Hopp til innhold

Vil ikke være lillebror

Pitesamisk senter sier nei til forslaget fra sametingsrådet om at Duoddara ráfe - pitesamisk senter i Beiarn - skal slås sammen med Árran - lulesamisk senter i Tysfjord.

Árran - lulesamisk senter

Pitesamisk senter er redd for å bli en lillebror til Árran - lulesamisk senter

Foto: Harrieth Aira / NRK

Styreleder for stiftelsen Duoddara ráfe, Finn Strand, frykter at pitesamene vil bli "lillebroren" ved en sammenslåing, og at "storebror" Árran vil få den største gevinsten.

Styreleder v/Pitesamisk senter, Finn Strand

Styreleder v/Duoddara ráfe -Pitesamisk senter, Finn Strand

Foto: Privat

Det er i forbindelse med sametingsrådets institusjonsmelding som nylig ble lagt fram, at rådet går inn for at Árran - lulesamisk senter og Duoddara ráfe - pitesamisk senter skal slås sammen til én enhet.

Hør : Sier nei til sammenslåing

Samarbeid ja - sammenslåing nei

Finn Strand skryter av det gode samarbeidet med Árran blant annet om etablering av et pitesamisk museum lokalisert til det pitesamiske området.

– Vi har et godt samarbeid med Árran og det vil vi fortsatt ha, men utover det tror jeg ikke vi har så mye å vinne ved å slå oss sammen med Árran. Da tror jeg at storebror Árran kommer til å ta den største gevinsten her. Vi pitesamer i Beiarn er jo en liten gruppe, men vi er i høyeste grad levende og oppadgående, sier Strand.

Strand er kritisk til at sametingsrådet ikke i forkant har vært i dialog med dem om denne saken.

– Jeg har ikke fått noe skriv fra Sametinget, så jeg har lite å forholde meg til. Jeg vet ikke hva sametingsrådet mener skulle være fordelene ved en sammenslåing. Det må de være snill å komme fram med, sier Stand.

Vil samarbeide over grensen

I stedet for å foreslå sammenslåing mellom pitesamisk og lulesamisk senter, ønsker styrelederen for det pitesamiske senteret at sametingsrådet retter oppmerksomhet mot det grenseoverskridende samarbeidet som pitesamene på norsk og svensk side har inngått.

– Det er ikke det at vi ikke skal ha et godt samarbeid med Árran og lulesamene for all del, men jeg mener vi også skal rette blikket over grensen til pitesamene i Arjeplog, sier Strand.

Tone finnesen, styrelder v/Árran - lulesamisk senter

Tone Finnesen, styreleder v/Árran - lulesamisk senter

Foto: Harrieth Aira / NRK

Lulesamisk senter - avventende

Lulesamene jubler heller ikke over forslaget. Styreleder ved Árran - lulesamisk senter, Tone Finnesen stiller seg avventende til forslaget.

– Jeg er ikke så veldig fornøyd med at det foreslås at vi skal sammenslås nå. Det er fordi vi ikke har hørt om dette eller fått drøftet dette før institusjonsmeldingen ble lagt fram, sier Finnesen.

Hun mener det er vanskelig å vurdere fordeler og bakdeler ved en sammenslåing.

– Forslaget er ikke er analysert og har ikke vært oppe til noen form for vurdering. Árran har heller ikke fått drøftet saken med Pitesamisk hus, sier Finnesen.

Styrelederen understreker at institusjonene selv må fortelle hva man ønsker. Hun etterlyser en høring.

Kan det nye navnet bli Árran - Duoddara ráfe?

Dersom pitesamisk senter slås sammen med lulesamisk senter innebærer det at navnet til Árran må endres.

Sametingsrådet skriver at "det vil innebære at Árran både i navn og virksomhet må ha en videre kulturell og geografisk profil enn hva det har i dag".

Men Tone Finnesen vil absolutt ikke høre snakk om noen navneendring for Árran, for eksempel til Árran - Duoddara ráfe.

– Árran har et etablert navn, og personlig vil ikke jeg som styreleder anbefale at Árrans navn skal endres. Det er en lang prosess som ikke har vært vurdert, sier Finnesen.

Korte nyheter

 • Nå får de fiske laks på finsk side av Tanavassdraget – men ikke på norsk side

  Loga sámegillii.

  Fra og med i dag får de som har fått unntaksdispensasjon fiske laks i Tanavassdraget. Det gjelder innbyggere på finsk side av grensa.

  På norsk side har man ikke slike dispensasjoner, da man jobber etter Tanaloven.

  – Og vi har grunnloven, som gir oss rettighetshavere og samene rettigheter til kulturarven.

  Det forklarer Riitta Orti-Berg. Hun er blant rettighetshaverne og forvalterne av Poirespaikka. De fikk dispensasjon for laksefiske og får felle to laks.

  NTM-sentralen i Lappland innvilget 15 dispensasjoner i forrige uke. Dispensasjonene bygger på samenes fiskerikultur.

  Fangsttiden for de fleste tillatelsene er fra i dag og til 28. juli.

  Hver tillatelse har egne beregnede dager og antall laksefiskere. De skal også melde fra til laks når de drar på fiske.

  Over 65 centimeter lange laks skal slippes tilbake i elva. Totalt får de ta ut 54 laks.

  Det melder Yle Sápmi.

 • Suomabealde besset oaggugoahtit luosaid otná rájes

  Les på norsk.

  Otne ožžot sii geat leat ožžon spiehkastanlobi bivdigoahtit Deanu luosaid. Dat guoská suomabeale ássiide. Norggas eai leat dákkár spiehkastatlobit, og Norggas barget Deanu-lága mielde.

  – Mis fas lea vuođđoláhka, mii addá midjiide vuoigatvuođalaččaide ja sámiide kulturárbái vuoigatvuođaid.

  Nu čilge Riitta Orti-Berg. Son gullá Poarespaikka-vuođđodálu rivttiid oamasteddjiide ja hálddašeddjiide. Sii ožžo spiehkastatlobi luossabivdui ja ožžot goddit guokte luosa.

  Lappi EJB-guovddáš mieđihii 15 sierra spiehkastatlobi mannan vahkkus. Vuođđun lobiide lea sápmelaččaid guolástankultuvra.

  Eanaš lohpemearrádusaid bivdoáigi lea otná rájes suoidnemánu 28. beaivái.

  Juohke lobis leat sierra meroštallojuvvon beaivvit ja galle luosa sii ožžot bivdit. Sii galget maiddái dieđihit guollefávttaide go mannet bivdit.

  Badjel 65 sentte guhkkosaš luosaid galget luoitit ruovttoluotta johkii. Oktiibuot ožžot Deanus bivdit 54 luosa.

  Dan dieđiha Yle Sápmi.

 • Gonagasbearaš jođus Áltái

  Les på norsk.

  Sotnabeaivvi iđida oidnui Norgga Gonagasskiipa mannamin Trollfjordenii.

  Lofotposten dieđihii dan birra álggos.

  MarineTraffic dieđuid mielde lei skiipa jođus Áltái, gosa galgá joavdat vuossárgga iđđesbeaivvi.

  Fuomášumiid mielde libarda Gonagasleavga, mii mearkkaša ahte Majestehta Gonagas Harald lea fatnasis.

  Ii leat vel sihkar lea go dá almmolaš mátki, vai leat go luomus.

  Govva lea váldon eará oktavuođas:

  Kongeskipet "Norge" og kongeskipet "Dannebrog" ankommer sammen inn til Aarhus under det norske kongeparets offisielle besøk i Danmark i juni 2023
  Foto: MIKKEL BERG PEDERSEN / AFP