Hopp til innhold

Ministeren maner til samarbeid

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener at reindriftsnæringen ikke har noe å klage over når det gjelder reduksjon av reintallet.

Trygve Slagsvold Vedum

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at den varslede reintallsreduksjonen er nødvendig for å få en bærekraftig reindrift.

Foto: Tor René Stryger / NRK

Trygve Slagsvold Vedum

«Reindriftsdreng» Trygve Slagsvold Vedum.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Den enkelte reindriftsutøver kan føle at det her slår litt feil ut, men i sum så må vi få ned reintallet. Hvis ikke så taper hele næringen på det. Det er et uttrykk for almenningens tragedie, det vil si at hvis alle slepper et reinsdyr ekstra så vil det lønne seg for den enkelte, men i sum vil beitetrykket bli ødelagt. Da vil vil alle tape på det likevel, sier Slagsvold Vedum.

De ferskeste tallene fra Reindriftsforvaltningen viser at reintallet i Vest-Finnmark økte fra 96.000 våren 2011 til 104.211 våren 2012.

Økningen skjer til tross for at myndighetene har satt igang tiltak for få til en mer bærekraftig reindrift. Etter planen skal reintallet i Vest-Finnmark reduseres til 77.850 dyr.

– Ikke mulig å gjennomføre

Nylig sendte Reindriftsforvalningen ut forhåndsvarsel til nesten alle reinbeitedistriktene i Vest-Finnmark, der det fremgår hvor mye det foreslås at siidaandelen skal redusere per år. I brevet til reineierne kommer det frem hva fastsatt reintall i reinbeitedistriktene skal være.

Den gjennomsnittlige reduksjonen av reintallet i Vest-Finnmark er 25,7 prosent. I forbindelse med årets reindriftsforhandlinger nedsatte Staten og Norske Reindriftssamers Riksforbund (NRL) et utvalg som skal se på forskjellige sider ved reintallsreduksjonen. Blant annet skal utvalget se på hvilke tiltak som må settes igang for å få fart på prosessen.

Reineier Nils Mathis Sara i Fiettar reinbeitedistrikt reagerer på at Reindriftsforvaltningen har sendt ut forhåndsvarsel om om reintallsreduksjon før dette arbeidet er sluttført.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Nils Mathis Sara

Nils Mathis Sara i Fiettar reinbeitedistrikt sier at det vil være umulig å følge myndighetenes slaktekrav.

Foto: Jan Tore Trysnes / NRK

– NRL og Staten har satt ned et utvalg som skal se på ordningene fremover og komme med uttalelser om disse ordningene. Da er det både rart og underlig at Reindriftsstyret likevel har kommet med et krav om reduksjon før dette arbeidet er ferdig, påpeker Sara.

Lanbruksministeren sier at reindriftsnæringen må vise større samarbeidsvilje.

– Det er veldig viktig at vi klarer å spille mest mulig på lag. Denne prosessen er satt igang nettopp fordi det er et behov for å tilpasse reintallet til beitegrunnlaget og da er det viktig at også de som har tillitsmannsroller går inn i det. Det er greit å ha uenighter, men at man i så fall ryddige om hva man i så fall er uenige om. Slik når vi et felles mål, som er å sikre best mulig økonomi i norsk reindrift, seir Slagsvold Vedum.

NSR er bekymret

Landsmøtet i Norske Samers Riksforbund (NSR) er også bekymret for prosessene rundt reintallstilpasningen i Finnmark.

Aili Keskitalo

NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

– Vedtaket i Reindriftsstyret vedrørende reintallet i Finnmark vil naturlig nok medføre store omstillinger i mange siidaer i Finnmark. NSR mener at siidaene må få tid og handlingsrom til selv å arbeide med reduksjonsplanene, uttaler NSR i en pressemelding.

NSR er videre skeptisk til en forholdsmessig reduksjon av reintallet, fordi det betyr at de med færrest dyr i dag blir mest skadelidende, mens de med flest dyr blir «vinnerne».

NSR foreslår også at økonomiske virkemidler kommer på plass, som en kompensasjon for de negative konsekvensene som reintallsreduksjonen vil medføre for den enkelte reineier.

Må redusere flokken med 62 prosent

Seainnus/Návggastat - Girenjárgga siida er de som må redusere mest. Per 31. mars 2012 hadde de et reintall på 6.915 dyr (foreløpige tall). Det fastsatte reintallet er på 2.600. Dette betyr at de må redusere reinflokken med 62,7 prosent.

Fálá/Kvaløy hadde i samme periode 3.105 rein. Fastsatt reintall er på 1.700. Kravet om reduksjon er da på 45,2 prosent.

Fiettar har 7.841 rein. Fastsatt reintall er 4.900. Det betyr at de må redusere flokken med 42,2 prosent.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Rein, reinsdyr, reindrift

Fiettar reinbeitedistrikt er for tiden på vei til vinterbeitene sine. Slaktekravet fra Reindriftsforvaltningen skaper imidlertid bekymring.

Foto: Jan Tore Trysnes / NRK

Áborášša må redusere flokken sin med 45,1 prosent. Reintallet var 31. mars 2012 på 7.656. Det fastsatte reintallet er på 4.200.

– Det er sikkert at hvis alle som nå er i reindrifta skal tvinges til å halvere flokkene sine, så vil folk i næringen tvinges til å begynne å søke etter tilleggsarbeid. Da vil vi bli tvunget til å prioritere bort mye av det arbeidet vi nå gjør. Dette vil gjøre situasjonen vår helt uutholdelig, sier reineier Nils Mathis Sara.Korte nyheter

 • Juolldan 200 000 ruvnno giellaarenaide

  Sámediggeráđđi lea juolldan 200 000 ruvnno Plassje suohkan giellaarenaide «Skuvlen mænngan» ja «gïeletjïehpije».

  Skuvlen mænngan lea giellamovttiidahttinprošeakta mii lea heivehuvvon ohppiide vuosttaš gitta njealját ceahkkái ja mii galgá veahkkin nannet ja lasihit lullisámegiela geavaheami árgabeaigiellan skuvlaasttoáiggefálaldagas (AÁF) giellaoahppanmodealla giellatjiehpije bokte. Giellatjiehppi lea giellasimulatuvra mii lahkalagaid bargá mánáiguin, iešguđetlágan fáttáiguin ja doaimmaiguin sámegillii.

  Plassje suohkan lea skuvlajagi 2020/2021 rájes gitta otnážii ovddidan ja čađahan prošeavtta Skuvlen mænngan, ja Plassje suohkan oaidná dárbbu joatkit ja buoridit fálaldaga.

  – Lea dehálaš ahte gávdnojit giellaarenat mánáide ja nuoraide, maiddái olggobealde dábálaš skuvlaáiggi. Lea illudahtti sáhttit doarjut dákkár giellaarena, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

  Dan čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen
  Foto: Árvu/Sametinget
 • Lágidit giellaseminára

  Juovlamánu 12. beaivvi gitta juovlamánu 13. rádjai lágida Sámediggi lulli- ja julevsámi giellaseminára Troanddimis. Ulbmil lea digaštallat doaibmabijuid mat nannejit lulli- ja julevsámegiela sihke mánáidgárddis, skuvllas, joatkkaskuvllas, alit oahpus, astoáiggedoaimmaid bokte ja doaimmaid bokte sámi giellaguovddážiin, dan dieđiha Sámediggi.

 • Eksamen annulleres på Universitetet i Tromsø

  UiT har valgt å annullere hjemmeeksamen for tredjeårsstudentene ved juridisk fakultet. Årsaken er at den er svært lik en gammel eksamen.

  Eksamensoppgaven ble utlevert mandag og skulle opprinnelig vært innlevert på onsdag, skriver iTromsø.

  Nå har universitetet valgt å annullere eksamen siden den er svært lik eksamen fra 2015, skriver avisen.

  Signe Veierud Busch, prodekan for utdanning, skriver i en uttalelse fra fakultetet at de har valgt å annullere eksamen ettersom de tror at studenter som har kunnet benytte sensorveiledningen fra 2015, kan ha fått en urettferdig fordel.

  – Vi ser at dette er veldig uheldig for studentene våre og beklager på det sterkeste. Det er svært viktig for oss at studentene prøves under like forhold, og at prøvingen er reell. Det er ikke tilfelle slik eksamen ble delt ut i dag, dessverre, skriver Bush i uttalelsen.

  (NTB)

  UiT - Norges arktiske universitet
  Foto: Hans Ludvig Andreassen