Åarjelsaemiengïelesne

Dah gieleviehkie, språkhjelperne, med prosjektleder.
Foto: Ina-Theres Sparrok

Ođđasat - Åarjelsaemien

 • Orre barkije gaavneme

  Plassjen tjïeltesne gååvnese maanagïertegoevtese mij voestes gïele edtja åarjelsaemien årrodh. Tjïelte dåeriesmoerh utnin barkijh gaavnedh mij sæjhta desnie barkedh jïh åarjelsaemiengïele reerie. Daelie akte orre barkije goevtesasse gaavneme, Anna Nordfjell. Anna lea studeente jïh lohkh maanagïerte-lohkehtæjjese, mænngan riejries skuvlesne edtja aelkedh maanagiertesne barkedh.

  Røros Bergstad, Røros Municipality, Sør-Trøndelag 2006
  Foto: Oskar Puschmann / Skog og landskap bildearkiv
 • Orre raerieh

  Reerenasse orre raerieh gumhtie covid-19 vijrusem uvtedh jïh unniedidh lööjhtin. Dïhte mij jeatjahtovveme daelie lea almetjh mij fealedeminie gåatan rööpses laanteste eah åadtjoeh njaelmie-vaarjelimmie svæjkedh aarebi goh gåatan båateme. Restauraanth eah åadtjoeh voelegh jïh jeatjah jovhkh mænngan gaskejïjje doekedh. Almetjh tjoerh vielie gåateste barkedh. Almetjh tjoerh unniedidh fealadimmieh, seammalaakan kruana jallh rööpses laantide. Eah åadtjoeh vielie goh 200 almetjh arrangemeentesne årrodh.

  Det nye koronaviruset 2019-nCoV.
  Foto: CDC
 • Ibie maehtieh gaajhkesidie faerhmiestidh

  Dan gïjren ibie maehtieh almetjh mij råakedamme faerhmiestidh jallh buarastehtedh. Ruffesne FHI jeehtin mijjieh vihth maehtebe faerhmiestidh. Mijjieh maehtebe barre naan almetjh faerhmiestidh, ahte tjoerimh veeljedh gie sïjhtimh faerhmiestidh, dan åvteste ibie edtjieh skïemtje sjïdtedh.

  Små søte samejenter
  Foto: Hans Børge Hartvigsen / NRK
 • Tjåanghkoe gaskeviermesne

  Sáminourra lea akte organisasjovne noeride mah barkeminie saemien noerh ïedtjh jïh reaktah gïetedidh. Dah sïjth noerh Saepmesne viehkiehtidh, jïh dah håhkesjen noerh maehtieh inspirasjovne jïh viehkie ovmessie haestiemijstie åadtjodh. Fïerhten jaepien noerh Sáminourran jaepietjåanghkosne tjåanghkenieh, mohte dan jaepien jaepietjåanghkoem edtja gaskeviermesne årrodh.

 • Vielie almetjh tjïeltese

  Eengerdaelien tjïelten åejvie Line Storsnes veanhta jïh håhkesje vielie almetjh tjïeltese båetieh daelie gosse Lars Monsen vaerieståapoem Elgåesne åasteme.

  Ordfører i Engerdal, Line Storsnes, har sett seg lei på campere som sliter ned naturen i kommunen.
  Foto: Stein S Eide / Stein S Eide

Radio

TV

Nyheter på samisk
Vi har blitt kjent med hverdagen deres gjennom serien "Rensköterna" på SVT, nå er dem gjester i "Studio Sápmi". I tillegg kommer gruppa som blander salmer med joik, er de redd for å provosere noen?