Hopp til innhold

Flere kan ha mistet stemmeretten

Sametinget har satt i gang full gransking av Sametingets valgmanntall, fordi de har oppdaget feil som kan ha påvirket valgresultatet.

Plenumsleder Tom Sottinen

VALGMANNTALLET GRANSKES: – Vi kan ikke ha et valgsystem som vi ikke kan stole på, sier plenumsleder Tom Sottinen.

Foto: Aila Kare Anti / NRK

Sametinget har avdekket flere tilfeller hvor personer som har meldt seg inn i Sametingets valgmanntall ikke er blitt registrert.

Sametinget oppdaget feilen da en velger tok kontakt 6. februar.

– Vi fikk en henvendelse fra en person som ville vite om han sto i valgmanntallet eller ikke. Vi gjorde en sjekk og fant ut at han ikke var registrert i manntallet, sier plenumsleder Tom Sottinen.

Dette til tross for at vedkommende hadde meldt seg inn i valgmanntallet.

På bakgrunn av dette, så tok Sametinget noen stikkprøver for å se om det var flere som var i samme situasjon og det var det.

Beordret full gjennomgang

Dagen etter, den 7. februar beordret de full gjennomgang av sametingets valgmanntall fra 2014 og frem til 2019 for å finne ut hvor mange det gjelder og hva som er gått galt.

Når Sametinget har fått inn en søknad om å bli registrert i Sametingets valgmanntall og det godkjennes, så sendes opplysningen rekommandert til Skattedirektoratet, som registrerer personen i valgmanntallet.

– Når Sametinget har fått bekreftelse om at det er mottatt, så har vi gått ut ifra at alt er i orden og at personen er registrert slik at vedkommende kan stemme ved sametingsvalget, forklarer Sottinen.

– Nå har vi avdekket flere tilfeller av personer som ikke er meldt inn i valgmanntallet, sier han videre.

Er det snakk om flere en 50 eller flere enn 100?

– Jeg ønsker ikke å si de konkrete tallene, men det er et betydelig antall. Det er flere enn ti, sier han.

Sametinget

SAMETINGET: Gjennomgangen av feilene kan ha noe å si for hvor mange som kommer inn i Sametinget fra hvert område.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Plenumslederen i Sametinget ønsker ikke å gå ut med antallet fordi de vil dobbeltsjekke saken.

Han forteller at dette kan ha hatt betydning for den mandatfordelingen som ble gjort i sommer.

Kan være feil i inndeling

Ut fra valgmanntallet regnes antall representanter som velges inn fra de ulike stedene. Tendensen de siste årene er at antall innmeldte øker i de største byene.

En økning i valgmanntallet i Troms, førte til at Gáisi valgkrets får inn en ekstra representant ved neste sametingsvalg, mens Ávjovarri i Finnmark mister en representant.

Det er denne inndelingen som nå kan være feil.

Sametinget

BYENE ØKER MEST: Jo flere personer i valgkretsen, dess flere representanter får de inn i Sametinget.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Hvis vi oppdager at det er gjort en feil og at det har hatt en betydning for mandatfordelingen, så kan vi rette opp i det i år, sier han.

Stemmer er blitt forkastet under sametingsvalget. Stammer de forkastede stemmer fra velgere som trodde at de var registrert i Sametingets valgmanntall, men som likevel ikke er registrert?

– Jeg er ikke kjent med det, men vi har hørt lignende historier, ja. Sånn sett er det bra at vi får ryddet opp i det nå, sier Sottinen.

Er glad for gransking

En som først ikke fikk stemme ved forrige sametingsvalg, var den tidligere rektoren ved Samisk høgskole Gunvor Guttorm. Hun oppdaget at hun var kastet ut av valgmanntallet .

Gunvor Guttorm

FIKK IKKE STEMME: – Jeg fikk ikke forhåndsstemme i 2017 da de ikke fant meg i valgmanntallet, selv om jeg visste at jeg har meldt meg inn for lenge siden.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Guttorm opplevde at hennes navn plutselig ikke var i valgmanntallet.

– Jeg har tidligere hatt problemer med å stemme ved kommunevalget, da jeg også bor i Sverige, så jeg hadde på følelsen at jeg burde sjekke ut om jeg var registrert eller ikke, forteller hun.

Da hun fant ut at hennes navn ikke fantes i systemet, så var det en del jobb å ordne opp i det, sier Gunvor Guttorm.

Hun er glad for at Sametinget nå gransker manntallet.

LES OGSÅ: Sametinget: - Ta kontakt om du ikke får stemt

Kan ha påvirket valgresultatet

Sametingets plenumsledelse har allerede informert sametingspresidenten og de politiske gruppelederne, at de undersøker valgmanntallet.

De undersøker om feilene i valgmanntallet kan ha hatt betydning for valgresultatet i 2017.

– Det er litt verre å finne ut av det, men vi skal se på de forkastede stemmene. Det viktigste er å få ryddet opp i dette, sier plenumsleder Tom Sottinen.

Sametingets plenumsledelse har bedt om et møte med Skattedirektoratet og ber om at dette følges opp politisk med departementet som har ansvaret for å registrere velgere til Sametingets valgmanntall.

Sametinget vurderer også om de skal granske hele valgmanntallet.

NRK Sápmi har vært i kontakt med Skatteetaten om saken og de henviser videre til Valgdirektoratet.

Korte nyheter

 • Deanu gieldda árvvoštallá čuoččáldahttit ášši máŋga olbmo vuostá korrupšuvdnaášši maŋŋel

  Deanu gielddadirektevra háliida geahčadit vejolašvuođa gáibidit buhtadusa eanet go dan guovtti olbmos geat leaba dubmehallan Deanu-áššis.

  Suoidnemánus, diimmá, dubmehalaiga ovddeš IT-hoavda Deanus ja fitnodateaiggát Hámmáris njeallje ja vihtta jagi giddagassii okta dain stuorámus beahttimis ja korrupšuvdnaáššiin Norgga gielddas.

  Soai leigga badjelaš 20 millijovnna ruvnnu suoládan Deanu gielddas, ja dan ferteba logi jagis máksit ruovttuluotta gildii.

  Dál jearrá gielddadirektevrra Inger Eline Eriksen Fjellgren gieldda politihkkáriin ahte berrego gieldda gáibidit vel eanet buhtadusa dán guovtti dubmehallan olbmos. Buhtadus beahttima ovddas dan áigodagas ovdal go leaba dubmehallan.

  Duogáš dása lea go politiijat eai leat dutkan ášši ovdal go logi jagi dás ovdal.

  Fjellgren čállá ahte son bivdá ášši loktejuvvot politihkalaš dássái, go das lea prinsihpalaš karakteara. Son háliida ahte politihkkárat galget mearridit háliidit go iskkadeami dahje guorahallama mii sáhttá čielggadit ahte leatgo earát geain gieldda sáhttá gáibidit buhtadusa, stuorra rihkkuma dihte.

  Opposišuvdnapolitihkkár gielddas, Børre Steinar Børresen (Gurutbellodagas) dadjá NRK:i ahte sávvá bures boahtima olgguldas guorahallamii.

  – Mun lean ovtta oaivilis gielddadirektevrrain das ahte mii fertet gávdnat áibbas loahpalaš čovdosiid dán áššis, lohká Børresen.

  Deanu sátnejođiheaddji, Helga Pedersen, ii muital maid son oaivvilda áššis ovdal go ovdagoddejoavkkus lea ságastallan dan birra.

  Pedersen lea ovdal leamaš eahpádusas geavahit eambbo áiggi gieldda beahttináššái.

 • Slik foreslår rapporten å motvirke samehets, ifølge kommisjonsmedlem

  Liv Inger Somby, medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen, forteller at kommisjonen har lagt frem forslag til hvordan man kan motvirke samehets i sin rapport.

  Hun peker blant annet på forslaget om å opprette en nasjonal handlingsplan mot samehets. Det er et tiltak som Sametingsrådet først la frem for regjeringen i 2022. Nå ber Sametingsrådet regjeringen om å komme på banen.

  – I tillegg foreslår vi at det opprettes et eget nasjonalt kompetansesenter med ansvar for forskning, kompetanse og kunnskapsformidling. Det er naturlig at dette kommer til å være en viktig del av det å bearbeide sårene i det samiske samfunnet. Samtidig har kommisjonen bedt om at man ser på hvilke deler av Sápmi som lider av netthets og annen hets, sier Somby.

  Loga sámegillii.

  Sannhets- og forsoningskommisjonen overrekker rapporten. Kommisjonsmedlem Liv Inger Somby.
  Foto: Torgeir Varsi / NRK Sápmi
 • Kommišuvdnalahttu čilge mo raporttas evttohit sámevaši eastadit

  Duohtavuođa- ja soabahankommišuvdnalahttu, Liv Inger Somby, muitala ahte kommišuvnna raporttas leat evttohusat das mo sáhttit eastadit sámevaši.

  Son čujuha earret eará evttohussii sierra doaibmaplána ásahit sámevaši eastadan dihtii, nu go Sámediggeráđđi lea gáibidan.

  – Ja maiddái dat ahte mii árvalat sierra guovddáža mas lea maiddái dat gelbbolašvuođa oassi ja diehtojuohkin. Lea hui lunddolaš ahte dás boahtá leat dakkár dehálaš oassi maiddái juste eastadit ja čalmmustahttit dat mii lea dat hávvi sámi servodagas. Ja seammás de lea maid Duohtavuođakommišuvnna bivdán ahte báikkálaš dásis, but dásiin, álget geahčadit ahte mat leat dat oasit gokko Sápmi gillá dan neahttacielaheami, cielaheami ja badjelgeahččanvuođa ektui, dadjá Liv Inger Somby.

  Sannhets- og forsoningskommisjonen overrekker rapporten. Kommisjonsmedlem Liv Inger Somby.
  Foto: Torgeir Varsi / NRK Sápmi