Åarjelsaemiengïelesne

Ođđasat - Åarjelsaemien

 • Edtjieh joekehtse gaavnedh

  Akte orre dotkeme edtja goerehtidh magkeres healsoe dah mah Jåhkåmåhkesne årroeminie utnieh. Daate prosjekte vïjhte millijovnh kråvnah åadtjoeji, jïh edtja goerehtidh mij joekehtse mij gååvnese saemiej jïh daaroej gaskem.

  Spørreskjema samisk helse
  Foto: NRK
 • Presidente molseme

  Åsa Larrson Blind saemieraerien presidentine jaepien 2017 sjïdti, menh hïeljesne lij orre veeljeme jïh Christina Henriksen orre presidentine saemieraeresne sjïdti. Dïhte lea saadthalmetje Nöörjen Saemiej Rïjhkesiebresne.

  Christina Henriksen nyvalgt president i Samerådet
  Foto: Saami Council
 • Jan Teigen jeemi

  Jååktetje iehkeden Jan Teigen jeemi Ystad skïemtjegåetesne, Sveerjesne, gusnie dïhte doh minngemes jaepieh årroeji. Dïhte 70 jaepien båeries sjïdti. Almetjh abpe laantesne Teigen earoehtieh, mænngan saerniem govlin.

  Jahn Teigen MGP 2005
  Foto: Odd-Steinar Tøllefsen
 • Laantetjåanghkoe Bådåddjosne

  Båetijen våhkoen Noereh Bådåddjosne gaavnesjieh. Dej lea laantetjåanghkoe. Noereh lea krirriepolitihkes frijje noereorganisasjovne gaajhkide saemien noeride mah Nöörjeste båetieh.

  Noereh riikačoahkkin oasseváldit
  Foto: Svein Lian / NRK
 • Spaajhtekurse Plassjesne

  Jeenje ovmessieh heannede Plassjesne daan våhkoen, dan våhkoen lea Martnan Plassjesne. Medtie 70 000 almetjh pruvhkieh båetedh. Duarstan Aajege 20 minuhth spaajhtekurse åarjelsaemiengïelesne hööltie.

  Lynkurs i Sørsamisk på Røros. Helen Brandsfjell og Toini Bergstrøm
  Foto: Ailin Maria Danielsen / nrk

Radio

TV

Nyheter på samisk
Vi har blitt kjent med hverdagen deres gjennom serien "Rensköterna" på SVT, nå er dem gjester i "Studio Sápmi". I tillegg kommer gruppa som blander salmer med joik, er de redd for å provosere noen?