Hopp til innhold

Jovsset Ánte Sara: – Jeg har hatt vondt inni meg

En beveget Jovsset Ánte Sara (25) uttalte seg på direkten om det at Staten anker dommen i saken om tvangsslakt av hans rein.

Jovsset Ante Sara

Jovsset Ánte Sara ble intervjuet av programleder Ronald Pulk i kveld i det direktesendte programmet «Reinflytting minutt for minutt».

Foto: NRK

– Jeg har hatt vondt inni meg, å vite at de ikke ser at det ikke er rett det som skjer. 75 dyr er rett og slett et avvikslingsvedtak. Man får ikke en gang en skuter av å selge 75 dyr, sier Jovsset Ánte Sara til NRK.

Den unge mannen har vunnet mot staten i to rettssaker, og kan nå måtte møte i Høyesterett. For Staten har besluttet å anke.

Sara er en av reineierne som nå fører flokken sin over Finnmarksvidda direkte på TV-sendingen «Reinflytting minutt for minutt», og gikk til sak mot landbruksdepartementets krav om at han måtte redusere reinflokken sin fra 150 til 75 dyr.

– Jeg som ung mann da jeg startet med reindrift, overtok familiens drift, holder nå på å bygge opp flokken, slik som det vil være naturlig i reindrifta. Da fikk jeg dette tvangsreduksjonsvedtaket. For meg er dette egentlig et tvangsavviklingsvedtak, mener Jovsset Ánte Sara.

Advokat Trond Biti og Jovsset Ante Sara i retten

Advokat Trond Biti og Jovsset Ánte Sara har vunnet mot Staten i to rettssinstanser. Nå kan de bli nødt til å forsvare seg også i Høyesterett.

Foto: Liv Inger Somby

– Uenige med dommen

Sara har til nå argumentert for sin sak i to rettsinstanser. Indre Finnmark tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

I begge instansene vant han.

Lagmannsretten mente at kravet fra Landbruks- og matdepartementet er ugyldig.

I dommens konklusjon la retten til grunn at det ikke ville være mulig for Sara å drive med økonomisk overskudd, dersom han skulle redusere til 75 dyr.

Anne Marie Glosli.

Ekspedisjonssjef Anne Marie Glosli bekrefter at departementet anker dommen til Høyesterett.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Ekspedisjonssjef Anne Marie Glosli i Landbruks- og matdepartementet bekrefter overfor NRK Sápmi at staten anker dommen i saken mellom staten og Jovsset Ante Sara fordi de er uenige i lagmannsrettens dom.

Staten mener det aktuelle vedtaket om forholdsmessig reduksjon ligger innenfor rammene av statens folkerettslige forpliktelser. En forholdsmessig reduksjon innebærer at alle siidaandelene må bidra til å bringe reintallet ned på et bærekraftig nivå, men likevel slik at de største siidaandelene tar den største delen av reduksjonen, uttaler Glosli til NRK Sápmi.

Glosli forklarer at regelen tar dermed hensyn til alle siidaandelene. Samtidig ivaretar regelen behovet for å kunne opprettholde en hensiktsmessig næringsstruktur i reduksjonsperioden.

– Regelen innebærer derfor ingen krenkelse av retten til å utøve samisk kultur etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, mener Glosli.

Den videre prosessen i saken er at Høyesterett først skal ta stilling til om anken tillates fremmet. Hvis ankesaken fremmes, vil ankeforhandlingen sannsynligvis berammes innen utløpet av 2017.

Landbruks- og matdepartementet kommenterer ikke saken utover dette.

– Vanskelig å forstå

Jovsset Ante Sara sier at for ham og familien var en rettssak eneste måten de kunne løse konflikten med Staten på.

– Vi så ingen annen utvei, jeg og min familie, enn at vi måtte avvise Statens reduksjonskrav. Det er nemlig ikke bare snakk om meg. Dette gjelder hele min familie. Vår familie har drevet med reindrift i disse områdene så lenge man kan huske. Min far. Min oldefar. Hans far. Og hans far. I alle generasjoner har vi drevet med reindrift her. Å få en sånn beskjed alt det skal det bli slutt på, og ikke forstå begrunnelsen for det, er utrolig hardt, sier Sara.

Han mener at hele denne saken dreier seg om reindriftas fremtid og rekrutteringen til yrket.

Korte nyheter

 • Henlegger anmeldelse av reinbeitedistrikt

  I august anmeldte Høyre i Hammerfest reindriften for det partiet mener er manglende tilsyn av reinsdyr i Hammerfest.

  Nå har politiet henlagt anmeldelsen mot reindriften i Hammerfest.

  – Bakgrunnen for henleggelsen er politiet ikke har hjemmel til å kunne straffeforfølge brudd på reindriftsloven §28, før eventuelt reindriftsstyret eller statsforvalteren har gitt reindriftsutøverne pålegg om å drive tilsyn i henhold til reindriftsloven, sier påtaleleder i politiet, Morten Daae.

  I politiets gjennomgang av saken ble det slått fast at Hammerfest by ikke er et reinbeiteområde.

  – Men dersom reindriftsutøver ikke følger opp og har nødvendig tilsyn i henhold til reindriftsloven, så er det en rekke ting som må formelt prøves før det politiet har hjemmel til å gi eventuelle bøter.

  Daae forteller videre at reindriftsstyret og eller Statsforvalteren kan gi pålegg og dersom disse påleggene ikke følges opp, kan de gi tvangsmulkt, først etter dette er prøvd ut kan eventuelt politiet straffe en reindriftsutøver som ikke har rettet seg etter reindriftsloven.

  – I dette tilfellet er ikke disse tingene prøvet og på bakgrunn av dette har politiet henlagt saken.

  Reinsdyr i Hammerfest sentrum
  Foto: Sunniva Hadland Bøthun / NRK
 • Valgmanntallet i sør har økt med 991 personer

  Fra 2021 til 2023 har Sametingets valgmanntall økt med 2.943 personer.

  Sametingets valgmanntall er teller 23.488 personer.

  Det melder Sametinget i en pressemelding.

  – Jeg er fornøyd med at valgmanntallet øker. Dette viser at folk er engasjert og ønsker å delta i sametingsvalget, sier plenumsleder Tom Sottinen (Bb/Ap) i pressemeldingen.

  Det velges 39 representanter til Sametinget.

  Samtlige 39 mandater til Sametinget skal fordeles på valgkretsene. Antall manntallsførte i valgkretsen per 30. juni 2023 bestemmer mandatfordelingen ved neste sametingsvalg i 2025.

  Ávjovárri valgkrets har i valgperioden 2021–2025 syv mandater, men mister neste valgperiode ett mandat til Sør-Norge valgkrets, som denne valgperioden har seks mandater.

  Ávjovárri valgkrets består av kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger. 30. juni 2023 var det registrert 3.904 personer i valgmanntallet i kretsen, som er en økning på 135 personer siden 2021.

  Valgperioden 2025–2029 har Ávjovárri valgkrets seks mandater og Sør-Norge valgkrets har syv mandater.

  Sør-Norge valgkrets er per 30. juni 2023 den største valgkretsen med 5268 personer i valgmanntallet.

  Valgmanntallet i Sør-Norge har økt med 991 personer siden 2021.

  Sør-Norge valgkrets består av en del kommuner i Møre og Romsdal og Innlandet fylker, samt fylkene Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken og Oslo.

  Tom Sottinen
  Foto: Johan Ánte Utsi / NRK
 • Ávjovárri massá mandáhta Lulli-Norgii

  Sámedikki válgajienastuslohku lassána ja dál leat 23 488 olbmo jienastuslogus. Ođđa logut čájehit ahte mandáhtajuohku rievdá boahtte válgaáigodagas, Ávjovári válgabiire massá mandáhta Lulli-Norgga válgabiirii.

  Dát bohtet ovdan preassadieđáhusas Sámedikkis.

  Áigodagas 2021-2023 lea Sámedikki válgajienastuslohku lassánan 2943 olbmuin, ja geassemánu 30. beaivvi 2023 ledje jienastuslogus 23 488 olbmo.

  – Lean duhtavaš go jienastuslohku lassána. Dát čájeha ahte olbmuin lea beroštupmi ja dáhttu searvat sámediggeválgii, dadjá dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen (Bb).

  Sámediggái válljejuvvojit 39 áirasa. Buot Sámedikki 39 áirasa galget juogaduvvot válgabiirriide. Galle olbmo leat válgabiirres jienastuslogus geassemánu 30. beaivvi 2023 mearrida áirrasjuogu boahtte sámediggeválggas 2025:s.

  Ávjovári válgabiirres leat válgaáigodagas 2021-2025 čieža mandáhta, muhto massá boahtte válgaáigodagas ovtta mandáhta Lulli-Norgga válgabiirii, mas leat guhtta mandáhta dán válgaáigodagas. Ávjovári válgabiirres leat Kárášjoga, Guovdageainnu ja Porsáŋggu gielddat. Geassemánu 30. beaivvi 2023 ledje válgabiirres 3904 olbmo čálihan iežaset jienastuslohkui, mii lea 135 olbmo lassáneapmi jagi 2021 rájes.

  Válgaáigodagas 2025-2029 lea Ávjovári válgabiirres guhtta mandáhta ja Lulli-Norgga válgabiirres čieža mandáhta.

  Lulli-Norgga válgabiire geassemánu 30. beaivvi 2023 loguid mielde stuorámus válgabiire, go das leat 5268 olbmo jienastuslogus. Lulli-Norgga jienastuslohku lea lassánan 991 olbmuin 2021 rájes.

  Lulli-Norgga válgabiirres leat muhtun gielddat Møre ja Romsdal ja Innlandet fylkkain, ja dasto Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold ja Telemark, Viken ja Oslo fylkkat.

  Karasjok og Sametinget bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen