Nye krav til brannvern setter kommunene under hardt press

Strengere krav til brann- og redningstjenesten vil gjøre det svært vanskelig for mindre kommuner å drive brannvern selv.

Brannmannskap på Alnes

Mange kommuner har brannsjefer i deltidsstillinger. Andre har et brannvesen med bare en leder i full stilling. Nå kan det komme strengere krav.

Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, har i et forslag til ny forskrift stilt krav om at alle brann- og redningsvesen skal ledes av tre kvalifiserte personer i hele stilling.

– Vi klarer det ikke alene

Ordførar i Stranda kommune, Jan Ove Tryggestad

Jan Ove Tryggestad (Sp) er ordfører i Stranda kommune.

Foto: Frode Berg / NRK

I dag har sunnmørskommunen Stranda én brannsjef i full stilling mens resten er som i mange andre kommuner basert på deltidstjeneste med svært lave stillingsbrøker. Nå må Stranda kommune se etter andre løsninger.

– Det er helt utenkelig at vi skal klare dette alene. Så det betyr av vi må søke samarbeid med andre kommuner. Dersom det ikke fungerer så blir dette et nytt skritt i retning av at vi må bli en del av en større kommune, sier ordfører Jan Ove Tryggestad (Sp).

Store hendelser

Forslaget til ny forskrift er basert på rapporter etter flere store hendelser. Brannstudien i 2013 evaluerte store og komplekse hendelser fra 2000 til 2013 og avdekket flere svakheter med hensyn til erfaring og kompetanse.

Studien viste at to tredjedeler av landets 264 brannsjefer var deltidsansatt med ansvar for lovpålagte oppgaver.

Også etter brannene i Lærdal, Flatanger og på Frøya vinteren 2014, og etter brannen i Gudvangentunnelen i 2013, ble det skrevet omfattende evalueringsrapporter.

Økt profesjonalisering

Hans Kristian Madsen

Hans Kristian Madsen er fungerende avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Foto: DSB

Rapportene har vist at det er et behov for økt profesjonalisering av ledelsen innenfor brann- og redningsvesenet.

– Vi har involvert kommunene og brann- og redningsvesenet, vi har innhentet en rekke synspunkter og gjort analyser. Og vi bygger på erfaringene som viser at fremtidens brann- og redningstjeneste må ledes av folk i hele stillinger, sier fungerende avdelingsdirektør Hans Kristian Madsen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Direktoratet mener kommunene må samarbeide for å få til dette. Kommunene har samarbeidet om mange oppgaver i flere år. Men i Kommune-Norge blir ikke det nødvendigvis noen selvfølge i fremtiden. Noen kommuner har slått seg sammen til større kommuner som skulle erstatte de tidligere samarbeidsavtalene.

Åpner døren

Oddvar Myklebust

Oddvar Myklebust sier brannvern er et område som kan bli vanskelig for de kommunene som har valgt å stå alene.

Foto: Trond Vestre / NRK

På Sunnmøre har fem kommuner slått seg sammen til storkommunen Ålesund. Avtalene med de kommunene som har valgt å stå alene, skal reforhandles. Brannvern er ett av områdene der den nye kommunen kan komme til å strekke ut en hånd.

– Dette vil slå veldig hardt ut for de kommunene som har valgt å stå alene. Men Ålesund kan påta seg dette uten å ansette nye folk, sier Oddvar Myklebust (Ap) som er sentral i arbeidet med den nye storkommunen.

Men for ordføreren i Stranda er vegen lang til Ålesund, og det er ikke sikkert at Stranda får nyte godt av den nye storkommunen.

– Men da må Ålesund vise større interesse enn det de har gjort i andre saker.