Hopp til innhold

Hemmelig notat avslører hvordan regjeringen vil unngå granskning av fornorskningen

– Dersom staten nedsetter en kommisjon som dokumenterer fornorskningens konsekvenser, vil dette føre til forventninger om tiltak, advares det mot i departementskriv.

Jona Tore Sanner og statsminister Erna Solberg under tirsdagens trontaledebatt i Stortinget.

ANSVARLIG: Det er Jan Tore Sanner som har ansvaret for samiske saker i Erna Solbergs regjering. Sanner er minister i Kommunal- og moderningseringsdepartementet som har utarbeidet notatet om undersøkelseskommisjonen.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

I desember 2016 fremkom det at regjeringen er i tvil om hvorvidt staten bør opprette en kommisjon som skal granske virkningene av den tidligere fornorskningspolitikken mot samene.

I et hemmelig notat NRK har fått tilgang til, fremkommer det at man på departementsnivå allerede i juni 2016 anbefalte å avvise en slik kommisjonsopprettelse.

Men ansvarlig minister i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Jan Tore Sanner, vil ikke stille til intervju med NRK.

Hemmelig internt notat om kommisjon om fornorskning

VISER STRATEGI: Dette er et utsnitt av det interne notatet som Kommunal- og moderniseringsdepartementets Same- og minoritetspolitisk avdeling (SAMI) står bak. Dokumentet ble i juni 2016 sendt til departementets departementsråd, og til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). (NRK har ringet rundt «unntatt offentlighet»-teksten).

Foto: Skjermdump av dokumentforside
 • Les notatet i sin helhet nederst i artikkelen

Henrik Olsen

SKUFFET: NRK har vist departementets internnotat til sametingsrepresentant Henrik Olsen (NSR). I juni 2016, perioden da departementsnotatet er datert, var Olsen sametingsrådsmedlem og rådets saksansvarlige for opprettelsen av en undersøkelseskommisjon. – Vi har større grunn til å føle oss skuffet enn lurt. Siden staten aldri har lovet oss en kommisjon, så blir det vanskelig å si at noen har lurt oss. Men vi har enda et skrikende behov for en kommisjon, skriver Olsen til NRK.

Foto: Harrieth Aira

– Beklagelig

– I systemet finnes en motvilje mot å avdekke sannheten og konsekvensene av fornorskningen, skriver Henrik Olsen til NRK.

– Det er beklagelig at det finnes strategier for å slippe å bidra til dette. Staten har et stort ansvar for et endelig oppgjør med fornorskningstiden, skriver han også.

 • Les Olsens svarkommentar i sin helhet til notatet helt nederst i artikkelen.

I notatet erkjennes behovet for mer kunnskap om fornorskningen, men:

«Etter avdelingens syn er likevel ikke den beste løsningen at det settes ned et statlig oppnevnt utvalg/kommisjon.»

I Akersgate 59 i Oslo holder Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Olje- og energidepartementets (OED), Samferdselsdepartementet (SD) og Kulturdepartementet (KUD) til.

TVILSOM TIL GRANSKING: Det er den same- og minoritetspolitiske avdelingen her ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som står bak det interne notatet NRK har fått tilgang til. Notatet inneholder tilrådninger og anbefalinger til hvordan departementet og kommunalminister Jan Tore Sanner bør imøtegå kravet fra ulike hold, om å opprette en granskingskommisjon av tidligere tiders fornorskningspolitikk av samene.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Frykter forventninger til tiltak

Jan Tore Sanner

NOTATMOTTAKER: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner anbefales av departementskolleger blant annet å formidle «(...) at departementet er tvilende til at en offentlig undersøkelseskommisjon er den beste løsningen. En kommisjon oppnevnt av Sametinget alene kan være et bedre alternativ.»

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Ønsket om en gransknings- eller sannhetskommisjon er foreslått en rekke ganger, blant annet av Sametinget, og på Stortinget av SV.

Men hos departementet er man ifølge internnotatet skeptisk, blant annet fordi:

«Dersom staten i samarbeid med Sametinget setter ned en kommisjon som dokumenterer fornorskingens konsekvenser, vil dette føre til forventninger om tiltak.»

Advarer mot krav fra kvenene

I notatet vises det også til rapporten fra det såkalte tater-/romaniutvalget, hvor man mener det kom «(...) tydelig frem at en slik granskning av fortiden ikke nødvendigvis er noe som alle berørte ønsker. Mange gir uttrykk for at de ønsker at fortid skal være fortid.»

Og – det vil «(...) kunne skape sterke forventninger om et tilsvarende kartleggingsarbeid for den kvenske/norskfinske minoriteten (...).»

Tidligere sametingsrådsmedlem Henrik Olsen mener dette er et dårlig argument for å avvise en kommisjon for samene.

– Dette sier kanskje noe om det generelle forholdet den norske stat har til sine minoriteter og urbefolkning?, spør Olsen retorisk.

Erna Solberg, Tråante 2017

Statsminister Erna Solberg tok et oppgjør med fornorskningen av samene i sin tale under åpningen av Tråante 2017 tidligere i år.

Foto: NRK

Vil skyve ansvar på Sametinget

Vurderingen fra Same- og minoritetspolitisk avdeling er videre at det kan «(...) være et bedre alternativ om Sametinget selv nedsetter en kommisjon (...) uten at staten blander seg inn (...).

Fordelen (...) er at en slik kommisjon ikke på samme måte vil skape forventninger om iverksetting av tiltak».

Henrik Olsen mener derimot at kommisjonsarbeidet må forankres nettopp hos myndighetene.

– De er tross alt er ansvarlig for politikken som ble ført. Statlig forankring ville vist at de ansvarlige for fornorskninga er villig til å ta ansvar for å få sannheten fram, skriver han.

Sametingsplenum

VIL GI SAMETINGSPOLITIKERNE JOBBEN: Departementets Same- og minoritetspolitisk avdeling skriver at de ikke tror Sametinget (bildet) vil kunne finansiere en granskingskommisjonen på egen hånd. «Det vil derfor trolig oppstå spørsmål om staten kan bidra med finansiell støtte.», står det i deres internnotat. Sametingsrepresentant Henrik Olsen er kritisk: – Fornorskninga har gitt det samiske samfunnet store sår. Nye tiltak vil være nødvendig. Å redusere denne saken til økonomi mener jeg blir helt feil, skriver han.

Foto: Berit Nystad / NRK

Vil ikke kommentere

Departementetsråd Eivind Dale i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

TAUS: NRK har sendt en rekke spørsmål til Kommunal- og moderniseringsdepartementets kommunikasjonsenhet, hvor NRK først og fremst anmodet om svar fra statsråd Jan Tore Sanner. Pressenheten viste imidlertid til departementsråd Eivind Dale (bildet), som ikke vil svare på NRKs spørsmål. «KMD har ingen kommentar til det som gjelder intern saksbehandling i departementet.», skriver presseenheten i sin svar-e-post til NRK.

Foto: Petter Sommer / NRK

I internnotatet fra juni 2016 gjøres departementet oppmerksom på at man bør være forberedt på mediehenvendelser, blant annet fordi:

«En avvisning (...) om å nedsette en undersøkelseskommisjon vil kunne føre til sterke negative reaksjoner (...).

(..) departementet nå bør signalisere at vi ikke ser at en statlig oppnevnt undersøkelseskommisjon er den beste løsningen, men uten at forslaget avvises absolutt.

«Det er grunn til å tro at reaksjonene ikke vil bli mindre om vi venter til Sametingets prosesser er kommet lenger, og det er skapt større forventninger (...)».

Korte nyheter

 • Samisk hus Tromsø har ansatt sin første daglige leder

  Jill Abelsen Olsen er ansatt som første daglige leder for Romssa Sámi Viessu - Samisk hus Tromsø, opplyser styreleder Torjer Olsen (bildet) i en pressemelding.

  Abelsen Olsen starter i stillinga i løpet av høsten og er i første omgang engasjert i et år med mulighet for forlengelse.

  Hun får varierte arbeidsoppgaver og skal lede det videre arbeidet med å finne høvelige lokaler for Romssa Sámi Viessu.

  I tillegg skal hun sette i gang og drive arrangementer, sette i gang prosjekter og søke om nye prosjektmidler, og koordinere samarbeidet med og innsatsen mot de mange interesserte organisasjonene, foreningene, bedriftene og enkeltpersonene.

  Abelsen Olsen kommer fra stilling som seniorrådgiver i Nasjonalt samisk kompetansesenter, som er en del av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

  Torjer Olsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Henlegger anmeldelse av reinbeitedistrikt

  I august anmeldte Høyre i Hammerfest reindriften for det partiet mener er manglende tilsyn av reinsdyr i Hammerfest.

  Nå har politiet henlagt anmeldelsen mot reindriften i Hammerfest.

  – Bakgrunnen for henleggelsen er politiet ikke har hjemmel til å kunne straffeforfølge brudd på reindriftsloven §28, før eventuelt reindriftsstyret eller statsforvalteren har gitt reindriftsutøverne pålegg om å drive tilsyn i henhold til reindriftsloven, sier påtaleleder i politiet, Morten Daae.

  I politiets gjennomgang av saken ble det slått fast at Hammerfest by ikke er et reinbeiteområde.

  – Men dersom reindriftsutøver ikke følger opp og har nødvendig tilsyn i henhold til reindriftsloven, så er det en rekke ting som må formelt prøves før det politiet har hjemmel til å gi eventuelle bøter.

  Daae forteller videre at reindriftsstyret og eller Statsforvalteren kan gi pålegg og dersom disse påleggene ikke følges opp, kan de gi tvangsmulkt, først etter dette er prøvd ut kan eventuelt politiet straffe en reindriftsutøver som ikke har rettet seg etter reindriftsloven.

  – I dette tilfellet er ikke disse tingene prøvet og på bakgrunn av dette har politiet henlagt saken.

  Reinsdyr i Hammerfest sentrum
  Foto: Sunniva Hadland Bøthun / NRK
 • Valgmanntallet i sør har økt med 991 personer

  Fra 2021 til 2023 har Sametingets valgmanntall økt med 2.943 personer.

  Sametingets valgmanntall er teller 23.488 personer.

  Det melder Sametinget i en pressemelding.

  – Jeg er fornøyd med at valgmanntallet øker. Dette viser at folk er engasjert og ønsker å delta i sametingsvalget, sier plenumsleder Tom Sottinen (Bb/Ap) i pressemeldingen.

  Det velges 39 representanter til Sametinget.

  Samtlige 39 mandater til Sametinget skal fordeles på valgkretsene. Antall manntallsførte i valgkretsen per 30. juni 2023 bestemmer mandatfordelingen ved neste sametingsvalg i 2025.

  Ávjovárri valgkrets har i valgperioden 2021–2025 syv mandater, men mister neste valgperiode ett mandat til Sør-Norge valgkrets, som denne valgperioden har seks mandater.

  Ávjovárri valgkrets består av kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger. 30. juni 2023 var det registrert 3.904 personer i valgmanntallet i kretsen, som er en økning på 135 personer siden 2021.

  Valgperioden 2025–2029 har Ávjovárri valgkrets seks mandater og Sør-Norge valgkrets har syv mandater.

  Sør-Norge valgkrets er per 30. juni 2023 den største valgkretsen med 5268 personer i valgmanntallet.

  Valgmanntallet i Sør-Norge har økt med 991 personer siden 2021.

  Sør-Norge valgkrets består av en del kommuner i Møre og Romsdal og Innlandet fylker, samt fylkene Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken og Oslo.

  Tom Sottinen
  Foto: Johan Ánte Utsi / NRK