Hopp til innhold

Utvalg: Politiet har ikke skilt godt nok mellom rollene

Rapporten finner at politiet ikke har vært flinke nok til å følge sine egne regler. Politidirektør Benedicte Bjørnland anbefaler Norsk Narkotikapolitiforening å bytte navn.

Før banketten på NNPFs utdanningskonferanse i 2014, som ble avholdt i Trondheim. Bildet er tatt fra Norsk Narkotikapolitiforenings Facebook-side.

HVITE DUKER: Fra banketten på NNPFs utdanningskonferanse i 2014, som ble avholdt på Hotell Scandic Lerkendal i Trondheim. Bildet er hentet fra Norsk Narkotikapolitiforenings Facebook-side og gjengitt med tillatelse.

Foto: Norsk Narkotikapolitiforening

Utvalgsleder Anne-Mette Magnussen åpner med å si at den ruspolitiske foreningen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) har vært viktig faglig for politiet.

– Vår hovedkonklusjon er at det ikke i tilstrekkelig grad har vært skilt mellom rollen som politi og rollen som NNPF. Det er ikke mangel på regler og normer, men mangel på etterlevelse av disse, sier Magnussen på pressekonferansen.

Utvalget er enstemmig i sin konklusjon.

Les også Politileder i Grenland om rolleblanding: – En lensmann på bygda har ikke fri

Denne presentasjonen holdt et NNPF-medlem for Sandefjord kommune.

Her er noen av rapportens viktigste funn:

  • Politiet og Justisdepartementets utbetalinger til NNPF har ikke vært i tråd med økonomiregelverket
  • Politiet har hatt for lite fokus på rolleblanding, og ikke kontrollert at reglene om bierverv har vært etterlevd
  • Medlemskap i NNPF har noen ganger vært en forutsetning for å få fordeler som politiansatt – lønn og opprykk i etaten har vært knyttet til NNPFs kompetansehevende tiltak
  • Det er et særlig behov for ytterligere forskning om begrunnelser for og virkninger av forebyggende tiltak

– Politiet har overlatt ansvaret for gjennomføring og organisering av opplæring på doping- og narkotikafeltet til en privat forening.

– Gjennom utdanningskonferansen har NNPF tatt, og blitt tildelt, ansvar for en kompetanseutvikling av politiansatte som politiet burde gjort selv, sier Magnussen.

I rapporten skriver utvalget at kompetanseheving i politiet ikke bør «skje på en måte som krever medlemskap i en privat forening».

Utredning om Norsk narkotikapolitiforening (NNPF)

Utvalgsleder Anne Mette Magnussen ved Høgskulen på Vestlandet.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

En av hovedanbefalingene til utvalget er at politiansatte trenes i ytringsfrihet.

– Etter utvalgets oppfatning så er det behov for å styrke ytringsklimaet i politiet.

– Utvalget har merket seg at enkelte har følt det ubehagelig å delta i debatten om narkotikarelaterte spørsmål grunnet hardt ordskifte, sier Magnussen.

NRK forklarer

Dette er NNPF-saken

Dette er NNPF-saken

Hva er NNPF?

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) beskriver seg selv som narkotikapolitisk. Organisasjonen består hovedsakelig av ansatte i politiet, men også ansatte i Tollvesenet, Forsvaret, påtelemyndigheten, Kriminalomsorgen og andre kan være medlemmer i organisasjonen. 

Dette er NNPF-saken

Er NNPF en del av politiet?

Både Politidirektoratet og NNPF sier at de ikke har noen formell tilknytning til hverandre. Samtidig har NRK omtalt at Politidirektoratet mellom 2001 og 2018 har gitt pengestøtte til foreningen utenom tilskuddsordningene direktoratet har forvaltet. Politiet har også trukket medlemskontingenten til NNPF-medlemmer rett fra politilønnen. Det er en ordning eksperter sier vanligvis er forebeholdt fagforeninger. NNPF er ikke en fagforening.

 

Flere medier har dessuten omtalt organisasjonens samarbeid med kommuner, utelivsbransje og politi flere steder i landet. Enkelte bransjefolk som var en del av de etterhvert omdiskuterte utelivsavtalene har sagt at de ikke alltid forsto forskjellen på politi og NNPF. 

 

Justisdepartementet har i perioden 1994-2013 gitt foreningen 1,2 millioner kroner til samme konferanse som Politidirektoratet. Pengene ble tatt fra budsjettet som politiet skulle ha brukt på drift. 

Dette er NNPF-saken

Hva sier politiet om dette?

Politiet bestemte seg for at de vil granske båndene mellom seg selv og NNPF. Først sa Politidirektoratet at granskingen skulle bli intern, men etter press fra kritikerne ble granskingen ekstern.

 

Etter enda mer press besluttet Politidirektoratet å be Justisdepartmentet om å utpekte utvalgets medlemmer, og bestemme mandatet deres. Utvalget, som er ledet av Anne-Mette Magnussen ved Høgskolen på Vestlandet, leverte sin rapport 11. januar.

Dette er NNPF-saken

Har det vært rolleblanding?

Utvalget mener at politiet og NNPF ikke har vært tydelige nok på rollene sine, og at politiet ikke har fulgt sitt eget regelverk for økonomi og habilitet. Dette mener utvalget er problematisk.

Utvalgets hovedinntrykk er at politiet ikke bevisst har brutt regelverket, men at bevissthet rundt reglene som gjelder og når reglene kommer til anvendelse, har vært for svak.

Her er noen av rapportens viktigste funn:

  • Politiet og Justisdepartementets utbetalinger til NNPF har ikke vært i tråd med økonomiregelverket
  • Politiet har hatt for lite fokus på rolleblanding, og ikke kontrollert at reglene om bierverv har vært etterlevd
  • Medlemskap i NNPF har noen ganger vært en forutsetning for å få fordeler som politiansatt – lønn og opprykk i etaten har vært knyttet til NNPFs kompetansehevende tiltak
  • Det er et særlig behov for ytterligere forskning om begrunnelser for og virkninger av forebyggende tiltak

Advarer mot «politi» i foreningsnavn

Utvalget advarer også mot navnet til NNPF. Det at organisasjonen har «politi» i navnet sitt, mener utvalget kan gi rom for forvirring.

– Hadde NNPF gjort det enklere for seg selv hvis de droppet politiet i navnet sitt?

– Ja. De ville gjort seg enklere for seg selv, og det ville vært bedre, sier Magnussen.

Benedicte Bjørnland anbefaler foreningen å bytte navn.

– Vi kan ikke instruere en privat forening til å droppe, men vi kan anbefale. Og jeg vil tro at også NNPF er interessert i å se på navnet etter denne rapporten, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til NRK.

– Er det din personlige anbefaling til NNPF at de bytter navn?

– Det ligger i kortene at det vil være en av våre anbefalinger, uten at vi kan bestemme det, sier Bjørnland.

Leder Oddgeir Høyekvam i NNPF sier en navneendring har vært på trappene siden lenge før utvalget ble satt ned i 2021.

– Det har vært på agendaen fordi vi ønsker å få fram at det er mer enn bare politifolk som er medlemmer, sier han til NRK.

Han sier organisasjonen allerede har gjennomført flere tiltak for å tydeliggjøre skillet fra politiet, og må lese rapporten nøye for å finne ut om det er annet de skal gjøre for å distansere seg mer.

Les også NNPF-bråket: Politiet trakk rusorganisasjon-kontingent rett fra lønna

lønnslipp med nnpf-trekk

Får kritikk for lønnstrekk

I mai 2021 at NRK kunne fortelle at Politidirektoratet hadde gitt NNPF nesten 3 millioner kroner fra sitt eget driftsbudsjett i perioden 2001–2018.

Også Justisdepartementet har gitt foreningen penger over sitt driftsbudsjett.

Dette sier Magnussen at ikke har vært i tråd med økonomiregelverket til politiet.

– Utvalgets hovedinntrykk er at politiet ikke bevisst har brutt regelverket, men at bevissthet rundt reglene som gjelder og når reglene kommer til anvendelse, har vært for svak, sier Magnussen.

lønnslipp med nnpf-trekk

På denne lønnsslippen er medlemskontingenten til NNPF trukket.

Foto: NRK

I rapporten trekkes også praksisen med å trekke politilønna rett fra lønnen i politiet fram. Praksisen ble stanset etter NRKs omtale av den i 2021.

«Etter utvalgets vurdering har POD ved denne ordningen besørget en driftstjeneste kostnadsfritt for NNPF, noe som dermed innebar en økonomisk gevinst for foreningen», heter det i rapporten.

Utvalget mener lønnstrekket må forstås som en indirekte driftsstøtte til en privat forening. «Regelverket for økonomistyring i staten gir som kjent ikke anledning til slik driftsstøtte når det ikke skjer gjennom en tilskuddsordninger etablert ved Stortingsvedtak».

Bjørnland om NNPF-kursing: – Demokratisk problem

Politiets håndtering av flyktningstrømmen fra Ukraina: Politidirektør Benedicte Bjørnland.

Politidirektør Benedicte Bjørnland.

Foto: Geir Olsen / NTB

Politidirektør Bjørnland sier hun er glad for at rapporten er grundig, og at flere sider er belyst. Direktoratet vil nå gå gjennom rapporten og finne ut hva slags tiltak som må settes i gang.

Bjørnland sier at det særlig blir PHS som får ansvaret for oppfølging av de tiltakene som går på opplæring i politiet.

– Hvorfor er ikke dette tatt tak i tidligere?

– Jeg skal være varsom med å trekke noen bastante konklusjoner, men i rapporten peker de på at vi har vært gjennom en ruspolitisk brytningstid. Vår praksis ble tidligere ansett som innafor, men med nåtidens blikk og kunnskap har dette åpenbart ikke vært godt nok.

Bjørnland sier politiet fikk etiske retningslinjer i 2018, hvor rollebevissthet ble framhevet.

– Både tidligere, men også opp til nyere tid viser utvalget til uheldig praksis og potensielt fare for sammenblanding av roller. Noe som ikke er i tråd med gjeldende retningslinjer.

Kritiserer NNPF-opplæring av politiet

I rapporten går utvalget særlig inn på det såkalte dopingprosjektet. I to år var NNPF hyret inn av politiet for å lære opp politiet i doping. Prosjektet kom i stand etter at dopingmidler ble kriminalisert i 2013, noe NNPF hadde jobbet for.

«Dopingprosjektet er det tydeligste og mest eksplisitte eksempelet på at NNPF har hatt en rolle i opplæringen av politiet», skriver utvalget i rapporten. De mener både den politiske og den faglige siden av foreningen kommer til utrykk i prosjektet.

I tillegg skriver utvalget at «det kan stilles spørsmål om politiets bruk k av foreningen til opplæring kan ha bidratt til å underbygge den ransakingspraksis som har blitt kritisert av riksadvokaten. Med tanke på PODs støtte og tilretting av Dopingprosjektet, knytter dette seg også til politiledelsens ansvar».

Dette har eksperter NRK fikk til å lese veilederen NNPF ga ut i forbindelse med dopingprosjektet tidligere påpekt.

– Det som jeg opplever at utvalget knytter dette med demokratisk problem særskilt til, er det såkalte doping-prosjektet. Når man «outsourcer» en så viktig del av politiets virksomhet som opplæring, så er det et demokratisk problem, sier Bjørnland.

Denne presentasjonen holdt et NNPF-medlem for Sandefjord kommune.

Denne presentasjonen holdt et NNPF-medlem ansatt i det som da var Vestfold politidistrikt for Sandefjord kommune i 2018.

Foto: Skjermbilde

Også «Bry deg»-prosjektet til NNPF omtales i rapporten.

«Det at politiet og politiansatte NNPF-medlemmer deltar samtidig, på samme arena og i samme hensikt, medfører utydelige roller og dermed forvekslingsfare», heter det i rapporten.

Det trekkes fram flere aspekter som utvalget mener er problematiske: framvisning av politiets beslag, bruk av politiuniform og utformingen av plaketter med forbud og påbud til bruk på utesteder.

«Samlet sett er det utvalgets oppfatning at «Bry Deg»-prosjektet har gjort det vanskelig å skille foreningens virksomhet fra politiets virksomhet når det gjelder forebygging av narkotikakriminalitet», skriver utvalget.

SV og Venstre kaller Mehl til Stortinget

– Måten NNPF har blandet roller som politi og lobbyorganisasjon er en politiskandale. Nå har vi det svart på hvitt, dokumentert, sier SVs justispolitiske talsperson Sjalg Unneland i en e-post til NRK.

Han mener saken bidrar til å svekke politiets tillit.

– Jeg kommer nå til å kalle justisministeren Mehl til Stortinget for redegjøre for hvordan hun vil rydde opp i dette. Jeg legger nå til grunn at regjeringen forstår alvoret i denne saken.

Også Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik vil be justisministeren redegjøre for forholdene.

– Samrøret mellom NNPF og politiet er et faktum. NNPF har i altfor stor grad fått styre hvilken kompetanseutvikling politiet har fått på narkotikafeltet. Dette må justisministeren og Politidirektoratet rydde opp i umiddelbart, sier hun i en SMS til NRK.

Les også Mann tiltalt for å ha «etterlyst» statsadvokat på plakater i Oslo

Geir Evanger ble hengt ut på en plakat.

MDG-leder Arild Hermstad kaller saken en «rettskandale».

– Det som er helt tydelig fra meg er at det har vært grov svikt fra ledelsen i politiet over mange år. De har ikke etterlevd reglene de har, sier han til NRK.

Les også Justisdepartementet advarte om rolleblanding – har gitt 1,2 millioner kroner til konferanse

Vidar Refvik

– Et demokratisk problem

Leder Kenneth Johansen i brukerorganisasjonen Rio, sier utvalgets konklusjon var som forventet.

– Så noterer vi oss at utvalget sier at det ikke er regelverket det har vært noe galt med, men manglende bevissthet og etterlevelse av disse reglene.

Les også Mener NNPF kan ha lært politifolk feil om ransaking

Marius Dietrichson og Katrine Holter

Johansen sier de nå har klare forventninger til justisminister Emilie Enger Mehl. Han er klar på at det er viktig med tydelige skillelinjer mellom politiet og en privat politisk aktør:

– Om ikke kan det utgjøre et demokratisk problem.

Kenneth Arctander Johansen

Leder Kenneth Arctander Johansen i brukerorganisasjonen Rio.

Foto: Daniel Christino / Kenneth Arctander

Stortingsrepresentant Ingunn Foss (H) i justiskomiteen sier rapporten bekrefter det partiet har fryktet.

– Den (tilliten til politiet, journ.anm.) er en grunnstein i vårt demokrati. Når denne tilliten utfordres av at enkelte ansatte i politiet tar seg friheter, så må det settes en stopper for det, sier hun til NRK.

Per-Willy Amundsen

Frps justispolitiske talsperson Per-Willy Amundsen.

Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

Frps Per-Willy Amundsen mener det ikke er noe som tyder på en «skandale» i rapporten.

– Etter at venstresiden tapte slaget om rusreformen, vendte sin forargelse mot NNPF som aktivt motarbeidet reformen. De brukte NNPFs politiske engasjement som argument for at rusreformen burde behandles på nytt. Kampanjen mot NNPF var i stor grad et resultat av dårlige tapere på venstresiden.

Han mener likevel at både politiet og NNPF må bli flinkere på å kommunisere skillelinjene mellom dem.

Les også Ruspolitisk forening har fått millioner fra politiet – mener det er et «fagtilbud»

Før banketten på NNPFs utdanningskonferanse i 2014, som ble avholdt i Trondheim. Bildet er tatt fra Norsk Narkotikapolitiforenings Facebook-side.

Gransket i et år

I mai 2021 hadde debatten om den ruspolitiske foreningen allerede rast på Twitter en stund, i kjølvannet av debatten om rusreform som ble behandlet i Stortinget i den perioden.

Gjennom sommeren kunne NRK og andre medier fortelle om det kritikerne mente så ut som rolleblanding mellom politiet og NNPF.

I september samme år satte daværende justisminister Monica Mæland ned et utvalg som skulle granske båndene mellom etaten og organisasjonen.

Les også Nestleiar i omdiskutert rusforeining: – Ei gransking er heilt greitt

Statsadvokat Geir Evanger

I utgangspunktet skulle utvalget levere sin rapport etter seks måneder. Arbeidet kom imidlertid ikke i gang før på nyåret i 2022, og utfordringer med informasjonsinnhenting gjorde at fristen til utvalget ble forlenget ut året.

NNPF nektet først å svare på utvalgets spørsmål, men sendte skriftlige svar til utvalget i fjor høst.

Debatten om rusreformen er så betent at NNPF-nestleiar Geir Evanger først sa nei til å møte leiar for RIO Kenneth Arctander. Så ombestemte han seg.

Debatten om rusreformen er så betent at NNPF-nestleiar Geir Evanger først sa nei til å møte leiar for RIO Kenneth Arctander. Så ombestemte han seg.

AKTUELT NÅ