Anna Louise Skoglund – 2. kandidat for Fastboendes Liste på Sametinget i Ávjovárri valgkrets

NRK Sápmi og Ávvir har bedt om at listetoppene i hvert parti, som stiller til sametingsvalget 2017, svarer på noen spørsmål om seg selv. Her er én av kandidatene:

Valgsedler til sametingsvalget i Sverige
Foto: Marie-Louise Niia / Sameradion & SVT Sápmi

Valgkrets/válgabiire: Ávjovárri
Parti/bellodat: Dáloniid Lista Sámedikkis/Fastboendes Liste på Sametinget
Navn/namma: Anna Louise Skoglund
Alder/ahki: 18
Sivilstand/siviiladilli: Ugift. Náitalkeahtes

Her er den ultimate oversikten til sametingsvalget
Ávjovári válgabiire / Ávjovárri valgkrets

Interesser

Hvilke hobbyer har du?

Ikke besvart
Hva er det største du har opplevd i livet?
Ikke besvart

Hva gjør du når du skal koble av?

Ikke besvart

Hvem er ditt største forbilde og hvorfor?

Ikke besvart

Jobb og studier

Student

Morsmål/språk

Kan begge språk, samisk og norsk.

Politisk bakgrunn

Ingen politisk bakgrunn.

Hjertesaker

Hvilke saker vil du fokusere på?
Ikke besvart

Hva mener du er den største utfordringen sametinget må løse i kommende periode?
Ikke besvart

Forklar hvorfor/hvorfor ikke mineral- og gruvebedrifter skal få lov til å opprette og starte med drift i samiske områder?
Ikke besvart

Forklar om du syns at dagens reindriftspolitikk fungerer eller ikke. Hva blir den viktigste saken i forhold til reindriftspolitikken i kommende periode?
Ikke besvart

Jordbruk, hvakan Sametinget bidramed til å sikre at unge kan fortsette med/ etablere seg i næringen?

Ikke besvart

Hva er den største utfordringen fiskerinæringen står overfor i Sápmi? Hvordan kan Sametinget bidra til at også de mindre utøverne kan livnære seg med fiske?

Ikke besvart

De samiske språk, hvordan bør Sametinget tilrettelegge for at de styrkes i kommende periode?

Ikke besvart

Hvilke nye arbeidsplasser er viktige å satse på i kommende periode?
Ikke besvart

Hvilken sak har berørtdegmesthittiloghvorfor?

Ikke besvart

Beroštumit

Makkár astoáigedoaimmat leat dus?

Evttohas ii leat vástidan.

Mii lea dat stuorámus maid leat vásihan eallimis?

Evttohas ii leat vástidan.

Maid dagat go áiggut vuoiŋŋastit?

Evttohas ii leat vástidan.

Gii lea du stuorámus ovdagovva ja manne?

Evttohas ii leat vástidan.

Bargu ja oahppu

Maid don barggat dál ja makkár barggut leat dus ovdal leamašan? Makkár oahppu lea dus?

Lean studeanta.

Eatnigiella/ giella

Sámegiela ja dárogiela.

Politihkalaš duogáš

Guđiid bellodagaid leat don ovddastan? Leat go leamašan sámediggeáirras?

In leat ovdal leamaš politihkalaš aktiiva.

Váibmoáššit

Makkár áššiide áiggut bidjat fokusa?

Evttohas ii leat vástidan.

Mii lea du mielas eanemus hástaleaddjin man Sámediggi ferte čoavdit čuovvovaš áigodagas?

Evttohas ii leat vástidan.

Čilge manne/ manne eai galggaše minerála- ja ruvkefitnodagat oažžut lobi ásahit ja álggahit doaimmaid sámi guovlluin?

Evttohas ii leat vástidan.

Čilge doaibmá go dálá boazodoallopolitihkka vai ii. Mii šaddá deháleamos ášši mii guoská boazodollui čuovvovaš áigodagas?

Evttohas ii leat vástidan.

Eanandoallu, maid sáhttá Sámediggi dahkat sihkkarastin dihte ahte nuorat sáhttet joatkit ealáhusas / álgit ealáhussii?

Evttohas ii leat vástidan.

Mii lea dat stuorámus hástalus guolástusealáhusas Sámis? Maid sáhttá Sámediggi dahkat nu ahte dat unnimus doalut maid sáhttet birgejumi viežžat guolásteamis?

Evttohas ii leat vástidan.

Sámegielat, movt berre Sámediggi láhčit dili nu ahte nannejuvvojit čuovvovaš áigodagas?

Evttohas ii leat vástidan.

Makkár ođđa bargosajiid lea dehálaš vuoruhit čuovvovaš áigodagas?

Evttohas ii leat vástidan.

Guđe ášši lea čuohcan dutnje eanemusat ja manne?

Evttohas ii leat vástidan.