Marjan vierhkie aehtj-aahkan bïjre maahta gaskenasjonaale aavrine sjïdtedh

Jïjtje Marja ajve sïjhti viehkiehtidh åarjelsaemien gïelem orrestehtedh. Vyörtegs nöörjen musihkere gujht veanhta vierhkie maahta abpe veartenem jaksedh.

Marja i Store studio

STOERRE EAROE: Marja Mortensson tuhtjie joekoen stoerre voestes saemien artiste årrodh mij studio-albumem sïjse spealede KORK:ine.

Foto: Ellen Agneta Norvang / NRK

Ebries biejjie Oslosne skïereden.

Dennie vyörtegs savkesne Store studio dovne dirigente jïh 51 musihkerh Kringkastingsorkesteristie stïeresne. Dah leah riejries sijjen ellen voestes åarjelsaemien plaatam sïjse spealadidh.

Eevre oktegh, aktene båvvesne man sistie jïh sïjse ij naan tjoejenasse båetieh, åejviealmetje tjåådtje. Marja Mortensson lea åehpies akten gïelen åvteste maam jeenjesh gåhtjoeh bijjelen daam eatnemem, men daesnie altese gïele ij mahte govlesovvh. Tjoeje dejstie gellie instrumentijste tjiehtjelem deavhta.

Daelie voestes biejjie baantedimmine, men tjuerieh ånnetji tjöödtjestidh gellien aejkien. Gaajhkesh mah leah desnie sijhtieh daate edtja dan hijven sjïdtedh goh gåarede.

–Vaeltebe nommerem 32, dirigente jeahta.

Trompeete tjuara buerebelaakan govledh jïh haarpa tjuara vielie tjoejem utnedh. Daate lea detaljh mejtie mijjieh sïejhme almetjh eah måjhtelh, men mah leah dan joekoen vihkeles sjïehtesjidh.

Plateinnspilling i Store studio

GIEHTJEDIMMIE STAELESTE: Orkestereöörnedæjja Daniel Herskedal jïh dirigente Christian Eggen ellies bijjieguvviem utnieh dan bïjre maam iktesth tjuerieh darjodh.

Foto: Ellen Agneta Norvang / NRK

Ij leah dan stoerre sijjie dennie onne båvvesne. Muvhten aejkien Marja olkese båata. Ånnetji vitnede. Studiosne årrodh lea akte haarjanimmie mij jïjnjem kreava dovne gïeleste jïh åedtjijste.

Aaj gellie smaave soptestallemh gaskem öörnedæjja Daniel Herskedal jïh dirigente Christian Eggen. Dennie gaskesne dovne artiste jïh orkestere vuertieminie mubpiem bïhkedassem åadtjodh.

Aehtj-aahkan soptsesh orre jieledem åadtjoeh

Maahta tjïelkelaakan vuejnedh daate prosjekte joekoen lïhke jïh persovneles domtoe Marja Mortenssonese. Juktie daelie edtja aehtj-aahkan soptsesh akten nåhkeme tïjjen bïjre soptsestidh, vueline jïh tovnajgujmie.

Iktesth leam sïjhteme dam aajmoem kreemsedh mij vïenhtem gååvnesi don aejkien gosse mov aahkah gon aajjah byjjenin. Akte baelie mij ij vielie gååvnesh

Marja Mortensson

Marja ovrehte göökte jaepieh nuhtjeme vierhkiem «Raajroe» - The Reindeer Caravan darjodh. Voestesiereste edtji dam åehpiedehtedh åarjelsaemien festivaaleste Raasten rastah tjaktjen 2020.

Men goh gellie jeatjah stuerebe öörnedimmiejgujmie dle tjoeri aaj dejnie vuertedh koronapandemijen gaavhtan. Haarjanimmiebiejjieh dan åvteste jorkesin sïjsespealadimmiebiejjide.

Konserte Rørosesne aaj sjædta, men tjuara aktem jaepiem vuertedh.

TROMMIS: Jakop Janssøn er en av Marja Mortenssons faste musikere

MUSIHKEN GUEJMIE: Tråammatjoejehtæjja Jakop Janssøn lea akte Marja Mortenssonen staeries musihkerijstie.

Foto: Ellen Agneta Norvang / NRK

Dan varke naaken dam rööpses tjoevkesem vihth båaltajahta, gaajhkesh tjöödtjestieh jallh soejmetje tjiehtjelen tjïrrh njaekieh. Ij guhte sïjhth daate almetje årrodh mij baantedimmide goepedahta.

–Soejkesje A lea orkestere edtja eevre reaktoelaakan tjoejehtidh. Mov gïelem maehtebe gujht aaj dïsse bïejedh mænngan, jis daerpies, Marja soptseste.

Akte baakoe dirigenteste govloe: «Tutti!»

Marja lea lïereme dellie gaajhkesh dovnesh edtjieh meatan årrodh, aaj laavloje.

Marja vihkeles artiste

Marjese hijven orreme Daniel Herskedalem meatan utnedh barkosne. Dïhte lea musihkem öörnedamme maam daelie sïjse tjoejehtieh KORK:ine ektine. Daniel Herskedal akte dejstie laanten bööremes jazzmusihkerijstie vuajnelge, jïh guhkiem dååjrehtimmiem åtna musihkem öörnedidh stuerebe orkesteridie.

Marja jïh Daniel lea lïhke ektesne barkeme gellie jaepieh, jïh daennie prosjektesne altese barkoe orreme jarngem gaavnedh dan sisnie maam Marja sæjhta soptsestidh. Dïhte tjuara dam tjaebpie åadtjodh bielelen vihkelesvoetem jïh intimiteeten dan sisnie dassedh.

– Marja mannem meatan vaalteme leekedæmman jïh mïerhkesjæmman, Daniel soptseste. Dïhte daaroe jïh ajve såemies gille baakoeh saemiengïelesne maahta, men damta satne aaj Marjan musihkem buerebelaakan guarkoe mænngan meatan orreme dennie kultuvresne mestie Marja båata.

Plata Lååje fra 2018

SYMFONISK PLAATA: Marja Mortensson jïh Daniel Herskedal lægan ektesne plaatam «Lååje» dorjeme.

Foto: CD-cover / Knut Åserud

Aelhkie Daniel Herskedalen ïedtjem govledh gosse sïjsespealadimmien bïjre plaateste soptseste mejnie daelie gïehtelieh.

–Raaktan vïenhtem Marja daejnie prosjektine maahta gaskenasjonaale ïedtjem gåaskodh, jeahta.

Daniel soptseste musihkerh jïh orkesterh iktesth pryövoeh orre aath darjodh, jïjtjemse haestedh orre materijelline. Festivaalh ålkoelaantesne aaj ahkedh ij-kommersijelle artisth ohtsedeminie mejtie vienhtieh sijhtieh goltelæjjide jaksedh.

Maahta govledh dïhte daajra man bïjre soptseste, dïhte guhte guhkiem gïehtelamme goh komponiste, musihkere jïh orkestereöörnedæjja.

–Marja goh bievnije lea veaksehke, men daate laavenjostoe KORK:ine maahta varke oksem rïhpestidh orre goltelæjjide, Daniel Herskedal jeahta.

Aehtj-aahka daajra, men ij mejtegh jiehtieh

Marja Mortensson lea guhkiem sïjhteme soptsestidh guktie saemieh åvtesne veasoejin, jïh daan vearhkan lea veeljeme soptsesh jïjtse hïejmedajvijste soptsestidh.

Aehtj-aahka mij dan gellie soptsesh Marjese soptsestamme, daajra musihke maam daelie sïjse tjoejehtieh, sov jieledem våaroeminie åtna.

Sïejhme saemien lea stïeresne årrodh, men ij leah gujht daerpies maam joem lahtestidh mænngan.

Marja Mortensson

–Aehtj-aahka iktesth mov teeksth låhka, men ij dan jïjnjem jiehtieh. Dah båarasåbpoeh daamtajommes eah dam darjoeh, Marja föörhkede. Mov toelhkestimmie daejstie soptsesijstie musihkine sjædta, jïh dellie daate mov vuekie dejtie guhkiebasse soptsestidh, lissehte.

Marja Mortensson på bakrommet etter innspilling

EADTJOHKE: Marja daamtaj mojjehte gosse hïejmedajvi jïh sov fuelhkien bïjre soptseste. Gaajhkh vihkeles soptsesh debpede båetieh.

Foto: Ellen Agneta Norvang / NRK

Marjan aahkah pruvhkieh altese konsertine mïnnedh gosse dej lea nuepie. Dïhte daajra dah leah geerjene satne gïelem nuhtjie jïh ij goh unnemes gïelem eadtjohkelaakan nuhtjie.

Jïjtje Marja gegkeste dah domtoeh goh meatan altese musihkesne, dah daejrieh satne dejtie ussjede goh akte bielie prosesseste.

Ij daase gohtjedamme, men mij akt joekoen vihkele

Marja Mortensson lea akte ovrehte 600 saemijste mah åarjelsaemien soptsestieh.

Maarja lea jueriedisnie mejtie edtja jiehtedh daate ovgoh satne lea dïsse gohtjesovveme. Men dam gujht daajra, dïhte sæjhta dej noere åarjelsaemiej gaskem årrodh mah leah meatan ietniengïelem orrestidh. Jïh veanhta musihke maam jïjtje dorje, lea meatan dam dorje.

Partitur

DAAJBAALETJE SAERNIEH: Åarjelsaemien aaj orrestimmiem daarpesje jïh daajbaaletje gïeline sjïdtedh. Aaj daate Marja Mortenssonen vierhkesne «Raajroe» soptsesåvva.

Foto: Ellen Agneta Norvang / NRK

–Orrestimmien jïh evtiedimmien gaavhtan gïele daanbeajjetje siebriedahkesne sjeahta, jïh evtiesåvva sijjeste åajaldovvedh, Marja meala.

Eensi kicke!

Sïjsespealadimmiebiejjie lea nåhkeme, jïh dovne artiste jïh musihkerh Store studiom laehpieh. Göökte vuelieh sïjse spealadamme. Annje govhte aajmene.

Muvhten aejkien lastoem åadtjoem ånnetji stååkedidh mov gïeline – ajve såemies tjoejenassh darjodh jallh ånnetji joejkestidh dogkh daagkh.

Marja Mortensson

Marja tuhtjie biejjie joekoen varke vaaseme, jïh sïjsespealadimmie joekoen hijvenlaakan jåhteme.

–Damtim eensi kickem daan biejjien, soptseste.

Dïhte daam buerkeste goh mij akt stoerre jïh vihkele, jïh njaelkie domtoe sov musihkem govledh dan stoerre hammosne.

Marja Mortensson

MADTJELES ARTISTE: Marja ebresne mænngan sïjsespealadimmiebiejjie Kringkastingsorkesterinie lea nåhkeme.

Foto: Ellen Agneta Norvang / NRK

Daelie Marja ebresne tjåådtje tjeehpes paraplyjen nuelesne. Akte onne tjïektjemesygkele vïedtjen vööste nahtedeminie, vuertieminie Marjam gåatan skovhtedh.

–Sæjhta sån ånnetji vaasedh åvtelen gaajhkem eensilaakan guarkam, men manne dan joekoen madtjele, jeahta.

Dïhte onne nyjsene dejnie stoerre gïeline tjïektjemesygkelem vaalta, feejjene saevehte jïh gåvnahtahta.

– Voejnesibie!

Marja Helena Fjellheim Mortensson under Our Songs.

Marja Helena Fjellheim Mortensson - Onne Lim (2014)