Informasjon fra NRK

Slik er NRK organisert

NRK er ei stor verksemd med om lag 3 400 tilsette og vel fem milliardar i omsetning. Du finn NRK landet rundt. Her kan du lese om korleis NRK er organisert.

NRK landet rundt.

NRK har ei særs desentralisert verksemd.

Foto: NRK

Se: NRKs organisasjonskart (pr juli 2020)

Slik er NRK styrt

Thor Gjermund Eriksen

Thor Gjermund Eriksen er som kringkastingssjef øvste sjef i NRK.

Foto: Ole Kaland / NRK

NRK sitt styre avgjer kven som skal vere kringkastingssjef. Kringkastingssjefen er øvste sjef i NRK og styret som tilset han er igjen oppnemnt av generalforsamlinga/eigaren, den norske stat ved Kulturdepartementet. Thor Gjermund Eriksen er noverande kringkastingssjef.

Les også: Kringkastingssjefen får nytt åremål t o m 2025


Ni divisjonar

NRK er inndelt i ni divisjonar:

 • Distriktsdivisjonen - produserer innhald.
 • Marienlystdivisjonen - produserer innhald.
 • Nyhetsdivisjonen - produserer innhald.
 • NRK Sápmi - produserer innhald.
 • Strategi- og medierdivisjonen - bestiller og set rammene.
 • Teknologidivisjonen - tener dei andre divisjonane.
 • Økonomi og finans - tener dei andre divisjonane.
 • Organisasjon - tener dei andre divisjonane.
 • Juridisk og stab - tener dei andre divisjonane.
NRK Marienlyst

Hovudkontoret til NRK finn vi på Marienlyst i Oslo. Her held rundt 2 000 av dei rundt 3 400 medarbeidarane hus.

Foto: Nadia Frantsen / NRK

Kringkastarmodellen

Innad er NRKs divisjonar organisert i eit kunde- og leverandørforhold. ​Strategi og medierdivisjonen sit på eit stort budsjett og bestiller frå dei programskapande divisjonane og frå eksterne produsentar i inn- og utland.

Denne måten å organisere verksemda på kallas kringkastermodellen.

Strategi- og medierdivisjonen

Det er Strategi og medierdivisjonen som bestiller og sett budsjettrammene for kvar produksjon.

Oppdraga, forankra i NRK sitt samfunnsoppdrag, går så til dei programskapande divisjonane og til eksterne produsentar.

Nokre bestillingar skjer for lang tid. Noen på årsbasis, medan andre program eller produksjonar bestilles enkeltvis.

Strategi og medierdivisjonen har samstundes ansvaret for strategiarbeidet i NRK.

Øyvind Lund (f 1963) er direktør. Han har lang røynsle som sjef i NRK.

Øyvind Lund, direktør NRK

Øyvind Lund er direktør i Strategi- og medierdivisjonen.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Avdelingar:

 • TV: TV-kringkastar har ansvar for programsetting av TV-kanalane. Arne Helsingen er TV-sjef.
 • Radio: Radiokringkastar har ansvar for programsetting av radiokanalane. Hovudkanalane - P1, P2 og P3 - har eigne kanalsjefar.
 • Nett: Nettet er ei stadig viktigare plattform for NRK. Eit breitt nettilbod er definert som ein del av NRK sitt allmennkringkastaroppdrag. Hildegunn Soldal er nettsjef.
 • NRK Analyse: Forskningsavdelinga i NRK, finn du og her. Dei finn ut kor mange som høyrer og ser og kva brukarane synast om NRK sitt tilbod. Det er viktig bakgrunnsinformasjon når ​Mediedivisjonen skal bestille program og produksjonar.

Helje Solberg

Helje Solberg er direktør i Nyhetsdivisjonen.

Foto: VG

Dei programskapande divisjonane:

Nyhetsdivisjonen

Nyhende er skilt ut som ein eigen divisjon i NRK. TV-, radio- og nyhende for nett er ei stor og viktig oppgåve for NRK.

Dagsrevyen er Noregs fremste program for TV-nyhende, Dagsnytt det same for radio-nyhende og nettstaden nrk.no er Noregs neste største.

Vibeke Fürst Haugen

Marienlystdirektør Vibeke Fürst Haugen.

Foto: Morten Brun / NRK

Helje Solberg (f 1967) er nyhetsdirektør i NRK. Ho har lang presseerfaring, og kom til NRK etter mange år i VG. Sist som administrerande direktør og redaktør i VGTV.

Marienlystdivisjonen

Marienlystdivisjonen samlar alle som held på med innholdsproduksjon på Marienlyst utanom Nyhetsdivisjonen.

Kultur, barn, ung, sport, drama og underhaldning - Marienlystdivisjonen famnar bredt.

Vibeke Fürst Haugen (født 1968) er direktør i Marienlystdivisjon. Ho har jobba i NRK sidan 1994, og har blant annet tidligare vore redaktør for NRK Super.

Distriktsdivisjonen

Distriktsdivisjonen er den tredje store programskapande divisjonen. Den samlar storparten av produksjonen utanom Marienlyst.

Distriktsdivisjonen er organisert i fire regionar og 10 distriktskontor:

 • Region Nord (Nordland, Troms og Finnmark): Regionredaktør Nina Einem.
 • Region Midt (Innlandet, Trøndelag, Møre og Romsdal): Regionredaktør Sigrid Gjellan.
 • Region Vest (Vestland, Rogaland): Regionredaktør Rune Møklebust.
 • Region Sør-Øst (Sørlandet, Vestfold og Telemark, Oslo og Viken): Regionredaktør Heidi Pleym.

NRKs distriktskontor

 • NRK Troms og Finnmark
 • NRK Nordland
 • NRK Trøndelag
 • NRK Møre og Romsdal
 • NRK Vestland
 • NRK Rogaland
 • NRK Sørlandet
 • NRK Vestfold og Telemark
 • NRK Oslo og Viken
 • NRK Innlandet

Sjå og: Distriktsprogramråda og samisk programråd - dei lokale kringkastingsråd

Marius Lillelien

Distriktsdirektør Marius Lillelien.

Foto: Ole Kaland / NRK

Marius Lillelien (f 1965) er distriksdirektør. Til saman har Distriktsdivisjonen omlag 900 medarbeidarar.

Kvar einaste dag produserer distriktskontora innhald for radio, tv og nett - for lokale sendingar og nettilbud - og for heile landet. Frå heile landet til heile landet, er distriktsdivisjonen sitt oppdrag og mål.

Distriktskontora speglar Noreg både til kvardags, fest og når det skjer triste hendingar.

Mona Solbakk

Mona Solbakk er direktør i NRK Sápmi.

Foto: Privat

Samisk divisjon

NRK Sápmi har ansvar for å lage eit breidt samisk tilbod både for radio, tv og nett, har om lag 90 medarbeidarar og hovudkontor i Karasjok.

NRK Sápmi er samstundes den største samiske medieinstitusjonen i Norden. NRK samarbeider tett med allmennkringkastarane både i Finland og Sverige om eit samisk programtilbod.

Ved sidan av hovudkontoret i Karasjok har NRK Sápmi lokalkontor Tana, Kautokeino, Kåfjord, Tromsø, Harstad, Snåsa, Tysfjord og Oslo.

Det meste av det samiske programtilbodet blir presentert på nordsamisk, men NRK Sápmi har og tilbod på lule- og sørsamisk forutan på norsk.

Mona Solbakk (f 1971) er fyrste kvinne som direktør for NRK Sápmi.

Ho kom tilbake til NRK som Sápmi-sjef etter å ha vore dagleg leiar ved Senter for nordlige folk. Tidligere har ho jobba 15 år i NRK Sápmi og blant anna vore både redaksjons- og programsjef.

Tener dei andre:

Organisasjon og HR-divisjonen

Olav Hypher

Olav Hypher er direktør i Organisasjonsdivisjonen.

Olav Hypher (f 1974) er direktør for Organisasjonsdivisjonen. Divisjonen har ansvar for organisasjonutvikling, personaldata, bemanning, forhandlingar og arbeidsgjevaransvar, arbeidsvilkår og personalpolitikk.

Heidrun Reisæter

Heidrun Reisæter er direktør i Teknologidivisjonen.

Foto: Ole Kaland / NRK

Teknologidivisjonen

Ein ny Teknologidivisjon er nett etablert i NRK.

Divisjonen har hand om ei rad viktige støttefunksjonar for NRK.

Heidrun Reisæter (f 1976) er direktør. Ho var tidligare sjef for Medieutvikling i NRK, og kom til NRK frå VG.

Økonomidivisjonen

Andreas Norvik

Andreas Norvik er direktør i Økonomidivisjonen.

Foto: Erik Berg / Den Norske Opera & Ballett

Økonomidivisjonen har hand om viktige støttefunksjonar i NRK.

Andreas Norvik (f 1969) er direktør for Økonomidivisjonen.

Han kom til NRK i 2017 frå same type stilling ved Den Norske Opera og Ballett. Han er siviløkonom (1995) frå Handelshøyskolen BI.

Olav Nyhus

Juridisk-, rettigheter- og personaldirektør Olav Nyhus.

Foto: Ole Kaland / NRK

Juridisk og stab

Olav Nyhus leiar Juridisk og stab-divisjonen. Her finn vi dei som blant anna har ansvar for juridiske oppgåver, internasjonal kontakt og etikkarbeid.

Olav Nyhus (f 1961) er direktør. Juristen har jus og presseetikk som sin kjepphest. Var tidligare juridisk direktør i NRK.

NRK si kommersielle verksemd

NRK har samla den kommersielle verksemd si i datterselskapet NRK Aktivum.

NRK eig og delar av NTV, RiksTV og Norsk Mobil-TV.

Les meir: Forretningsverksemda til NRK

NRK Noreg rundt

NRK hadde ei bemanning på 3419 faste årsverk ved utgangen av 2017. Gjennomsnittsalderen var 45,6 år, 46 prosent var kvinner og 54 prosent menn.

Om lag 2 000 har Marienlyst som tenestestad, rundt 1400 er å finne på rundt 50 store og små NRK-kontor landet rundt.

Hovudkontoret til NRK ligg på Marienlyst i Oslo. NRK Sápmi finn vi i Karasjok, Lisensavdelinga og Publikumsservice i Mo i Rana. I Tromsø, Trondheim og Bergen finn vi store regionkontor, NRK har 15 distriktskontor og resten er mindre lokalkontor rundt om.

Sjå: NRK Noreg rundt