Hopp til innhold

Fastsatt reintall i 40 distrikter

Av landets 76 reinbeitedistrikter har 40 fått reintallet stadfestet og godkjent av Reindriftsstyret.

Reinsdyr
Foto: Sannum, Tore / SCANPIX

Dette er tall som ligger inne 1. oktober i år.

Dette er tallene fra Reindriftsforvaltningen, mellom de ulike reinbeiteområdene:

Reinbeiteområder:

Reinbeiteområde  

Distrikter

Godkjente

Under behandling

Øst-Finnmark

      11

       9

            2

Vest-Finnmark

      28

     13*

          15

Troms

      14

        9

            5

Nordland

      12

        5

            7

Nord-Trøndelag

        6

        3

            3

Sør-Trøndelag/Hedmark

        5

        1

            4

Sum

      76

       40

          36

* i Vest-Finnmark reinbeiteområde er fordi tre saker er under klagebehandling
Saker som er behandlet på Reindriftsstyrets siste møte har ennå ikke fått melding om vedtak, skriver reindrift.no.

Skal prioritere arbeidet

Områdestyrene i de seks reinbeiteområdene og Reindriftsstyret har i 2010 og 2011 prioritert arbeidet med å få godkjent reinbeitedistriktenes bruksregler.

– I dette arbeidet er det viktig at sakene gis en forsvarlig behandling i tråd med gjeldende lover og regler, og at partenes rettsikkerhet ivaretas samtidig som den politiske målsettingen skal nås, sier senriorrådgiver Christian G. Lindmann ved Reindriftsforvaltningen i Alta, skriver reindrift.no.

Følger reindriftsloven

I følge reindriftsloven av 2007 (ekstren side) skal det fastsettes bruksregler for forvaltningen og bruken av distriktets ressurser. Bruksreglene skal sikre en økologisk bærekraftig utnytting av distriktets beiteressurser og inneholde nærmere regler om bl.a. beitebruk og reintall.

Bruksreglene skal utarbeides av distriktsstyret og godkjennes av områdestyret.

Reintallet er en del av bruksreglene, og distriktets eget forslag til reintall skal forelegges Reindriftsstyret for endelig stadfesting og godkjenning.

Korte nyheter

 • Samiske redaktører krangler om pressestøtte

  Den samiske avis- og forleggerforeningen Sálas krever at pressestøtten til SamiMag tilbakebetales i sin helhet.

  Det samiske magasinet Sámimag har fått varsel om at Medietilsynet vil kreve 4,4 millioner kroner tilbakebetalt av tidligere utbetalt pressestøtte.

  Magasinet fikk totalt 11,9 millioner kroner i pressestøtte for 2019 og 2020, som Medieklagemenda har avgjort de ikke hadde krav på. Nå krever Medietilsynet 4,4 millioner kroner tilbake.

  Daglig leder Jan Skoglund Paltto har overfor fagavisen Journalisten kalt pengekravet en skandale.

  Eierselskapet Isámi Press AS fikk et regnskapsmessig overskudd i 2020 på 6,8 millioner kroner. I 2019 var resultatet på - 1,6 millioner kroner.

  Vánhen Jan Skoglund Paltto
  Foto: Klemet Anders Sara / NRK
 • – Ållu siellde. Ij la åvvå jahkedahtte

  Maŋemus jagijt lij tsjekkera Ove lunna årrum madi Stájgon manádin. Sådnåbiejve de nieljes sijájs bijllasårmmimin hekkav massin.

  Ove Strand, guhti Strávvuonan Stájgon årru, lájggi gådijt turistajda. Danna lidjin låges Tsjekkias maŋemus vahko årrum, ja guollidam.

  Sådnåbiejve galggin gålmås sijájs sijddaj Tsjekkiaj. Guovtes dat vegas válljijga sijáv girddesalljuj Bådåddjuj suvddet. Valla nav guhkás ettjin boade. Sådnåbiejve massin nieljes hekkav bijllasårmmimin Stággotunellan.

  Ove Strand sijáv riek buoragit dåbdåj.

  – Dat la ållu siellde. Lidjiv sijá ságajn bielle tijma åvddåla gå vuolggin, ja sij lidjin riek buorre mielan, ja ávvusin juo boahtte jage vat ruoptus boahtet. Valla nav guhkás ettjin boade.

  – Muv ájádusá dal manni familjajda Tsjekkian, dan vehkaj gudi dási Stájgguj báhtsin, ja aj traktorvuoddjáj, javllá Ove Strand.

  Lågå ienenbuv dan birra dánna

  Ove Strand, Steigen
  Foto: Elena Paulsen / NRK
 • NATO-åhtsåmus Svierigis dal sáddiduvvá

  Dav diedet Svieriga ráddidus udnásj præssadiedádusán. Rijkabiejvve la uddni Nato-ássjev dágástallam. Danna bådij åvddån ráddidusán la nanos doarjja åhtsåmussaj. Dåssju guokta belludagá vuosteldin Nato sebrulasjvuohtaj; Birásbelludahka ja Gårobelludahka.

  – Ukraina lådalibme tjielggasit vuoset mav Gárjjelrijkka máhttá dahkat. Mij de vierttip dasi dan ássjáj dåmadit Gárjjelrijkka sæmmi lahkáj midjij vuodal. Ja jus Svierik la ájnna rijkka Lullemera guovlon mij ij la Nato-sebrulasj, de lip nievres vidjurijn, tjielggij svieriga stáhtaministar Magdalena Andersson.

  Lågå ienep dánna:

  Soldater fra US Marine Corps på plass i nord for NATO-øvelsen Cold Repsonse 2022. Tilsammen deltar 30.000 soldater fra 27 nasjoner i den lenge planlagte stor-øvelsen.
  Foto: Theodor Haugen/ Forsvaret / Theodor Haugen/ Forsvaret