Informasjon fra NRK

Slik er NRK organisert

NRK er ei stor verksemd med om lag 3 300 tilsette og knappe seks milliardar i omsetning. Du finn NRK landet rundt. Her kan du lese om korleis NRK er organisert.

NRKs redaksjonelle tilstedeværelse landet rundt 2021.

NRK har ei særs desentralisert verksemd.

Foto: NRK

Se: NRKs organisasjonskart (pr nov. 2021)

Slik er NRK styrt

Thor Gjermund Eriksen

Thor Gjermund Eriksen er som kringkastingssjef øvste sjef i NRK.

Foto: Ole Kaland / NRK

NRK sitt styre avgjer kven som skal vere kringkastingssjef. Kringkastingssjefen er øvste sjef i NRK og styret som tilset han er igjen oppnemnt av generalforsamlinga/eigaren, den norske stat ved Kulturdepartementet. Thor Gjermund Eriksen er noverande kringkastingssjef.

Les også: Kringkastingssjefen får nytt åremål t o m 2025


Ni divisjonar

NRK er inndelt i ni divisjonar:

 • Distriktsdivisjonen.
 • Marienlystdivisjonen.
 • Nyhetsdivisjonen.
 • NRK Sápmi.
 • Strategi- og medierdivisjonen.
 • Teknologi-, produkt- og produksjonsdivisjonen.
 • Økonomidivisjonen.
 • Organisasjonsdivisjonen.
 • Juridisk- og stabsdivisjonen.
NRK Marienlyst

Hovudkontoret til NRK finn vi på Marienlyst i Oslo. Her held rundt 2 000 av dei rundt 3 400 medarbeidarane hus.

Foto: Nadia Frantsen / NRK

Kringkastarmodellen

Innad er NRKs divisjonar organisert i eit kunde- og leverandørforhold. ​Strategi og medierdivisjonen sit på eit stort budsjett og bestiller frå dei einskilde divisjonane og frå eksterne produsentar i inn- og utland.

Denne måten å organisere verksemda på kallas kringkastermodellen.

Strategi- og medierdivisjonen

Strategi og medierdivisjonen bestiller og set budsjettrammene for kvar produksjon.

NRK sitt samfunnsoppdrag legg i botnen for kva for innhald som skal lagast. Oppdraga går til dei einskilde divisjonane og til eksterne produsentar.

Nokre bestillingar skjer for lang tid. Noen på årsbasis, medan andre program eller produksjonar bestilles enkeltvis.

Strategi og medierdivisjonen har samstundes ansvaret for strategiarbeidet i NRK.

Øyvind Lund (f 1963) er direktør. Han har lang røynsle som sjef i NRK og har blant anna vore både sportsredaktør og medieredaktør tidligare.

Øyvind Lund, direktør NRK

Øyvind Lund er direktør i Strategi- og medierdivisjonen.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Avdelingar:

 • TV: TV-kringkastar har ansvar for programsetting av TV-kanalane. Arne Helsingen er TV-sjef.
 • Radio: Radiokringkastar har ansvar for programsetting av radiokanalane. Hovudkanalane - P1, P2 og P3 - har eigne kanalsjefar.
 • Nett: Nettet er ei stadig viktigare plattform for NRK. Eit breitt nettilbod er definert som ein del av NRK sitt allmennkringkastaroppdrag. Hildegunn Soldal er nettsjef.
 • NRK Analyse: Forskningsavdelinga i NRK, finn du og her. Dei finn ut kor mange som høyrer og ser og kva brukarane synast om NRK sitt tilbod. Det er viktig bakgrunnsinformasjon når Strategi- og medierdivisjonen skal bestille program og produksjonar. Kristian Tolonen er analysesjef.

Nyhetsdivisjonen

Nyhende er skilt ut som ein eigen divisjon i NRK. Nyhendeinnhald, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt er ei stor og viktig oppgåve for NRK.

Helje Solberg

Helje Solberg er direktør i Nyhetsdivisjonen.

Foto: VG

Dagsrevyen er Noregs fremste program for TV-nyhende, Dagsnytt det same for radio-nyhende og nettstaden nrk.no er Noregs neste største.

Helje Solberg (f 1967) er nyhetsdirektør i NRK. Ho har lang presseerfaring, og kom til NRK etter mange år i VG. Sist som administrerande direktør og redaktør i VGTV.

Marienlystdivisjonen

Marienlystdivisjonen samlar alle som held på med innhaldsproduksjon på Marienlyst utanom Nyhetsdivisjonen.

Vibeke Fürst Haugen

Marienlystdirektør Vibeke Fürst Haugen.

Foto: Morten Brun / NRK

Å lage godt innhald - både innan kultur, barn, ung, sport, drama og underhaldning er viktig - Marienlystdivisjonen famnar bredt.

Vibeke Fürst Haugen (født 1968) er direktør i Marienlystdivisjon. Ho har jobba i NRK sidan 1994, og har mellom anna vore redaktør for NRK Super.

Distriktsdivisjonen

Distriktsdivisjonen er den tredje store programskapande divisjonen.

Distriktsdivisjonen er organisert i fire regionar og 10 distriktskontor:

 • Region nord (Nordland, Troms og Finnmark): Regionredaktør Nina Einem.
 • Region midt (Innlandet, Trøndelag, Møre og Romsdal): Regionredaktør Sigrid Gjellan.
 • Region vest (Vestland, Rogaland): Regionredaktør Rune Møklebust.
 • Region sørøst (Sørlandet, Vestfold og Telemark, Oslo og Viken): Regionredaktør Heidi Pleym.

NRKs distriktskontor

 • NRK Troms og Finnmark
 • NRK Nordland
 • NRK Trøndelag
 • NRK Møre og Romsdal
 • NRK Vestland
 • NRK Rogaland
 • NRK Sørlandet
 • NRK Vestfold og Telemark
 • NRK Oslo og Viken
 • NRK Innlandet

NRK har bygd opp ein særs desentralisert organisasjon og dei til 900 medarbeidarane i Distriktsdivisjonen finn du rundt om på omlag 50 kontor, store som små, i vidstrakte Noreg.

Distriktskontora speglar Noreg både til kvardags, fest og når det skjer triste hendingar.

Marius Lillelien

Distriktsdirektør Marius Lillelien.

Foto: Ole Kaland / NRK

Kvar einaste dag produserer distriktskontora innhald både for lokale sendingar og nettilbud - og for heile landet. Frå heile landet til heile landet, er distriktsdivisjonen sitt oppdrag og mål.

Marius Lillelien (f 1965) er distriksdirektør. Han har lang røynsle i NRK kor han har vore både musikk- og radiosjef og fungert som mediedirektør.

Samisk divisjon

NRK Sápmi har ansvar for å lage eit breidt samisk innhald, har om lag 90 medarbeidarar og hovudkontor i Karasjok.

NRK Sápmi er samstundes den største samiske medieinstitusjonen i Norden. NRK samarbeider tett med allmennkringkastarane både i Finland og Sverige om å lage samisk innhald.

Ved sidan av hovudkontoret i Karasjok har NRK Sápmi lokalkontor Tana, Kautokeino, Kåfjord, Tromsø, Harstad, Snåsa, Tysfjord og Oslo.

Det meste av det samiske programtilbodet blir presentert på nordsamisk, men NRK Sápmi har og tilbod på lule- og sørsamisk forutan på norsk.

Portrett av Johan Ailo Kalstad

Johan Ailo KalstadKopier er direktør i NRK Sápmi.

Foto: Árvu/Marie Louise Somby

Johan Ailo Kalstad (f 1978) er direktør for NRK Sápmi.

Han kom til Sápmi i 2021 frå stilling som direktør ved Sámi allaskuvla - Samisk høgskole. Der han sjølv teke journalistutdanning. Han er og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har og tidlegare jobba i NRK Sápmi og vore hos Geelmuyden Kiese og Statkraft.

Organisasjondivisjonen

Olav Hypher

Olav Hypher er direktør i Organisasjonsdivisjonen.

Divisjonen har ansvar for rekruttering, kompetanse, organisasjonsutvikling, lederutvikling, arbeidsmiljø, HMS og personal.

Olav Hypher (f 1974) er direktør for Organisasjonsdivisjonen. Han kom til NRK etter ti år i ulike leiarstillingar i Statkraft, sist som HR-direktør.

Teknologi-, produkt- og produksjonsdivisjonen

Heidrun Reisæter

Heidrun Reisæter er direktør i Teknologi-, produkt- og produksjonsdivisjonen.

Foto: Ole Kaland / NRK

Divisjonen gjer NRK sitt innhald levande og tilgjengeleg for publikum gjennom innhaldsproduksjon, produktutvikling og distribusjon, og bidreg slik at NRK skal vere eit moderne mediehus med godt fungerande system og prosessar.

Heidrun Reisæter (f 1976) er direktør for Teknologi-, produkt- og produksjonsdivisjonen. Ho var tidlegare sjef for Medieutvikling i NRK, og har kome til NRK frå VG.

Økonomidivisjonen

Andreas Norvik

Andreas Norvik er direktør i Økonomidivisjonen.

Foto: Erik Berg / Den Norske Opera & Ballett

Styring av strategisk verksemd, konserinnkjøp, mediestøtte og konsernøkonomi samt å tene dei andre divisjonane er oppgåver for Økonomidivisjonen.

Andreas Norvik (f 1969) er direktør. Han kom til NRK i 2017 frå same type stilling ved Den Norske Opera og Ballett. Han er siviløkonom (1995) frå Handelshøyskolen BI.

Juridisk- og stabsdivisjonen

Olav Nyhus

Olav Nyhus er direktør for Juridisk- og stabsdivisjonen.

Foto: Ole Kaland / NRK

Juridiske spørsmål, tryggleik og beredskap samt internasjonal kontakt er hovudoppgåver for divisjonen. Her finn ein og staben til kringkastingssjefen, etikkredaktøren og sekretæren for Kringkastingsrådet og TV-aksjonen i NRK.

Olav Nyhus (f 1961) er direktør. Han er utdannna jurist med presseetikk som spesiale.

NRK Noreg rundt

NRK har rundt 3 300 tilsette. Gjennomsnittsalderen er cirka 47 år, nokre prosent færre kvinner enn menn.

NRK har som mål at éin av tre ny-rekrutterte i faste stillingar skal ha flerkulturell kompetanse.

Drøyt 2 000 har Marienlyst som tenestestad, rundt 1200 er å finne på rundt 50 store og små NRK-kontor landet rundt.

Hovudkontoret til NRK ligg på Marienlyst i Oslo. NRK Sápmi finn vi i Karasjok, Publikumsservice i Mo i Rana. I Tromsø, Trondheim og Bergen finn vi store regionkontor, NRK har 10 distriktskontor og mindre lokalkontor rundt om.

Sjå: NRK Noreg rundt