Hopp til innhold

Samepolitikere gir blanken i frister

Nå rapporteres politikerne inn til skattemyndighetene. Sametinget vet ikke om offentlige penger er brukt slik de skal.

Sametinget

Sametingets revisor har ikke fått muligheten til å gjennomgå regnskapene til fem politiske lister.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Fem politiske grupper som tilsammen har fått nesten 470.000 kroner i tilskudd fra Sametinget, er rapportert til skattemyndighetene.

Årsaken er at gruppene ikke har levert inn rapport og regnskap for penger disse mottok i 2009. Fristen var 1. april 2010.

– Forutsetningen for å få disse pengene var at det skulle rapporteres om bruken av disse. I reglene står det blant annet hva pengene kan og ikke kan brukes til. Vår revisor har ikke fått anledning til å gjennomgå regnskapene. Derfor vet vi ikke om pengene er brukt i tråd med regelverket, sier avdelingsdirektør Randi Romsdal Balto i Sametinget til NRK.

– Ingen kommentar

Det er listene Samisk sosialdemokratisk parti, Čielga Sámi Jietna, Åarjel Læstoe, Dáloniid Listu og Samer bosatt i Sør-Norge som er innrapportert.

Hver liste har fått 93.947 kroner fra Sametinget i 2009.

Bare Samer bosatt i Sør-Norge er fortsatt representert på Sametinget. Johan Mikkel Sara er oppført som kontaktperson i brevet fra Sametinget. Han stilte først opp til intervju, men kontaktet NRK senere og ga uttrykk for at han ikke hadde noen kommentarer til at han og lista er rapportert til skattemyndighetene.

Johan Mikkel Sara

Johan Mikkel Sara (Samer bosatt i Sør-Norge).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I intervjuet innrømmet Sara som i en periode var visepresident på Sametinget, at de ikke hadde sendt inn regnskap og rapporter innen fristen. Han ga også klart uttrykk for at han ikke skulle foreta seg noe i forhold til skattemyndighetene.

Ifølge Johan Mikkel Sara sendte likevel Samer bosatt i Sør-Norge regnskap for 2009 til Sametinget. Dette kom imidlertid inn lenge etter at revisoren hadde avsluttet arbeidet.

Vil ikke kreve pengene tilbake

Det er Sametingets møtelederskap som har det politiske ansvaret for oppfølgingen av denne saken.

Møteleder Jarle Jonassen sier at regelverket åpner for at Sametinget kan be om å få tilskuddene tilbakebetalt hvis forutsetningene brytes.

– Istedenfor å ta denne kampen, valgte vi å innrapportere utbetalt tilskudd til de politiske gruppene til skattemyndighetene. Hva skattemyndighetene gjør skal ikke jeg uttale meg om, sier Jonassen til NRK.

Han innrømmer at Sametinget ikke vet om pengene er brukt slik regelverket tilsier. Likevel sier han dette:

– Det er vel ikke tvil om at pengene er brukt til politisk virksomhet selv om noen ikke har levert inn regnskap innen fristen.

Møtelederen varsler ny gjennomgang av regelverket.

Skatteetaten: – Skjer ingen ting

NRK videresendte brevet som Sametinget har sendt til skattemyndighetene, til avdelingsdirektør Helge Aune i Skatt Nord.

– Slik jeg har forstått denne saken, så skjer det ingen ting. Såfremt Sametinget på grunn av manglende rapportering ikke har omdefinert dette som noe annet enn tilskudd, så forholder vi oss til det, sier han.

Betyr dette at de som er oppført som ansvarlige for disse listene, ikke risikerer å få tilleggsskatt?

– Vi ser på hva dette er innberettet i lønns- og trekkoppgaven. Er det innberettet som tilskudd til et politisk parti, så er ikke det i utgangspunktet skattepliktig. Så lenge det ikke dreier seg om lønn, så kan ikke det skattelegges, svarer avdelingsdirektør Helge Aune i Skatt Nord.

– Sametinget burde selv fulgt opp

Skatt Nord-direktøren mener Sametinget selv burde ha fulgt opp for å se om tilskuddet er brukt i henhold til det formålet det er gitt til.

– Som vanlig borger, tenker jeg slik at hvis man får et tilskudd, enten man er et politisk parti eller en annen institusjon, og det knyttes vilkår som rapporteringsplikt og regnskapsplikt, så bør Sametinget følge opp dette, sier Aune til NRK.

– Jeg synes det er merkelig at Sametinget ikke følger opp dette. En vanlig reaksjon er jo at man trekker tilbake tilskuddet fordi forutsetningene ikke er fulgt, men dette er en sak som skattemyndighetene ikke har noe forhold til, sier han.

Korte nyheter

 • Helga Pedersen lea ožžon ođđa njunušbarggu

  Ovddeš Bb-njunuš ja Deanu sátnejođiheaddji, Helga Pedersen, lea ožžon ođđa barggu. Son lea Finnmárkku Boanddaidsearvvi ođđa organisašuvdnahoavda, čállá VG.

  – Boanddaidsearvi lea boanddaid deháleamos sáhkaguoddi. Dán jovkui lea mus miella gullat, dadjá Pedersen Boanddaidsearvvi neahttasiidui.

  Pedersen lei Bargiidbellodaga nubbejođiheaddji 2007-2015, ja guolástus- ja riddoministtar 2005-2009.

  Son lei ruovttugieldda Deanu sátnejođiheaddji gitta dán jagi čakčii.

  Les på norsk

  Helga Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen
 • Helga Pedersen har fått ny toppjobb

  Tidligere Ap-topp og Tana-ordfører, Helga Pedersen, har fått ny jobb. Hun er den nye organisasjonssjefen i Finnmark Bondelag, skriver VG.

  – Bondelaget er bøndenes viktigste talerør. Denne gjengen har jeg lyst til å være med i, sier Pedersen i en artikkel på Bondelagets nettsider.

  Pedersen var nestleder i Arbeiderpartiet fra 2007 til 2015, og fiskeri- og kystminister fra 2005 til 2009.

  Hun var ordfører i hjemkommunen Tana frem til i høst.

  Loga sámegillii

  Helga Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • Makkár kulturásahusat Norggas barget sámi dáidagiin ja kultuvrrain

  Dál leat unnán dieđut das man olu ja man láhkái Norgga dáidda- ja kulturásahusat barget sámi dáidagiin ja kultuvrrain.

  Okta čilgehusain lea ahte dát ii vel leat suokkardallon. Dáinna háliidit Sámediggi, Sámiráđđi ja Kulturdirektoráhtta dahkat juoidá.

  Danne sáddejuvvo boahtte vahkus riikkaviidosaš iskkadeapmi dáidda- ja kulturásahusaide.

  Geassit nannii duohtavuođa- ja seanadankommišuvdna, ahte dáruiduhttin lea guhká ja duođalaččat čuohcan sámi kultuvrii ja gillii. Dáruiduhttin bistá ain Norggas.

  – Dan mii iskkadeamis gávnnahuvvo šaddá rápportan. Dalle oaidnit mat kulturásahusat barget sámi dáidda- ja kulturovdánbuktimiin dál. Dasa lassin mat kulturásahusat háliidivčče dáinna bargat, muhto eai áibbas dieđe manne ja mat ásahusat eai vel leat dáinna nu olu bargan.

  Dan čilge Kulturdirektoráhta direktevra, Kristin Danielsen (govas).

  Les på norsk

  Kristin Danielsen
  Foto: Kulturrådet