Åarjelsaemiengïelesne

Ođđasat - Åarjelsaemien

 • Lopmevæjroem væhta

  NVE lea akte væhta olkese seedteme lopmevæjroem bijre Salten jih Ofotesne - 4 graadh. Dah vienth maehtie lopmevæjroem sjidtedh dan åvteste lea garre biegke jih jijnjh obreme dah minngemes biejjh. Væhtan aalka gaskejijjen, jih dihte mahta stueriedidh dan biejjien.

 • Røykvarsleren biejjie

  Jirreden goeven 1.biejjeden lea røykvarsleren biejjie jih dah raeriesti gaajhkh batterijem målsode dellie. Gosse aalka bueledidh lea vijhkeles dah røykvarsler jåhta så almetjh maehtie paahkanidh. Dah aaj raeriesti almetjh maehtie vielie goh akte varsler utnedh.

  Smoke detector/Røykvarsler
  Foto: Sergiy Tryapitsyn / Colourbox
 • Praahken Skuvle doarjoem åadtjoejin

  Praahken skuvle, Plassjen tjieltesne 300 000 kråvnah doarjoe saemiedigkeste åadtjoeji. Prosjektese: saemien gïele- jïh kultuvregaavnedimmieh learoehkidie maadthskuvlesne. Edtjieh tjåanghkoesijjieh maanide jïh noeride gaavnehtidh, gusnie vienhtie iemie saemiestidh.

  Brekken skole
  Foto: Røros Kommune
 • Madtjeles festivaaligujmie

  Öörnedæjjah madtjeles lin filmh festivaalij åvteste mij lij Plassjesne. Lij akte tjåangkoesijjiem åarjel-saemien dajvesne, dahkoe gallesh böötin. Aavone dan hijven gåaradi, öörnedh jijnebh aejkieh. Mubpie filmh festivaale båata göökte jaepieh dan festivaalen mænngan.

  Toppen av hodene til kinotittere på åpningen av Raasten rastah filmh.
  Foto: Emmi Alette Danielsen / nrk
  Rahkan 7. biejjen reajeste 10. beajjen raajan saemien filmh-feestivale Plassjesne lij. Programme maanide, noeride jïh geervealmetjidie. Dïhte lea akte orre festivaale. Desnie meehtin gellieh ovmessie filmh vuartasjidh, saemiej jih jeatja aalkoeaalmetji bijre. Festivaalen aamthese lij "Vaajesth!". 7. november- 10.november var det filmfestival på Røros.

Radio

TV

Nyheter på samisk
Vi har blitt kjent med hverdagen deres gjennom serien "Rensköterna" på SVT, nå er dem gjester i "Studio Sápmi". I tillegg kommer gruppa som blander salmer med joik, er de redd for å provosere noen?