Normal

Valg i Oslo: – Samepolitikk er ikke et stort tema

Sittende byråd er villig til å vurdere egen sykehjemsavdeling for eldre samer i Oslo, mens opposisjonen vil ha på plass en samarbeidsavtale mellom Sametinget og Oslo kommune.

Samefolkets dag i Oslo

Få andre dager i året er den samiske befolkning mer synlig i Oslo enn under feringen av samenes nasjonaldag i februar. Bildet er tatt utenfor Oslo Rådhus under heising av det samiske flagget.

Foto: Mette Ballovara/NRK

Valglogo

Alle de største partiene i Oslo er av NRK Sápmi invitert til å vurdere sin innsats for samene i Oslo i bystyreperioden som straks er omme. De ble også bedt om å svare på hvordan de vil sikre at Oslo tar sin hovedstads funksjon overfor samene mer på alvor. Dette er noe som både samiske politikere og samer i Oslo etterlyser.

Like før valget i 2011 manglet det ikke på lovnader til bysamene fra hovedstadspolitikerne. Kort oppsummert er det ikke kommet store endringer i tilbudet til samene i Oslo.

Noe av det mest konkrete er at kommunen har redusert støtten til Samisk hus fra 200.000 kroner til 100.000 kroner. En positiv nyhet for mange samer i Oslo er at det i 2012 ble ansatt en utviklingsleder for samiskopplæring i Oslo.

Voksende samisk befolkning

Steinar Wulfsberg-Gamre

Steinar Wulfsberg-Gamre (H)

Foto: HØYRE

Oslo kommune har en betydelig og voksende samisk befolkning, og kommunen er vertskapsby for et stort antall samiske studenter. Kommunen har egen samisk barnehage i Tøyenparken, mens Kampen skole har ansvaret for å gi samiske elever i Oslo-skolen opplæring i samisk.

– For å styrke tilbudet ved Kampen skole, og for å gjøre tilbudet bedre kjent blant den samiske befolkningen i Oslo, er det ansatt en egen samisk koordinator ved skolen, sier Steinar Wulfsberg-Gamre, som er kommunikasjonssjef i Oslo Høyre.

Samiske barn og unge i Oslo får tilbud om fjernundervisning i lulesamisk og sørsamisk.

– Ikke registrert behov

Sametinget har vist til behovet for et sykehjemstilbud for samiske pasienter hvor samisk språk og kultur har en naturlig plass.

– Ifølge Oslo kommune er det i dag ikke registrert behov for et slikt tilbud. Ved behov vil det bli vurdert å etablere et slikt tilbud, sier Wulfsberg-Gamre.

– Avtale i 2016

Byrådet i Oslo har gjennom flere år hatt jevnlige møter med Sametinget der de drøfter aktuelle spørsmål som angår den samiske befolkningen i Oslo.

– Vi synes at det er naturlig å se på muligheten for å formalisere denne gode praksisen og dermed legge forholdene til rette for et godt langsiktig samarbeid, slik at de samene som bor i Oslo kommune kan bevare og utvikle sitt språk og sin kultur, sier han.

Wulfsberg-Gamre opplyser videre at Høyres byråd er i god dialog med Sametinget om dette, og håper å få på plass et mer formalisert samarbeid med Sametinget i løpet av 2016.

Samisk sykehjemsavdeling

Siri Ulleberg

Siri Ulleberg (Frp)

Foto: FRP

– Dersom det er behov for å opprette egen avdeling for eldre samer, kan det være aktuelt. Vi er positive til det, opplyser Siri Ulleberg i Frp.

Hun forteller at samepolitikk ikke har vært et stort tema den siste perioden, og understreker at de heller ikke har blitt kontaktet med spesifikke saker.

– Kan ikke se at dette er et tema som er drøftet i bystyret. Det foreligger heller intet ønske eller henvendelse fra de som eventuelt representerer samer i Oslo. Men vi er fortsatt positive.

Når det gjelder spørsmålet om tolketjeneste på samisk mener Frp at samiske eldre skal likebehandles med eldre med andre morsmål.

Frp oppfordrer organisasjoner og enkeltpersoner til å ta kontakt om det er noen som ikke er fornøyd

– Vi er alltids åpne for å møte folk og høre hva de er opptatt av, for å så ta det med videre til bystyret

– Få samepolitiske saker

Toril Berge Flatabø (V)

Toril Berge Flatabø (V)

Foto: Pressefoto/Venstre

Bystyret har behandlet svært få samepolitiske saker denne perioden, og Oslo Venstre har heller ikke egne samepolitiske punkter i programmet.

– Vi har videreført støtten til Samisk hus og støttet initiativ om samisk kulturhus, sier Toril Berge Flatabø, som er gruppeleder for Venstre i bystyret.

Venstre har heller ikke ikke endret holdning når det gjelder støtte til opprettelse av samisk avdeling på et sykehjem.

– Vi er positive til et slikt initiativ, sier hun.

Samarbeidsavtale med Sametinget

Etter Venstres mening er Oslo by åpen for mangfoldets muligheter, og har kommet langt i arbeidet for mangfold og etnisk likestilling, både som kommune og som bysamfunn.

– Dette arbeidet omfatter også den samiske befolkningen, og dette er et arbeid vi vil fortsette med, sier Flatabø.

Sametinget og Oslo kommune skal nå styrke det samiske tilbudet i hovedstaden gjennom en egen samarbeidsavtale.

Tilbud basert på frivillighet

Oslo KrF vil at Oslo skal være en by med rom for alle – inkluderende, likestilt og fri for alle former for hets, diskriminering og rasisme.

– Vi har et ansvar for å redusere menneskeskapte barrierer som stenger mennesker ute fra aktiv deltakelse samfunns- og arbeidslivet, sier politisk rådgiver Sigrid Rege Gårdsvoll i Oslo Kristelig Folkepartis bystyregruppe

Hun forteller at en egen avdeling for samiske eldre ved sykehjem i Oslo ikke har vært etterspurt i denne perioden, men at de er villig til å vurdere det om spørsmålet skulle komme opp.

– Oslo kommune ved byråden for kunnskap og utdanning har jevnlige møter med representanter fra Sametinget, hvor vi har drøftet aktuelle spørsmål som angår den samiske befolkningen i Oslo.

– Vi synes at det er naturlig å se på muligheten for å formalisere denne gode praksisen og dermed legge forholdene til rette for et godt langsiktig samarbeid, slik at de samene som bor i Oslo kommune kan bevare og utvikle sitt språk og sin kultur. Vi er i god dialog om dette og vi håper å få på plass et mer formalisert samarbeid med Sametinget i løpet av 2016.

Samarbeidsavtale og ansatte ved Samisk hus

Tone Tellevik Dahl (Ap)

Tone Tellevik Dahl (Ap)

Foto: Pressefoto/Ap

Arbeiderpartiet har vært i opposisjon i perioden 2011 til 2015. Oslo har vært styrt av Høyre de siste 18 årene, og det er under nettopp dette styret at samisk hus i Oslo har fått en kraftig reduksjon i den kommunale driftsstøtten

– Jeg er veldig opptatt av at samiske barn i Oslo skal ha et godt undervisningstilbud i samisk. Den største utfordringen er å sikre nok lærere, et stabilt fagmiljø og at de får nok tid til å være lærere, sier Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Oslo, Tone Tellevik Dahl.

De kommer til å fremme forslag om et samarbeid med Sametinget om å styrke personalsituasjonen på Samisk hus.

– Vi går inn for at Oslo kommune og Sametinget inngår et spleiselag for å ansette en daglig leder i halv stilling på Samisk hus og kommer til å fremme forslag om nettopp dette.

Særskilt ansvar for språkopplæring

Oslo Aps byrådslederkandidat Raymond Johansen har sagt følgende:

«Språkopplæring skal gis på en tilfredsstillende måte, blant annet ved å gi eldre samer et fullverdig tilbud på samisk. Vårt mål er at ingen skal føle utrygghet som er knyttet til språk.»

– Vi vil også følge opp Arbeiderpartiets lokalpolitiske plattform, vedtatt i 2014, der man blant annet sier: «Arbeiderpartiet har som mål at samene skal ha reell mulighet til å lære seg sitt morsmål, bruke det i hverdagen og overlevere det videre til neste generasjon, sier Tellevik Dahl.

Inviterer til dialog

Marianne Borgen

Marianne Borgen ( Sv)

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

SV har siden 2011 vært i opposisjon, og har derfor ikke hatt stor innflytelse på Oslos politikk. Det har ikke vært store samepolitiske saker i denne bystyreperioden.

– SV deltok aktivt i debatten om det skulle være lov å gå med det samiske flagget i 17. mai-toget, noe som heldigvis ble mulig og tillatt, forteller Marianne Borgen, SVs 1. kandidat i Oslo.

SV vil etter valget ta et snarlig initiativ overfor de samiske miljøer og organisasjoner i Oslo, og invitere til en dialog om hvilke endringer som er nødvendig og hvilke initiativ som bør tas knyttet til samisk språk og kultur, barns oppvekst og eldreomsorg.

– Vi ser fram til en god dialog og et godt samarbeid.

Styrke morsmålsopplæring

Aisha Naz Bhatti (Sp)

Aisha Naz Bhatti (Sp)

Foto: Pressebilde/Sp

Sp har ikke vært representert i bystyret denne perioden, men de har i sine statsbudsjett prioritert kommuneøkonomien og hatt målretta satsninger for den samiske befolkningen.

– Vi er av samenes fremste talspersoner på Stortinget, og det har vi tenkt til å fortsette med også når vi kommer inn i bystyret etter valget, sier Aisha Naz Bhatti, som er 1.kandidat for Sentepartiet i Oslo.

Hun sier at man må ta på alvor alle som bor i Oslo med samisk bakgrunn.

– Senterpartiet følge opp handlingsplanen for samiske språk og stortingsmeldingen om samepolitikken, styrke morsmålsopplæringen i Oslo-skolen, og utdanne flere helse- og sosialarbeidere med samisk språk- og kulturkompetanse.

Transport ut i skog og mark

Oslo MDG sier de vil gi den enkelte barnehage frihet til å utvikle sin egenart og pedagogiske profil innenfor rammeplanen.

– Vi ser det som viktig å legge til rette for at den samiske barnehagen får tilstrekkelig anledning til å gi samiske barn en introduksjon til samisk språk og kultur, sier leder i Oslo MDG, Torkil Vederhus.

Han understreker at det ikke må gå ut over barnas norskopplæring.

– Imidlertid er inntrykket vårt per i dag at problemet ikke er manglende norskferdigheter; men manglende samiskferdigheter grunnet utilstrekkelig offentlig tilbud, påpeker Vederhus.

Tilrettelegge for kulturliv

Miljøpartiet mener det er viktig å tilrettelegge for samisk kulturliv i Oslo.

– Vi vet at det er ønske om et permanent Samisk hus i hovedstaden, og skal ta dette ønsket med oss inn i det videre arbeidet med kulturpolitikken i Oslo, avslutter Vederhus.

Torkil Vederhus

Torkil Vederhus (MDG)

Foto: Daniel Bjur / NRK