Hopp til innhold

Rapport om planlagt kvartsbrudd: – Et meget alvorlig inngrep

Kinesisk-eide Elkem kan skape store problemer for reindrifta i to land. Fersk rapport slår fast at et planlagt kvartsbrudd i Nordland kan føre til at enda flere rein blir påkjørt.

Her i Nasafjellet ved svenskegrensen på Saltfjellet er det Elkem vil ta ut kvarts

ALVORLIGE KONSEKVENSER: Her i Nasafjellet ved svenskegrensen i Nordland vil Elkem starte gruvedrift.

Foto: NGU

– Påkjørsler er et meget betydelig problem for reindriften i Saltfjellet, heter det i rapporten som er skrevet av Christian Nellemann.

Han har utarbeidet en foreløpig reindriftsfaglig konsekvensutredening av kvartsittbruddet i Nasafjellet i Rana kommune. Elkem AS Salten Verk har allerede fått ja fra regjeringen til å starte opp . Reindriftsnæringen på Saltfjellet og på svensk side har gått i mot planene.

«Svært stor negativ»

– Samlet er virkningen for reindriften av å etablere et industriområde i midten av et svært viktig beiteområde og etablering av veier over sentrale flyttleier svært stor negativ, heter det i rapporten som ble ferdig i begynnelsen av desember.

Ifølge Elkems planer skal det tas ut omlag 115 lastebillass kvartsitt om dagen eller 41 store vogntog pr. dag. Området brukes av reindrifta hele året.

I rapporten vises det til at arealene til reindrifta vil bli mindre:

«Et stort problem både sommer og vinter er at reinen – på grunn av forstyrrelse i høyden – enten vinterstid i form av lukt og synlighet, eller sommerstid på grunn av omfattende aktivitet – kan føre til at reinen presses nærmere E6 og jerbanen – og dermed øke antall påkjørsler. Reinen kan også spres i den lavereliggende bjørkeskog der gjeting er svært vanskelig - eller presses over mot andre distrikt.»

Næringen har hatt store problemer med påkjørsler så langt i vinter .

10 rein drept av toget ved Bolna på Saltfjellet

PÅKJØRSLER: I en foreløpig konsekvensutredning heter det at flere rein kan bli påkjørt i Nordland på grunn av en planlagt gruve.

Foto: Privat

Reindriften gir større økonomisk verdi og flere arbeidsplasser

Elkem har anslått at bruddet kan skape opp til 50 nye arbeidsplasser. Tiltaket er stipulert til en verdi på 150 millioner kr over 40 år.

I den foreløpige konsekvensutredningen til Christian Nellemann heter det imidlertid at verdien til gruvevirksomheten vil være betydelig mindre enn verdien til reindrifta i området.

«Det er nærmere 30 personer ansatt i reindrift på norsk side, og noe mer på svensk side, altså sammenlagt dobbelt så mange arbeidsplasser i reindriften som det stipuleres arbeidsplasser for ved gruvedrift – omenn i bare 30-40 år for kvartsbruddet.» heter det i utredningen.

Store beiteområder går tapt

Sametinget hadde møte med Elkem i slutten av november om planene. Samtidig jobber selskapet med ekspropriasjon og forhåndstiltredelse. Sametinget på sin side konsulterer fortsatt med Statskog om en grunneieravtale med Elkem.

Reindriftsnæringen vil nå bruke den foreløpige utredningen til Christian Nellemann i det videre arbeidet. Her er en rekke konskvenser listet opp:

• Alle alternativer for atkomstvei vil blokkere sentrale flyttleier for reindriften, spesielt seinhøstes og på våren.

• Et sentralt tidlig, midt og seinvinterbeite på sørsiden på over 219 km2 avskjæres.

• Kvartsbruddet vil medføre støv og lukt langt utover de indikerte grenser.

• Veiene vil blokkere med betydelig trafikk i sommerhalvåret også konvensjonsbeiter for svensk reindrift – et område på helt 452 km2 .

• Dette vil med all sannsynlighet føre til at både store beiteområder går tapt, og at det oftere vil skje en sammenblanding av rein fra ulike flokker. Mest utsatt er selvsagt Svaipa – men reinen herfra kan bli sammenblandet med rein fra både lldgruben reinbeitedistrikt, Saltfjellet reinbeitedistrikt, Grans sameby, eller Semisjaur-Njarg sameby – litt avhengig av hvor reinen beveger seg.

• Tiltaket vil kraftig redusere bruken av et område som vinterbeite på over 219 km2 , da dette utgjøre hele det sørøstligste vinterbeiteområde for reindriften i Saltfjellet. Seinvinterbeitene er fordelt på et kyst område, et vestlig område og flokkene i øst – et sammenheng ende område på østsiden av E6 – ca 885 km2 . Herav vil nærmere 219 km2 avskjæres eller få kraftig redusert bruk tilsvarende en nærmere 25% reduksjon av de involverte siidaer dersom ikke beiter eller for erstattes eller kompenseres.

• Da vinterbeitene er en minimumsfaktor for reindriften, vil dette inngrep således redusere verdien av reindriften som benytter det østligste vinterbeiteområde med nærmere 25% - et meget alvorlig inngrep.

• Drift i steinbruddet vil også tilnærmelsesvis ødelegge hele områdets verdi både på sør og nordsiden for de svenske samebyer som sommerbeite. Det kan ikke ses, slik nevnt i en tidligere utredning, at reinen rask vil venne seg til dette. Det finnes pr. i dag ikke et eneste vitenskapelig studie ut av flere hundrede foretatt som dokumenterer slik tilvenning. Det er gjennomført mange studier som viser langvarige skadevirkninger, tap av beitepland og flyttleier og redusert bæreevne for rein og reindrift.

• Inngrepet betyr at beitene må kompenseres annensteds i henhold til konvensjonsavtalen med Sverige. Det er ikke kjent hvorfra slike beiter skal finnes og kompenseres.

Kart Nasafjellet. Gule felt viser kvartsforekomstene der.

KART: Her er området hvor det er sagt ja til gruvedrift.

Foto: Kilde: NGU

Korte nyheter

 • Ukrainalaččaid dihte lassánii Davvi-Norggas ássiidlohku.

  Ukrainalaš báhtareaddjit váikkuhedje mannanjagi olmmošlogu lassáneapmái, dieđiha Statistihkalaš guovddášbyrå (SGB).

  Diibmá sisafárrejedje 86.600 olbmo, dušše 2022:s lea lohkku leamaš alibut. Dain ledje 33.000 Ukraina stáhtaboargárat.

  Guovtti jagis lea ukrainalaš stáhtaboargáriid lohku Norggas lassánan 3600 olbmos gitta 65.850 olbmui.

  13,7 proseantta ukrainalaččaiguin orrot Oslos ja Akershusas, ja 15,4 proseantta orrot dan golmma davimus fylkkain.

  – Dasto leat ukrainalaččat maiddái váikkuhan dasa ahte olmmošlohku Davvi-Norggas lea sakka lassánan, čállá SGB.

  Ássiidlohku lassáneapmi 2023:S davimus fylkkain:

  Romsa: 1270 eanet ássi. Sisafárren: 3608.

  Finnmárku: 941 eanet ássit. Sisafárren: 1786.

  Nordlánddas: 1997 eanet olbmot. Sisafárren 5067.

  Ukrainalaš báhtareddjiid haga livččii duohta ássiidlohku Davvi-Norggas njiedjan 2068 olbmuin.

  SGB logut čájehit ahte diimmá loahpageahčen lei Norgga álbmotlohku 5.550.200.

  Ukrainske flyktninger som busses til Norge av frivillige nordmenn.
  Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe
 • Regjeringen varsler nasjonalt løft for norske kirker

  Norge skal bruke inntil 500 millioner kroner årlig på bevaring av kulturhistoriske kirker de neste 20–30 årene. I underkant av 1000 kirker kan få et ansiktsløft.

  – Kirkene er sentrale i alle norske lokalsamfunn, både som aktive kirker, samlingsplasser og kulturminner. Skal vi bevare denne kulturen, må vi sikre at kirkene ikke forfaller, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) om regjeringens plan.

  Pengene kommer fra Kirkebevaringsfondet på 10 milliarder kroner, skriver NTB.

  Christian IV
  Foto: Annika Byrde / NTB
 • Gånågis 87 jage uddni: – Gånågis duodaj muv alvaduhttá

  Gånågis Harald V uddni 87 jage dævddá.

  Dijmmá lij sujna 431 barggodåjma.

  – Gånågis duodaj muv alvaduhttá, javllá stáhtaminisstar Jonas Gahr Støre gå subtsas Gånågisá barggomiela birra.

  Gånågisán lij dijmmá badjel 110 audiensa. Tjavtjan bessin Fovse-aksjonista Gånågisáv iejvvit.

  Julevsáme guovlos la Mikkela Petter dåbddusamos ulmutjijs guhti li Gånågisáv guossidam. Vattáldahkan Gånågisáj buvtij skielov hágajn gå sujna li audiænssa Gånågisá lunna jagen 1996.

  Gånågis Harald la Europa vuorrasamos monárkka guhti ållesájgev gånågissan barggá.

  Ienemus oasse Vuonarijka viesádijs sihti suv joarkátjit gånågissan ålles iellemav, vuoset ådå álmmukvuojnno mav Norstat li tjadádum.