Barn har rett til kultur – også i barnevernet

– Barnevernet må ta ansvar for at samiske barns rett til kultur ivaretas. Dagens praksis vitner om holdningsproblemer.

Barnevern

Har barnevernet i Norge god nok samisk språk- og kulturkompetanse, spør medlem i Sametingets komité for oppvekst, omsorg og utdanning.

Foto: SARA JOHANNESSEN / SCANPIX

Det uttaler medlem i Sametingets Oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomité Sandra Márjá West som med det mener at barnevernet må ta ansvar for at samiske barn ikke skal bli fratatt sin kultur. I tillegg mener West at samiske barns rett til egen kultur er beskyttet i både norsk og internasjonal rett, og at denne retten ikke forsvinner selv om barnevernet involveres.

West viser til oppslaget om barnevernet i Bodø som valgte bort et samisk forsterhjem til et barn.

– Det å frata et barn dets kultur og språk er et overgrep overfor barnet som vil ha konsekvenser for resten av dets liv. At samiske barn opplever dette i møte med barnevernet er ikke akseptabelt. Bufetat, som har ansvaret for å rekruttere fosterhjem, har en stor jobb å gjøre, sier West i en pressemelding.

Sandra Márjá West

Sametingsrepresentant Sandra Márjá West mener å frata et barn dets kultur, kan få konsekvenser for barnet resten av livet.

Foto: Berit Nystad / NRK

Absolutt noe for Sametinget

Tidligere rådgiver hos Barneombudet, Laila Somby Sandvik, sier til NRK at dette med barns rettigheter er et prinsippspørsmål som Sametinget nå må gripe tak i.

– Sametinget jobber med rettighetssaker hver dag. Og hvis dette ikke er en rettighetssak, så synes jeg det er rart. Derfor anmoder jeg Sametinget om å ta dette seriøst både faglig og politisk. De må bringe denne saken så langt som det er mulig, anmoder Somby Sandvik.

Laila Somby Sandvik

Laila Somby Sandvik mener Sametinget jobber med rettighetssaker, og at rettigheter for barn er en selvfølge i Sametinget også.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Særskilt behov

Sandra Márjá West stiller også spørsmål om barnevernet i Norge innehar god nok samisk språk- og kulturkunnskap, samt flerkulturell forståelse.

– NSR mener nærhet til den samiske kulturen er avgjørende for at samiske barn ikke skal miste sin identitet. Samiske barn har derfor et særskilt behov i møte med barnevernet, noe barnevernet må ta hensyn til i alle ledd i virksomheten sin.

Spesielle ordninger

West ønsker nå å få fokus på holdningene i barnevernet, som hun stiller spørsmåltegn ved etter uttalelser fra barnevernet i Bodø kommune om at de ikke har «særordninger» for samiske barn.

– Dagens praksis vitner om dårlige holdninger og strukturelle problemer i barnevernet. Her må barneverntjenesten ha spesielle ordninger som sørger for at samiske barn ikke fornorskes og mister sitt språk og sin kultur, avslutter West.

Ivaretar de ulike aspektene

Barnevernsleder i Bodø kommune Arve Rolandsen har til NRK uttalt at de vurderer ut fra

Barnevernsleder i Bodø kommune Arve Rolandsen

Barnevernsleder i Bodø kommune Arve Rolandsen.

Foto: Mariela Idivuoma/NRK

de nye omsorgspersonene hvordan de ivaretar de ulike aspektene med den grunnleggende opprinnelsen eller kulturen.

– Det gjøres på forskjellige vis, enten det er gjennom språk, barnehage/skole eller etnisk opprinnelse til de nye omsorgspersonene. Det er en helhetsvurdering av alle disse faktorene, på lik linje med alle barn, sier Arve Rolandsen.