Åarjelsaemiengïelesne

Ođđasat - Åarjelsaemien

 • Sijjienommh Plassjesne

  Plassjen tjielteståvroe ruffien askesne mieriedin saadthalmetjh sijjienommedåahkan tjieltesne gaavnedh. Dam tjaala Arbeidets rett. Ulmie lea saemien tjaelemevuekie sijjienommide raeriestidh, jih tjaelemevuekie byjjes tsaegkerh jih fuksjovnh raeriestidh. Åvtehkedåehkiem tjieltesne edtja tjaelemevuekiem nænnoestidh.

 • Engerdaelie ij luehpiem fihkh

  Engerdaelien tjielte gærhkoelaakem tsåapkoejin gosse dah åajaldehtin syøkedh jis åadtjoejin ladestasjovne el-bijlide gærhkoegaertenen ålkolen tsaekedh. Dam dan giesien deahpadi. Daelie tjieltem tjåangkosne biskopinie jih Hedemarken fylhketjieltine orreme, jih edtjieh vuejnedh jis dah maehtieh illedahkem gaavnedh.

  Engerdal kirke og ladestasjon
  Foto: OLE MARTIN SPONBERG / NRK
 • Daabloe turnering Ankaredesne

  Dan hieljien Frostviken-Hotagen saemiensibrie lea 100-jaepieh heevehtamme, jih jååktan dah orre gielieviehkie Daabloe turnering utnieh.

  Flere personer er samlet for å spille det samiske spillet Daabloe
  Foto: Maja Sofie Kristina Fjellström / NRK
 • Aarborten tjielte nommem åadtjeme

  Ruffien 14.b Aarborte tjielte akte offisielle nommem sjidti. Staatenraerie dam dåhkasjehti mænngan Aarborte reeremedajve jaepien 2017 sjidti. Lea reerenassem mah maehtie nommem tjieltese jih fylhkese veedtedh jih dåhkasjehtedh.

  Kommunevåpen Hattfjelldal kommune
  Foto: Hattfjelldal kommune
 • Haesteme Erna Solbergese

  Lars Haltbrekken (SV) lea akte haesteme Erna Solbergese seedteme gusnie dihte aatede Solberg gåhkaldahkem vaeltedh mænngan maam heannadi Selbuesne minngemes våhkoen. Solberg ij lea ennje vaestiedamme.

  Lars Haltbrekken i Stortingets spørretime.
  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Radio

TV

Nyheter på samisk
Vi har blitt kjent med hverdagen deres gjennom serien "Rensköterna" på SVT, nå er dem gjester i "Studio Sápmi". I tillegg kommer gruppa som blander salmer med joik, er de redd for å provosere noen?