NRK Meny
Info fra NRK

Slik er NRK organisert

NRK er ei stor verksemd med om lag 3 500 tilsette og rundt fem milliardar i omsetning. Du finn NRK landet rundt. Her kan du lese om korleis NRK er organisert.

NRKs distriktsdivisjon

NRK har ein svært desentralisert organisasjon. Hovudkontor på Marienlyst i Oslo og distrikts- og lokalkontor rundt om i landet.

Foto: NRK

Se: NRKs organisasjonskart (pr mai 18)

Slik er NRK styrt

Thor Gjermund Eriksen

Thor Gjermund Eriksen er som kringkastingssjef øvste sjef i NRK.

Foto: Ole Kaland / NRK

NRK sitt styre avgjer kven som skal vere kringkastingssjef. Kringkastingssjefen er øvste sjef i NRK og styret som tilset han er igjen oppnemnt av generalforsamlinga/eigaren, den norske stat ved Kulturdepartementet. Thor Gjermund Eriksen er noverande kringkastingssjef.

Les også: Kringkastingssjefen får nytt åremål t o m 2025


Ni divisjonar

NRK er inndelt i ni divisjonar. Tilhøvet mellom divisjonane er slik:

 • Distriktsdivisjonen - produserer innhold.
 • Marienlystdivisjonen - produserer innhold.
 • Nyhetsdivisjonen - produserer innhold.
 • NRK Sápmi - produserer innhold.
 • Mediedivisjonen - bestiller og sett rammene.
 • Strategidivisjonen - utvikling, kompetanse og strategi.
 • Teknologidivisjonen - skal tene dei andre divisjonane (under etablering).
 • Økonomi - tener dei andre divisjonane.
 • ​Juridisk-, rettigheter- og personal-divisjonen - tener dei andre divisjonane.
NRK Marienlyst

Hovudkontoret til NRK finn vi på Marienlyst i Oslo. Her held rundt 2 000 av dei rundt 3 500 medarbeidarane hus.

Foto: Nadia Frantsen / NRK

Kringkastarmodellen

Innad er NRKs divisjonar organisert i eit kunde- og leverandørforhold. ​Mediedivisjonen sit på eit stort budsjett og bestiller frå dei programskapande divisjonane og frå eksterne produsentar i inn- og utland.

Denne måten å organisere verksemda på kallas kringkastermodellen.

Mediedivisjonen

Det er ​Mediedivisjonen som bestiller og sett budsjettrammene for kvar produksjon.

Oppdraga, forankra i NRK sitt samfunnsoppdrag, går så til dei programskapande divisjonane og til eksterne produsentar.

Nokre bestillingar skjer for lang tid. Noen på årsbasis, medan andre program eller produksjonar bestilles enkeltvis.

​Mediedivisjonen har samstundes ansvaret for NRK si publiserings-, investerings-, og teknologistrategi.

Marius Lillelien (f 1965) fungerer som mediedirektør. Han har til no vore radiosjef, og har før det både vore kanal- og musikksjef i NRK P3.

Marius Lillelien

Fungerende mediedirektør Marius Lillelien.

Foto: Ole Kaland / NRK

Avdelingar i ​Mediedivisjonen

TV: TV-kringkastar har ansvar for programsetting av TV-kanalane. Arne Helsingen er TV-sjef.

Radio: Radiokringkastar har ansvar for programsetting av radiokanalane. Hovudkanalane - P1, P2 og P3 - har eigne kanalsjefar. Jon Branæs fungerer som radiosjef.

Nett: Nettet er ei stadig viktigare plattform for NRK. Eit breitt nettilbod er definert som ein del av NRK sitt allmennkringkastaroppdrag. Hildegunn Soldal er nettsjef.

Annika Biørnstad, direktør NRK

Strategidirektør Annika Biørnstad.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

NRK Analyse: Forskningsavdelinga i NRK, finn du og her. Dei finn ut kor mange som høyrer og ser og kva brukarane synast om NRK sitt tilbod. Det er viktig bakgrunnsinformasjon når ​Mediedivisjonen skal bestille program og produksjonar.

Strategidivisjonen

Ansvar for strategi og utviklinga av NRK - leiarutvikling, prosjektstyring og kompetanse er samla i Strategidivisjonen.

Annika Biørnstad (f 1957) er direktør. Ho har vore direktør både i Kringkastingsdivisjonen og fungerande direktør i Marienlyst-divisjonen før ho tok til som direktør i Strategidivisjonen.

Marius Tetlie

Marius Tetlie er konstituert direktør i Nyhetsdivisjonen

Dei programskapande divisjonane:

Nyhetsdivisjonen

Nyhende er skilt ut som ein eigen divisjon i NRK. TV-, radio- og nyhende for nett er ei stor og viktig oppgåve for NRK.

Dagsrevyen er Noregs fremste program for TV-nyhende, Dagsnytt det same for radio-nyhende og nettstaden nrk.no er Noregs neste største.

Vibeke Fürst Haugen

Marienlystdirektør Vibeke Fürst Haugen.

Foto: Morten Brun / NRK

Marius Tetlie (f 1976) er konstituert direktør i Nyhetsdivisjonen. Han kom til NRK frå Telenor i 2017, og jobba før det ei årrekke i VG.

Marienlystdivisjonen

Marienlystdivisjonen samlar alle som held på med innholdsproduksjon på Marienlyst utanom Nyhetsdivisjonen.

Kultur, barn, ung, sport, drama og underhaldning - Marienlystdivisjonen famnar bredt.

Divisjonen har rundt 860 tilsette.

Vibeke Fürst Haugen (født 1968) er direktør i Marienlystdivisjon. Ho har jobba i NRK sidan 1994, og har blant annet tidligare vore redaktør for NRK Super.

Distriktsdivisjonen

Distriktsdivisjonen er den tredje store programskapande divisjonen. Den samlar storparten av produksjonen utanom Marienlyst. Distriktsdivisjonen har sitt hovudsete på Tyholt i Trondheim.

Divisjonen er organisert i fem regionar og 15 distriktskontor:

 • Region Nord (Finnmark, Troms og Nordland): Regionredaktør Tone Kunst.
 • Region Midt (Hedmark og Oppland, Trøndelag, Møre og Romsdal): Regionredaktør Sigrid Gjellan.
 • Region Vest (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland): Regionredaktør Kai Aage Pedersen.
 • Region Sør (Sørlandet, Telemark og Vestfold): Regionredaktør Heidi Pleym.
 • Region Øst (Buskerud, Oslo og Akershus og Østfold): Regionredaktør Jannicke Engan.

Grethe Gynnild-Johnsen

Distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen.

Foto: NRK

Distriktskontora i NRK:

 • NRK Buskerud
 • NRK Finnmark
 • NRK Hedmark og Oppland
 • NRK Hordaland
 • NRK Møre og Romsdal
 • NRK Nordland
 • NRK Rogaland
 • NRK Sogn og Fjordane
 • NRK Sørlandet
 • NRK Telemark
 • NRK Troms
 • NRK Trøndelag
 • NRK Vestfold
 • NRK Østfold
 • NRK Østlandssendingen

Sjå og: Distriktsprogramråda og samisk programråd - dei lokale kringkastingsråd

Til saman har Distriktsdivisjonen omlag 1000 medarbeidarar.

Kvar einaste dag produserer distriktskontora innhald for radio, tv og nett - for lokale sendingar og nettilbud - og for heile landet. Frå heile landet til heile landet, er distriktsdivisjonen sitt oppdrag og mål.

Distriktskontora speglar Noreg både til kvardags, fest og når det skjer triste hendingar.

Grethe Gynnild-Johnsen (f 1959) er distriktsdirektør. Ho har arbeidd i NRK sidan 1993 og hatt ei rekke leiarstillingar opp gjennom åra. Ho har blant anna vore sportsredaktør og nyheitsjef.

Mona Solbakk

Mona Solbakk er direktør i NRK Sápmi.

Foto: Privat

Samisk divisjon

NRK Sápmi har ansvar for å lage eit breidt samisk tilbod både for radio, tv og nett, har om lag 90 medarbeidarar og hovudkontor i Karasjok.

NRK Sápmi er samstundes den største samiske medieinstitusjonen i Norden. NRK samarbeider tett med allmennkringkastarane både i Finland og Sverige om eit samisk programtilbod.

Ved sidan av hovudkontoret i Karasjok har NRK Sápmi lokalkontor Tana, Kautokeino, Kåfjord, Tromsø, Harstad, Snåsa, Tysfjord og Oslo.

Det meste av det samiske programtilbodet blir presentert på nordsamisk, men NRK Sápmi har og tilbod på lule- og sørsamisk forutan på norsk.

Mona Solbakk (f 1971) er fyrste kvinne som direktør for NRK Sápmi.

Øyvind Lund, direktør NRK

Øyvind Lund fungerer som direktør for den nye Teknologidivisjonen.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Ho kom tilbake til NRK som Sápmi-sjef etter å ha vore dagleg leiar ved Senter for nordlige folk. Tidligere har ho jobba 15 år i NRK Sápmi og blant anna vore både redaksjons- og programsjef.

Tener dei andre:

Teknologidivisjonen

Andreas Norvik

Andreas Norvik er direktør i Økonomidivisjonen.

Foto: Erik Berg / Den Norske Opera & Ballett

Ein ny Teknologidivisjon er nett etablert i NRK.

Divisjonen har hand om ei rad viktige støttefunksjonar for NRK.

Øyvind Lund (f 1963) er konstituert som direktør.

Økonomidivisjonen

Økonomidivisjonen har hand om viktige støttefunksjonar i NRK.

Andreas Norvik (f 1969) er direktør for Økonomidivisjonen.

Han kom til NRK i 2017 frå same type stilling ved Den Norske Opera og Ballett. Han er siviløkonom (1995) frå Handelshøyskolen BI.

Juridisk-, rettigheter- og personaldivisjonen

Olav Nyhus

Juridisk-, rettigheter- og personaldirektør Olav Nyhus.

Foto: Ole Kaland / NRK

Juridisk-, rettigheter- og personaldivisjonen - tener og dei andre divisjonanen og har ansvar for personal, juridiske oppgåver og senderettar.

Olav Nyhus (f 1961) er direktør. Juristen har jus og presseetikk som sin kjepphest. Var tidligare juridisk direktør i NRK.

NRK si kommersielle verksemd

NRK har samla den kommersielle verksemd si i datterselskapet NRK Aktivum.

NRK eig og delar av NTV, RiksTV og Norsk Mobil-TV.

Les meir: Forretningsverksemda til NRK

Ansatte i NRK fordelt på dei einskilde divisjonar:

 • ​Mediedivisjonen 250
 • ​Marienlystdivisjonen 800
 • ​Distriktsdivisjonen 960
 • ​Medietjenester 920​​
 • ​Nyhetsdivisjonen 350
 • ​NRK Sápmi ​ 90
 • ​Strategidivisjonen 60
 • ​Juridisk rettigheter og personal 60

​Totalt antall tilsette i heile NRK 3485 (faste årsverk pr 1. jan 16).

NRK Noreg rundt

Om lag 2 000 har Marienlyst som tenestestad, 1500 er å finne på rundt 50 store og små NRK-kontor landet rundt.

Hovudkontoret til NRK Sápmi finn vi i Karasjok. Lisensavdelinga og Publikumsservice finn vi Mo i Rana. I Tromsø, Trondheim og Bergen finn vi store regionkontor, NRK har 15 distriktskontor og resten er mindre lokalkontor rundt om.

Sjå: NRK Noreg rundt