Hopp til innhold
Info fra NRK

Slik er NRK organisert

NRK er ei stor verksemd med rundt 3 200 tilsette spredt rundt på 50 kontor rundt om i landet og vel seks milliardar kronar i omsetning. Her kan du lese om korleis NRK er organisert og leda.

NRKs redaksjonelle tilstedeværelse landet rundt 2021.

NRK har ei særs desentralisert verksemd.

Foto: NRK

Se:

Slik er NRK styrt

Kringkastingssjefen er øvste sjef i NRK. Det er NRK sitt styre som tilset kringkastingssjefen. Styret er oppnemnt av generalforsamlinga/eigaren av NRK som er den norske stat ved Kulturdepartementet. Vibeke Fürst Haugen er noverande kringkastingssjef.

Ni divisjonar

NRK er inndelt i ni divisjonar:

 • Distriktsdivisjonen.
 • Marienlystdivisjonen.
 • Nyhetsdivisjonen.
 • NRK Sápmi.
 • Strategi og medier-divisjonen.
 • Teknologi, produkt og produksjons-divisjonen.
 • Økonomidivisjonen.
 • Organisasjonsdivisjonen.
 • Juridisk og stab-divisjonen.
NRK Marienlyst

Hovudkontoret til NRK finn vi på Marienlyst i Oslo. Her held om lag 2 000 av dei rundt 3 200 medarbeidarane hus.

Foto: Nadia Frantsen / NRK

Kringkastarmodellen

Innad er NRKs divisjonar organisert i eit kunde- og leverandørforhold. ​Strategi og medierdivisjonen sit på eit stort budsjett og bestiller frå dei einskilde divisjonane og frå eksterne produsentar i inn- og utland.

Denne måten å organisere verksemda på kallas kringkastermodellen.

Strategi og medier-divisjonen

Jørgen Heid

Jørgen Heid er direktør i Strategi og medier-divisjonen.

Foto: Ole Kaland / NRK

Strategi og medier-divisjonen bestiller og set budsjettrammene for kvar produksjon.

NRK sitt samfunnsoppdrag legg i botnen for kva for innhald som skal lagast. Oppdraga går til dei einskilde divisjonane og til eksterne produsentar.

Nokre bestillingar skjer for lang tid. Noen på årsbasis, medan andre program eller produksjonar bestilles enkeltvis.

Strategi og medier har samstundes ansvaret for strategiarbeidet i NRK.

Jørgen Heid (f 1978) er konstituert som direktør i Strategi og medier-divisjonen. Han kjem frå stilling som strategisjef i NRK.

Nyhetsdivisjonen

Helje Solberg

Helje Solberg er direktør i Nyhetsdivisjonen.

Foto: Ole Kaland / NRK

Nyhende er skilt ut som ein eigen divisjon i NRK. Nyhendeinnhald, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt er ei stor og viktig oppgåve for NRK.

Dagsrevyen er Noregs fremste program for TV-nyhende, Dagsnytt det same for radio-nyhende og nettstaden nrk.no er Noregs neste største.

Helje Solberg (f 1967) er nyhetsdirektør i NRK. Ho har lang presseerfaring, og kom til NRK etter mange år i VG. Sist som administrerande direktør og redaktør i VGTV.

Marienlystdivisjonen

Marienlystdivisjonen samlar alle som held på med innhaldsproduksjon på Marienlyst utanom Nyhetsdivisjonen.

Portrett

Charlo Halvorsen er direktør for Marienlystdivisjonen.

Foto: Ole Kaland / NRK

Å lage godt innhald - både innan kultur, barn, ung, sport, drama og underhaldning er viktig - Marienlystdivisjonen famnar bredt.

Charlo Halvorsen (f 1959) er konstituert som direktør for Marienlystdivisjonen. Halvorsen har lang fartstid i NRK, både som programleiar og som sjef. Dei siste åra har han leda underhaldningsavdelinga i NRK.

Distriktsdivisjonen

Marius Lillelien

Distriktsdirektør Marius Lillelien.

Foto: Ole Kaland / NRK

Distriktsdivisjonen er den tredje store programskapande divisjonen.

Distriktsdivisjonen er organisert i fire regionar og 10 distriktskontor:

 • Region nord (Nordland, Troms og Finnmark): Regionredaktør Nina Einem.
 • Region midt (Innlandet, Trøndelag, Møre og Romsdal): Regionredaktør Eivind Undrum Jacobsen.
 • Region vest (Vestland, Rogaland): Regionredaktør Rune Møklebust.
 • Region sørøst (Sørlandet, Vestfold og Telemark, Oslo og Viken): Regionredaktør Heidi Pleym.

NRKs distriktskontor

 • NRK Troms og Finnmark
 • NRK Nordland
 • NRK Trøndelag
 • NRK Møre og Romsdal
 • NRK Vestland
 • NRK Rogaland
 • NRK Sørlandet
 • NRK Vestfold og Telemark
 • NRK Oslo og Viken
 • NRK Innlandet

NRK har bygd opp ein særs desentralisert organisasjon og dei til 900 medarbeidarane i Distriktsdivisjonen finn du rundt om på omlag 50 kontor, store som små, i vidstrakte Noreg.

Distriktskontora speglar Noreg både til kvardags, fest og når det skjer triste hendingar.

Kvar einaste dag produserer distriktskontora innhald både for lokale sendingar og nettilbud - og for heile landet. Frå heile landet til heile landet, er distriktsdivisjonen sitt oppdrag og mål.

Marius Lillelien (f 1965) er distriksdirektør. Han har lang røynsle i NRK kor han har vore både musikk- og radiosjef og fungert som mediedirektør.

Samisk divisjon

Portrett av Johan Ailo Kalstad

Johan Ailo Kalstad er direktør for NRK Sápmi.

Foto: Árvu/Marie Louise Somby

NRK Sápmi har ansvar for å lage eit breidt samisk innhald, har om lag 90 medarbeidarar og hovudkontor i Karasjok.

NRK Sápmi er samstundes den største samiske medieinstitusjonen i Norden. NRK samarbeider tett med allmennkringkastarane både i Finland og Sverige om å lage samisk innhald.

Ved sidan av hovudkontoret i Karasjok har NRK Sápmi lokalkontor Tana, Kautokeino, Kåfjord, Tromsø, Harstad, Snåsa, Tysfjord og Oslo.

Det meste av det samiske programtilbodet blir presentert på nordsamisk, men NRK Sápmi har og tilbod på lule- og sørsamisk forutan på norsk.

Johan Ailo Kalstad (f 1978) er direktør for NRK Sápmi.

Kalstad kom til Sápmi i 2021 frå stilling som direktør ved Sámi allaskuvla - Samisk høgskole kor han sjølv har teke journalistutdanning. Han er og siviløkonom frå Norges Handelshøyskole og har jobba hos Geelmuyden Kiese, Statkraft og også tidligare i NRK Sápmi.

Organisasjondivisjonen

Olav Hypher

Olav Hypher er direktør i Organisasjonsdivisjonen.

Foto: Ole Kaland / NRK

Divisjonen har ansvar for rekruttering, kompetanse, organisasjonsutvikling, lederutvikling, arbeidsmiljø, HMS og personal.

Olav Hypher (f 1974) er direktør for Organisasjonsdivisjonen. Han kom til NRK etter ti år i ulike leiarstillingar i Statkraft, sist som HR-direktør.

Teknologi-, produkt- og produksjonsdivisjonen

Øyvind Lund, direktør NRK

Øyvind Lund er direktør i Teknologi-, produkt- og produksjonsdivisjonen.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Divisjonen gjer NRK sitt innhald levande og tilgjengeleg for publikum gjennom innhaldsproduksjon, produktutvikling og distribusjon, og bidreg slik at NRK skal vere eit moderne mediehus med godt fungerande system og prosessar.

Øyvind Lund (f 1963) er konstituert som direktør. Han har lang røynsle som sjef i NRK og har blant anna vore både sportsredaktør og medieredaktør tidligare. Han er på utlån frå stillinga som direktør i Strategi og medier-divisjonen.

Økonomidivisjonen

Andreas Norvik

Andreas Norvik er direktør i Økonomidivisjonen.

Foto: Ole Kaland / NRK

Styring av strategisk verksemd, konserinnkjøp, mediestøtte og konsernøkonomi samt å tene dei andre divisjonane er oppgåver for Økonomidivisjonen.

Andreas Norvik (f 1969) er direktør. Han kom til NRK i 2017 frå same type stilling ved Den Norske Opera og Ballett. Han er siviløkonom (1995) frå Handelshøyskolen BI.

Juridisk- og stabsdivisjonen

Olav Nyhus

Olav Nyhus er direktør for Juridisk- og stabsdivisjonen.

Foto: Ole Kaland / NRK

Juridiske spørsmål, tryggleik og beredskap samt internasjonal kontakt er hovudoppgåver for divisjonen. Her finn ein og staben til kringkastingssjefen, etikkredaktøren og sekretæren for Kringkastingsrådet og TV-aksjonen i NRK.

Olav Nyhus (f 1961) er direktør. Han er utdannna jurist med presseetikk som spesiale.

NRK Noreg rundt

NRK har rundt 3 300 tilsette. Gjennomsnittsalderen er cirka 47 år, nokre prosent færre kvinner enn menn.

NRK har som mål at éin av tre ny-rekrutterte i faste stillingar skal ha flerkulturell kompetanse.

Drøyt 2 000 har Marienlyst som tenestestad, rundt 1200 er å finne på rundt 50 store og små NRK-kontor landet rundt.

Hovudkontoret til NRK ligg på Marienlyst i Oslo. NRK Sápmi finn vi i Karasjok, Publikumsservice i Mo i Rana. I Tromsø, Trondheim og Bergen finn vi store regionkontor, NRK har 10 distriktskontor og mindre lokalkontor rundt om.

Sjå: NRK Noreg rundt