NRK Meny
Normal

Váimmoguovdobargu

Son logai máŋga jagi šaddat oljoinšenevran, muhtto go oljohaddi njiejai de massii barggu. Dal orru Itálias, bargá girdieamidin ja mátkkošta viidát máilmmis!

Ellen Margrethe Salamonsen

Maŋŋel guhkes mátkki lea buorre olgoáimmu dovdat.

Foto: Ellen Margrethe Salamonsen

– Muhtin láhkai juo, mus lei miella šaddat girdieamidin. Lávejin stresslessaid bardit láhttái ja eatni ja áhči sihtat čohkkát dain dego livččiiga girdis, nie lávejin stoahkat ahte lean girdieamit. Nu dadjá Ellen Margrethe Salamonsen, go sus jerrojuvvo lea go dá su váimmoguovdobargu.

Girdieamit gearggus

Gearggus girdieamit

Foto: Ellen Margrethe Salamonsen

Girdieamidin beassá johtit miehtá Norgga ja dávjá šaddá maid mátki Eurohpái. Dat geasuha dán bargui, lohká Ellen Margrethe.

Ellen Margrethes lea váldobargosadji Oslos, muhto sus lea lihkká vejolašvuohta orrut measta juste gos háliida. Nu leage son aiddobáliid fárren Itáliai.

Fitnodagain gáibádusat

Ellen Margrethe muitala ahte ferte álggos ohcat dan girdifitnodahkii gosa háliida, ja jus dohkkehit ohcamuša, de ferte čađahit máŋga kursa. Norggas sáhttá čađahit kurssaid 6. vahkus, muhto eará fitnodagain sáhttá bistit vihtta mánu.

– Dalle go mun vázzen kurssa, de ledje guovttis geat biddjuiga eret. Lea dego mánnosaš bargojearahallan maid galggat čađahit, lohká Salamonsen.

Ålesunddas

Ålesunddas bargomatkkis

Foto: Ellen Margrethe Salamonsen

– Jus don it rievttes láhkai rasa dahje gárvot albma láhkai, de biddjot eret. It sáhte lášmmohallanbuvssaiguin dahje duolvavuovttaiguin boahtit kursii, de gal biddjot eret. Fertet vuoidan ámadaju ja leat «ođas» oaidnit.

Ellen Margrethe lea veahá badjelaš 1,60 m guhku, ja dat leage maid gáibádus.

– It sáhte leat vuollel 1,63 m dahje badjel 1,80 m, muitala Salamonsen.

Københámmanis

Barggus Københámmanis

Foto: Ellen Margrethe Salamonsen

Mátkkošteaddji váibmodohppehallan

Ellen Margrethe lea bargan moadde mánu girdieamidin, muhto sus lea juo leamaš oalle garra vásáhus mii lea bisánan muitui.

Mus lei mátkkálaš, gii oaččui váibmodohppehallama! Leimmet juste seaivumin Bergenii go gahčai láhttái, ja mii šattaimet loktet su dohko maŋábeallai, bijaimet čohkkut, muhto son jámálgii, šattaimet de bidjat su veallut ja oksygena addit, ja buohccebiila bođii su viežžat go seaivvuimet.

Eará vásáhus Ellen Margrethes lea go guokte mátkkálačča doarráiga girdis.

– Mis leat rusttegat girdis maid sáhttit atnit jus boahtit dákkár dillái ahte šaddat várjalit iežamet ja earáid girdis, muhto mii sáhttit maid jearrat veahki mátkkálaččain jus eat ieža oro birgemin, muitala Salamonsen.

Oljobogahagas

Oljoinšenevra oljobogahagas

Foto: Ellen Margrethe Salamonsen

Massii oljoinšenevrabarggu

Guokte maŋemuš jagi leat birrasiid 27 000 bargi massán bargguset oljoealáhussuorggis, okta dain lea Ellen Margrethe Salamonsen.

– Mun massen barggu go oljohattit njidje, ja mii leat golmmas dán girdifitnodagas mas mun barggan, geat ovdal barggaimet oljoealáhussuorggis.

– Girdieamidin de barggan olu eambbo olbmuiguin go oljobarggus, muhto girdis ja oljobogahagas de lea dearvvašvuohta, biras ja sihkkarvuohta buot deháleamos, nu ahte dat lea seamma dan guovtti barggus, lohká Ellen Margrethe Salamonsen.