Hopp til innhold

Viimmat digitála sátnegirji gielddasámegillii

Ruošša beale sápmelaččat ožžo mannan vahkkoloahpa ođđa reaiddu mainna sáhttet seailluhit ja ovdánahttit sámegielaset.

Elisabeth Scheller lanserer digital kildinsamisk ordbok

STUORRA DÁHPÁHUS: Gielddasámegiela berošteaddjiide lea ođđa digitála sátnegirji mávssolaš dáhpáhus.

Foto: Jevgenij Kirillov / Frilans

Elisabeth Scheller

OAHPPAN GIELDDASÁMEGIELA: Gielladutki Elisabeth Scheller.

Foto: Jevgenij Kirillov / Frilans

Vuosttaš digitála gielddasámegiel sátnegirji lea viimmat almmuhuvvon.

Dainna sáhtát jorgalit sániid gielddasámegielas ruoššagillii ja ruoššagielas gielddasámegillii.

Seammás sáhtát geavahit sámegielbustávaid dihtoris ja telefovnnas.

Ovttasbargu Romssa universitehtain

Mannan vahkkoloahpa ovdanbuvttii Romssa universitehta bargi, duiskalaš dieđaolmmoš Elisabeth Scheller, digitála sátnegirjji Lujávrris.

Son lea máŋga jagi bargan gielddasámegielain ja lea ieš oahppan giela.

– Gielddasámegiella lea stuorámus suopman Ruošša beale Sámis. Mun oahpásmuvven Aleksandra Antonovain ja son lea oahpahan munnje sámegiela. Danne mearridinge bargat juste gielddasámegielain, čilge Scheller.

Aleksandra Antonova

GIELLAPIONERA: Aleksandra Antonova rohkki.

Foto: FAD

Vuođđun ođđa sátnegirjái lea Aleksandra Antonova sáme-ruošša sátnegirji.

– Stuorámus bargu lei sániiguin bargat. Čohkket sániid ja dieđuid giellaoahpu birra ja bargat gielddasámegiela giellaoahpuin. Das leat unnán dieđut ja oahpponeavvut go lei menddo unnán dahkkon ovdal. Danne dat ádjánii ge gávcci jagi.

Sániid sojaheapmi ja ovdamearkkat

Sátnegirjji digitála veršuvnna hábmejuvvui masá guovtti jagis.

Dát sátnegirji lea sihke sámi-ruošša ja maid ruošša-sámi sátnegirji. Ja dat lea vuosttaš sátnegirji Ruošša beale Sámis mas jorgaluvvo ruoššagielas sámegillii.

Digitála sátnegirjjis lea vejolaš maid geahččat mo galgá sániid sojahit, ja das leat ovdamearkkat cealkagiiguin.

Aleksander Slupačik

OAHPPAMIN GIELDDASÁMEGIELA: Aleksander Slupačik.

Foto: Jevgenij Kirillov / Frilans

Sámegielat Divvun siiddu hábmejeaddjit leat bargan olu barggu.

Aleksander Slupačiik lea olu geavahan dan siiddu go lea oahppan davvisámegiela. Dál son oahppá gielddasámegiela ja lea duhtavaš go sus leat ođđa vejolašvuođat.

– Lei veadjemeahttun oppa jáhkit ge, ahte dakkár digitála sátnegirji bođii gielddasámegilli maid. Dan mii vurddiimet guhká. Dál dat sáhttá veahkehit buohkaid, geat háliidit oahppat min guovllu sámegiela, dadjá Slupačik.

Ođđa oahppogirji

Sii geat máhttet juo gielddasámegiela árvvoštallet barggu hui buorrin.

– Hirbmat stuorra bargu lea dahkkon seailluhit ja ealáskahttit giela, ja oahppogirji, man birra Elisabeth hálai ovdanbuktin doaluin, gal veahkeha olbmuid oahppat giela, oaivvilda lujávrilaš Valentina Kirillova.

Valentina Kirillova

HÁLLÁ GIELDDASÁMEGIELA: Valentina Kirillova.

Foto: Jevgenij Kirillov / Frilans

Scheller plánas lea maid ráhkadit oahppogirjji.

– Plánas lea lágidit giellaoahppogirjji. Dan dihtii ásahat joavkku, čohkket olbmuid, geat máhttet sámegiela ja ovttas bargat dainna.

Prošeavtta ruhtada Norgga Sámediggi.

Doaluin ovdanbuvttii maid Scheller gielddasámegiela tastatuvrra, mii lei lágiduvvon kyrillalaš alfabehta vuođul bustávaiguin heivehuvvon sámegillii. Vai olbmot besset čállit sámegillii, sihke dihtoris ja telefovnnas.

Korte nyheter

 • Utbetaler to milliarder til fiskerne

  Denne uken utbetaler Norges Råfisklag to milliarder kroner til sine fiskere.

  Dette er utbetalinger for fangstene som er levert de siste to ukene i områdene fra Finnmark i nord til Nordmøre i sør.

  Dette melder råfisklaget på sin hjemmeside.

  Vanligvis mottar fiskerne oppgjør for levert fangst etter 15 dager, men som en ekstra service i forbindelse med påske blir to milliarder kroner forskuddsbetalt.

  En større fiskebåt er på vei ut på Røstbanken.
  Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK
 • Tåke hindrer redningsaksjon i Lyngen

  En kvinne skal være lettere skadd på Rottenvikbreen i Lyngen, skriver Framtid i Nord.

  Ifølge avisa skal et redningshelikopter ha forsøkt å hente ut kvinnen, men tett tåke har stått i veien så langt.

  – Akkurat nå er det ikke forhold for å hente ut med helikopter. Det kan bli aktuelt å bruke bakkemannskaper og da etter all sannsynlighet Røde Kors Hjelpekorps Lyngen, sier Håkon Kjøllmoen i Hovedredningssentralen til avisa.

 • Stor snøskredfare i Troms og Finnmark

  – Store naturlige skred kan løsne av seg selv. Unngå ferdsel i og nært skredterreng, skriver Varsom.no i snøskredvarselet i Vest-Finnmark, Nord-Troms og Lyngen de kommende dagene.

  Det er nå sendt ut et rødt snøskredvarsel, som betyr at det er stor snøskredfare.

  Varselet gjelder foreløpig på torsdag og fredag.

  Mye nedbør og kraftig vind vil gi stor pålagring på et svakt snødekke. Store skred ventes å løsne naturlig, og de kan nå langt ut i flatere terreng.

  De kommende dagene er budskapet at folk bør unngå alt av skredterreng, også utløpsområder.

  Det er stor usikkerhet i nøyaktig hvor nedbøren treffer.

  – Per nå ser det ut som østre delene av regionen er mest utsatt, står det i varselet til Varsom.no.

  I varselet skriver de at skredene kan bli så store at de kan begrave en bil eller ødelegge et lite hus.

  Langs Finnmarkskysten er varselet på nivå 3. Det betyr at et nytt vedvarende svakt lag høyt i snødekket gjør at det er svært lett å løse ut skred. Derfor bør man også her unngå ferdsel i skredterreng.

  Det oransjevarselet gjelder på torsdag.

  Dette er snøskredvarselet som gjelder i Troms og Finnmark de kommende dagene.
  Foto: Norges vassdrags- og energidirektorat