Dov guvvie maahta heevehtimmiem vååjnosne buektedh

Jaepie 2017 lea tjuetie jaepieh mænngan voestes saemien laantetjåangkoe øørnesovvi. Dam hævvi tjoerebe heevehtidh!

Elsa Laula Renberg, sameflagget

TRÅANTE: Elsa Laula Renberg, nyjsenæjjam mij initiatijvem tjåangkose veelti.

Foto: Montasje / NRK

Goevten govhteden biejjien jaepie 1917 voestes saemien laantetjåangkoe Tråantesne, jïh dïhte lij åarjelsaemien nyjsenæjjam Elsa Laula Renberg mij initiatijvem tjåankose veelti.

2017 edtja heevehtimmie årrodh, jïh dïhte lea Saemiedigkiem, Tråanten tjïelte jïh Åarjel-Trøøndelagen fylhketjïeltie mah ektesne barkieh juktie deahpadimmie sjædta.

Almetjh bievnedh

Heevehtimmien profijlebaakoeh lea: Dorjehtimmie, heevehtimmie, ïedtje jïh demokratije, jïh heevehtimmien ulmie lea deahpadimmiem mujhtedh jïh aavoedidh, jïh aaj almetjh saemiej jïh saemien kultuvre bijre bievnedh. .

Nasjovnale heevehtimmie sjædta

Ida Marie Bransfjell

Sjïere barkoedåehkie edtja heevehtimmiem soejkesjidh. Dåehkesne prosjeekteåejvie Ida Marie Bransfjell, Kjell Magne Derås maam dïedte åtna, almetjh Saemiedigkeste, Tråanten tjïelteste jïh Åarjel-Trøøndelagen fylhketjïelteste.

Logo-gaahtjeme

Ida Marie Bransfjell

HÅHKESJE: Prosjekteåejvie Ida Marie Bransfjell håhkesje gellie sïjhtie meatan gaahtjmisnie meatan årrodh.

Foto: Pressebilde Sametinget

Heevehtimmien åvtelen, barkoedåehkiem almetjh bøørie logo guvviedih. Logoem edtja deahpadimmiem vååjnosne buektedh jïh aaj dåemiedidh dej profijlebaakoejgujmie.

– Mijjieh vajtelibie gaajhkh kåanstehaammoeh buerie båeteme, prosjekteåejvie Ida Marie Bransfjell jeahta.

Gaajhkesh åadtjoeh meatan årrodh!

Ida Marie Bransfjell

Gaajhkesh åadtjoeh meatan årrodh, jïh barkoedåehkiem håhkesje almetjh abpe Saepmeste sïjhtieh logo darjodh. Dïhte gie gaahtjemem vitnie, 5.000 kråvnah åadtjoe, jïh åadtjoe aaj logoem akte grafikerine evtiedidh.

Minngemes gaahtjemebiejjie lea mïetsken luhkievïjhteden biejjien. Jïh skïereden åadtjeoejibie daejredh gie vitneme.