Åarjelsaemiengïelesne

Ođđasat - Åarjelsaemien

 • Daabloe turnering Ankaredesne

  Dan hieljien Frostviken-Hotagen saemiensibrie lea 100-jaepieh heevehtamme, jih jååktan dah orre gielieviehkie Daabloe turnering utnieh.

  Flere personer er samlet for å spille det samiske spillet Daabloe
  Foto: Maja Sofie Kristina Fjellström / NRK
 • Aarborten tjielte nommem åadtjeme

  Ruffien 14.b Aarborte tjielte akte offisielle nommem sjidti. Staatenraerie dam dåhkasjehti mænngan Aarborte reeremedajve jaepien 2017 sjidti. Lea reerenassem mah maehtie nommem tjieltese jih fylhkese veedtedh jih dåhkasjehtedh.

  Kommunevåpen Hattfjelldal kommune
  Foto: Hattfjelldal kommune
 • Haesteme Erna Solbergese

  Lars Haltbrekken (SV) lea akte haesteme Erna Solbergese seedteme gusnie dihte aatede Solberg gåhkaldahkem vaeltedh mænngan maam heannadi Selbuesne minngemes våhkoen. Solberg ij lea ennje vaestiedamme.

  Lars Haltbrekken i Stortingets spørretime.
  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
 • Sæjhta NBR jåarhka barkedh

  Ellinor Marita Jåma sæjhta båatsoegyhtjelassh jåarhka barkedh, jih ij sijjem vaeltieh goh saemiedigienraeresne tjaktjese, Ávvir dam tjaala. Dihte Nöörjen Båatsoesaemiej Rijhkesaervien åejvie vijhte jaepieh orreme, jih sæjhta jåarhka goh åvtehke. NBR'en jaepietjåangkoe lea Sommarøyasne båetije våhkoen.

  Ellinor Marita Jåma
  Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK
 • Maanajgïertetjåangkoe Plassjesne

  Daan biejjien lea maanajgïertekonferanse Plassjesne, jih dah soptsestieh fïerhtenbeajjetje haestemh. Dovne eejtegh, gïelebarkijh jih Saemiedigkie lea meatan. Saemiedigkie orre prosjekte aelkeme, Saemien maanah orre ektietjiehtjelinie (SáMoS).

  SAMOS
  Foto: Vaino Rensberg / NRK

Radio

TV

Nyheter på samisk
Vi har blitt kjent med hverdagen deres gjennom serien "Rensköterna" på SVT, nå er dem gjester i "Studio Sápmi". I tillegg kommer gruppa som blander salmer med joik, er de redd for å provosere noen?