Misfornøyde pitesamer

Pitesamer i Beiarn i Nordland frykter at alt arbeid som de har nedlagt for å bevare pitesamisk kultur er fåfengt.

Den gamle lensmannsgården i Beiarn som er blitt pitesamisk senter

Duoddara Ráfe - pitesamisk senter i Beiarn.

Foto: Harrieth Aira/NRK

Finn Strand

Finn Strand

Foto: Harrieth Aira / NRK

–Det skjer ikke noe og vi får heller ikke informasjon. Og når vi spør blir dette avvist.

Det sier en av initiativtakerne til det pitesamiske kultursenteret Duoddara Ráfe, og tidligere styreleder ved senteret, Finn Strand fra Beiarn.

Han er svært kritisk til hvordan det pitesamiske senteret nå drives og kritiserer manglende informasjon om senterets arbeid.

– Vi er tross alt medlemmer i foreningen og i stiftelsen og når vi spør så får vi til svar at dette har ikke vi noe med, sier Strand.

Han forteller også at mange har ringt han og ønsker å besøke senteret, men opplever å komme til stengte dører.

Imøtegår kritikken

Styreleder i Duoddara Ráfe Sven-Roald Nystø imøtegår kritikken og viser til retningslinjer som er vedtatt og som styret jobber etter.

Sven Roald Nystø

Sven-Roald Nystø, styreleder ved Duoddara Ráfe.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix

–Duoddara Ráfe ledes etter gjeldende retningslinjer og det betyr at senteret drives slik øvrig samiske kultursentre drives.

Han forteller at ny daglig leder er nylig tiltrådt i hel stilling.

–Vi har fått mere midler til driften fra Sametinget og langtidsplaner for senterets drift er nå under utarbeidelse.

Nystø minner også om at det pitesamiske området er stort og det er ikke kun i Beiarn vi finner pitesamisk befolkning.

–Vi har andre pitesamer som ikke bor i Beiarn og nå blir virksomheten på senteret utvidet som er viktig for pitesamene.

Sametinget omorganiserte

Det er Sametinget som i 2012 omorganiserte styresammensetningen ved det pitesamiske senteret.

Det forteller sametingsrepresentant Vibeke Larsen som på dette tidspunkt var medlem at det forrige Sametingsrådet. Hun sitter nå i opposisjonen i Sametinget som leder av Arbeiderpartiets sametingsgruppe.

Hun forteller at Sametinget ønsker å ta et større ansvar for det de samiske kultursentrene, og gjennomførte derfor en omstrukturering av sentrenes styringsmodeller.

Vibeke Larsen

Vibeke Larsen

Foto: Arbeiderpartiet

–Vi ønsket å ta et større ansvar for det pitesamiske senteret. For Duoddara Ráfe innebar dette at Sametinget oppnevner to av fem representanter til styret, styreleder og ett styremedlem, mens de to pitesamiske foreningene oppnevner en representant hver. I tillegg skal Beiarn kommune oppnevnte en representant i styret.

Daværende Sametingsråd oppnevnte tidligere sametingspresident Sven-Roald Nystø fra Tysfjord som ny styreleder for sentret. Senere har Sametingsrådet også oppnevnt Ingrid Lien fra Skjerstad som styremedlem.

– Vi ønsket noen som hadde kompetanse og kapasitet til å kunne løfte Duoddara Ráfe litt mere opp i det samiske landskapet, sier Larsen.

Konflikt

Men tidligere styreleder Finn Strand er kritisk til at pitesamenes senter ledes av andre enn pitesamene selv.

– Det er vårt ønske at pitesamene skal være i flertall i styret for senteret. Vi er villig til å samarbeide med de som det er aktuelt å samarbeide med. Selvsagt skal vi samarbeide, og samer er samer uansett, men i flertallet i styret bør være pitesamer, sier Finn Strand.

Til dette svarer Vibeke Larsen følgende:

– Akkurat i den perioden da nytt styre skulle oppnevnes var det konflikter mellom ulike pitesamiske interesser hvis jeg skal si det slik. Sametingsrådet gjorde derfor en politisk vurdering der vi ikke valgte å gå verken til den ene eller den andre siden, men heller velge noen utenfra for å prøve å få roet ned den konflikten som var. Man var ikke helt enig om hvordan veien videre for det pitesamiske senteret skulle være, sier Larsen.

I styret for Duoddara Ráfe sitter følgende personer:
Styreleder Sven-Roald Nystø, Tysfjord oppnevnt av Sametinget
Styremedlem Ingrid Lien, Skjerstad oppnevnt av Sametinget.
Styremedlem Erik Gabrielsen, Beiarn og styremedlem Lennart Ranberg, Fauske, oppnevnt av pitesamiske foreninger.
Styremedlem Laila Gabrielsen, Beiarn, oppnevnt av Beiarn kommune.