Hopp til innhold

Nå skal Høyesterett avgjøre om Jovsset Ánte kan leve av 75 reinsdyr

To ganger har reineieren seiret over staten i retten. I dag starter siste runde og som avgjør 25-åringens framtid på Finnmarksvidda.

Regjeringsadvokat Stein Erik Jahr Dahl (f.v.), advokat Trond Biti og Jovsset Ánte Sara

TAPT TO GANGER: Regjeringsadvokat Stein-Erik Jahr Dahl (t.v.) har møtt reineier Jovsset Ánte Sara (t.h.) to ganger tidligere i retten. I midten står advokat Trond Biti. Bildet er tatt under lagmannsrettens behandling av saken i mars i år.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Stemningen er bra, sier advokat Trond Biti som er Jovsset Ánte Saras prosessfullmektig.

Tirsdag og onsdag behandler Høyesterett anken fra staten . Landbruksdepartementet krever at reineieren fra Kautokeino må redusere flokken til 75 dyr. Bakgrunnen for dette er pålegget om reintallsreduksjon i Vest-Finnmark.

– Ulovlig inngrep

I både Indre-Finnmark tingrett og Hålogaland lagmannsrett tapte staten . Lagmannsretten kom fram til at departementets vedtak var ugyldig og en krenkelse av Saras rett til å drive reindrift. Retten slo også fast følgende:

– Det er en terskel for når et inngrep anses som legitimt også ved statlige reguleringer av reindriften, og at terskelen for ulovlig inngrep er overskredet i dette tilfellet.

Sara var en av reineierne som førte flokken sin over Finnmarksvidda direkte på TV-sendingen «Reinflytting minutt for minutt».

– Åpenbart er han spent. Samtidig har han hele tiden følt at han har en rett til å være reindriftsutøver uavhengig av hva staten måtte mene, sier Biti.

I både tingretten og lagmannsretten hevdet staten at en reduksjon fra 116 til 75 rein ikke vil påvirke Saras inntekter i betydelig grad. Dette var imidlertid ikke lagmannsretten enig i.

– Det sentrale er at vedtaket om å redusere reintallet til 75 får som konsekvens at Jovsset Ánte Sara ikke vil ha et økonomisk utbytte av sin reindrift, sier retten.

Advokat Biti mener en tredje seier over staten er innen rekkevidde.

– Lagmannsrettens dom er godt begrunnet og jussen er både trygg og god. Derfor har jeg en positiv følelse nå, sier han til NRK.

Regjeringadvokaten: – Foreligger ingen feil

Regjeringsadvokat Stein-Erik Jahr Dahl skriver i en e-post til NRK at saken er prinsipiell fordi den avgjør om reintallsreduksjonen kan anvendes etter sin ordlyd.

I sluttinnlegget til Høyesterett vil han anføre at det ikke foreligger feil i departementets vedtak om reintallsreduksjon som kan føre til ugyldighet.

– Lagmannsrettens rettsanvendelse er følgelig uriktig, skriver regjeringsadvokaten.

Han hevder videre at reindriftsretten ikke gir Jovsset Ánte Sara et krav på å ha et bestemt antall rein.

– Den gir heller ikke en rett til å ha så mange rein at han kan ha et økonomisk utbytte eller drive med reindrift på heltid, skriver regjeringsadvokaten i innlegget til Høyesterett.

Skulle Jovsset Ánte Sara vinne i Høyesterett vil det konkret bety at staten ikke kan kreve at han må redusere reinflokken sin til 75 dyr, mener hans prosessfullmektig.

– Jeg vet ikke hva staten eventuelt da vil gjøre. Uansett vil situasjonen fortsatt være usikker for Jovsset Ánte. Likevel vil forutsetningen være at han skal kunne gjennomføre en reindrift som er økonomisk bærekraftig, sier Biti.

Korte nyheter

 • Ii beassan duopmárin Alimusriektái

  Lávdegoddi mii árvvoštallá virgeohcamiid Alimusrievtti duopmár ámmáhiidda, lea válljen njealljása geaid evttohit duopmárin Alimusriektái.

  Sii leat:

  Advokáhtta Are Stenvik (Oslos)

  Gaskarievtti duopmár Thom Arne Hellerslia (Drammenis)

  Gaskarievtti duopmár Anette Isachsen Kræmer (Jar, Bærumas)

  Gaskarievtti duopmár Christian Lund (Oslos)

  Stenvik ja Hellerslia dat de vuordimis nammaduvvoba ođđa duopmárin Alimusriektái.

  Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta gárve almmolaš evttohusa, mii loahpalaččat dohkkehuvvo gonagaslaš stáhtaráđis, mas ráđđehus oassálastá juohke bearjadaga.

  Ohcciid gaskkas lei maid sámenisu Susann Funderud Skogvang, guhte lea Hålogalándda gaskarievtti duopmár. Son lei áidna ohcci Davvi-Norggas eret.

  Duopmárvirggiide ledje oktiibuot 15 ohcci, ja masá buohkat dáin ásset Oslos dahje Bærumas.

  Duopmár guovttos geat geassit mannaba ealáhahkii, leaba Knut H. Kallerud og Jens E.A. Skoghøy. Sudno sadjái dat dál virgáduvvojit guokte ođđa duopmára.

  Lagdommer Susann Funderud Skogvang
  Foto: Frode Grønmo / NRK
 • Stenvik og Hellerslia innstilt til dommerstillinger i Høyesterett

  Innstillingsrådet for dommere har innstilt fire søkere til to ledige stillinger ved Norges Høyesterett:

  Advokat Are Stenvik (Oslo)

  Lagdommer Thom Arne Hellerslia (Drammen)

  Lagdommer Anette Isachsen Kræmer (Jar)

  Lagmann Christian Lund (Oslo)

  De to øverste på lista regnes å være sikret plass, og blir etter all sannsynlighet nye dommere i Høyesterett.

  Utnevnelsene skjer formelt i statsråd, og det vanlige er at regjeringen følger innstillingen fra Innstillingsrådet for dommere.

  Rett24 omtalte utnevnelsen først.

  Høyesterettsdommerne som skal erstattes er Knut H. Kallerud og Jens E.A. Skoghøy, som begge går av fra sommeren.

  15 søkere meldte seg, og nesten samtlige var fra østlandsområdet.

  Høyesterett
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Oidnet guovžžaid masá beaivválaččat

  Kárášjogas leat olbmot masá beaivválaččat oaidnán guovžžaid maŋimuš vahku.

  Sátnejođiheaddji Svein Atle Somby lea dáhtton heahtečoahkkima Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddjiin dán ášši geažil.

  – Olu olbmot Kárášjogas eai šat duostta váccašit olgun daid lagaš bálgáid mielde vuvddiin ja mehciin, mat leat dás dastán márkanbáikki ja sin stobuid lahka, lohká Somby Ságat áviisii.

  Muhtun orohagain Kárášjogas guođohit bohccuid dál divdna, go guovža vuorjá birrajándorii.

  Magne Asheim Stáhta luonddubearráigeahčus (SNO) duođašta maid ahte guovžžat leat oidnon lahka Kárášjoga čoahkkebáikki.

  – Duorastaga leat golbma guovžža oidnon crossbána ja vázzinbálgá lahka. Bearjadaga lei ges guovža boahtán áiddi sisa gos ledje bohccot.

  Son ávžžuha olbmuid dieđihit seammás go oidnet guovžža. Asheim maid muittuha ahte guovža dábálaččat vuolgá báhtui go olbmuid oaidná dahje gullá.

  Somby mielas lea dilli duođalaš. Son deattuha ahte gieldda beales leat sii viggan njunuš eiseválddiide dál olu jagiid juo čilget man johtilit ja man olu guovžžat leat laskan Kárášjogas.

  SNO dieđuid mielde galggašedje dál leat oktiibuot sullii 20 guovžža Kárášjogas ja Guovdageainnus. Mátta-Várjjagis ges leat 60 guovžža, oaivvilda SNO.

  Karasjok og Sametinget, bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK