situasjonen for samisk språk i Sverige. Hvilke tiltak som er gjort og
  hvordan språkene utvikler seg. Språkrapporten viser at reindrifta ikke lenger er den sterke språkarenaen slik den var tidligere.

  Dette bekrefter reindriftutøver og leder i Semisjaur-Njarg fjellsameby i Sverige Anders Erling Fjällås.

  – Da jeg var barn, var det mest samisk man hørte på fjellet, men nå er det svensk. Og jeg er ikke så gammel, det er nok 30-40 år som har gått. Nå prates det svensk ispedd samiske ord. Man hører enkelte ord, men ikke språket. De som snakker språket blir bare eldre og eldre. Det er noen unge som har begynt å lære seg pitesamisk. Men det er veldig få i dag som snakker pitesamisk.

  To som jobber for å bevare samiske språk, mener situasjonen er alvorlig.

  – Det er en alvorlig situasjon fordi reindriften ikke lenger er en språkbærer. De naturlige ordene fins i naturen. Det er der samisk språk lever og hvor vi bygger under det samiske. Jeg syns situasjonen er alvorlig, sier leder i Giellagáldu Per-Eric Kuoljok.

  – Det viser hvordan språksituasjonen er i det samiske samfunnet. Stadig færre kan lese, skrive og snakke samisk. Vi må finne nye arenaer, sier ordfører i svenske Sametingets språknemnd Ulla-Karin Sarri.

 • Støre: – Hensynet til samiske interesser vil alltid være et helt sentralt spørsmål

  Regjeringen planlegger å elektrifisere gassanlegget på Melkøya. Den planlagte 420kw-linjen går blant
  annet gjennom Fálá reinbeitedistrikt i Vest-Finnmark.

  Distriktets leder Áslat Ánte Sara sier dette vil ha store konsekvenser for dem.

  – Fálá har allerede mistet mye arealer, vi har ikke råd til å miste mer. Vi trenger land hvis vi skal overleve i fremtiden, sier Sara.

  Kraftutbyggingsplanene i Vest-Finnmark bekymrer sametingspresident Muotka. Hun frykter at det kan skje nye Fosen-lignende menneskerettighetsbrudd i reinbeitedistriktene Fálá og Fiettar.

  I går møttes statsminister Jonas Gahr Støre og sametigspresident Silje Karine Muotka i et uformelt lunsjmøte. Temaet var oppfølgingen av Fosen-saken og hvordan man i fremtiden skal unngå å bryte menneskerettighetene.

  Støre garanterte under møtet at han skal gjøre alt for å unngå at samenes menneskerettigheter brytes i fremtiden.

  – Jeg er fornøyd med at statsministeren bekrefter at man gjør alt for å forebygge menneskerettighetsbrudd. Det er veldig viktig og jeg tror at det er et stort og nødvendig skritt i kjølvannet av Fosen-saken, sier Muotka.

  Leder i Fálá reinbeitedistrikt synes Støres løftet er bra, men han tror ikke helt på det.

  – Det er jo kjempe bra hvis det holdes at det ikke vil skje flere menneskerettighetsbrudd i reindriftsområder. Det ville gi trygghet for reindrifta. Men jeg vet ikke om man skal tro på det. Man må bare vente og se hvordan det blir i fremtiden.

  Statministeren sier til NRK at det var et godt og nyttig møte.

  – Vi hadde et godt og nyttig møte der vi diskuterte flere saker. Både sametingspresidenten og jeg er opptatt av at vi må styrke tilliten mellom myndighetene og den samiske befolkningen. Jeg forsikret at jeg, og regjeringen, skal gjøre alt vi kan for å unngå framtidige menneskerettighetsbrudd. Det er viktig å ta lærdom av Fosen-saken, sier Støre.

  Og når det kommer til regjeringens kraftutbyggingsplaner er det kommet mange tiltak som skal ivareta samiske interesser, forteller han.

  – Regjeringens tiltakspakke for reindrift og energi inneholder mange tiltak som skal sørge for å ivareta reindriftens interesser i kraftutbyggingssaker. Når Energidepartementet eller NVE skal behandle konkrete saker om nytt kraftnett eller ny kraftproduksjon i Finnmark, vil de skaffe seg kunnskap om samiske interesser og sørge for grundige konsultasjoner. Hensynet til samiske interesser vil alltid være et helt sentralt spørsmål ved konsesjonsbehandling i samiske reinbeiteområder, sier Støre.

 • Musikk viktig for henne da hun skulle lære seg samisk

  Lågå julevsábmáj.

  Musikk ble viktig for Kajsa Balto da hun skulle lære seg samisk. Hun tror at samisk sang i musikktimene på skolen kan få flere til å lære seg språket.

  – Samiske sangtekster er veldig lette å lære seg. Så vil jeg tro at det er bra måte å øve lyder og uttale på. Musikk har for meg vært en måte å styrke mitt eget språk, sier Balto.

  På Alstad ungdomsskole i Bodø går det mest i engelske og norske låter i undervisningen. Men de tror musikk kan være til god hjelp for å lære samisk.

  – Jeg tror det er lettere enn å lære bare ved å skrive og lese hele tiden, sier Erik Cornelius Aira Amundsen

  – Det hadde vært kult, legger han til.

  Dette får støtte fra forskerhold. Nora Bilalovic Kulset er musikkforsker ved NTNU. Hun mener sang er nyttig for å lære et nytt språk.

  – Du lurer språket inn i hjernen. For du øver deg på språk uten å vite det. Og det er tusenvis av fordeler med å synge når du skal lære deg et språk, sier Kulset.