NVE: – Har tatt hensyn til reindrifta

13 områder regnes som egnet for å opprette vindkraftanlegg i Norge. Hensynet til reindriftsnæringen er en av årsakene til at det bare er ett område i hele Nord-Norge.

Hamnefjellet vindpark i Båtsfjord

VINDMØLLER: Bildet er tatt på Hamnefjell vindpark i Båtsfjord.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Det opplyste direktør Kjetil Lund i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) da han mandag formiddag presenterte rammene for vindkraftutbygging på land for hele Norge.

– Kartet skal ikke leses som at vi mener at det skal være fritt fram for vindkraft. Det er ikke en utbyggingsplan eller en tempoplan, det er en faglig vurdering av områdene som er best egnet for vindkraft, sier Lund.

Laster kart, vennligst vent...

I NVE-planen heter det blant annet:

«Områdene er godt spredt i Norge, og berører alle fylker med unntak av Oslo, Akershus, Oppland og Troms. De fleste områdene ligger mellom kyststripen og høyfjellet.»

I Nord-Norge er bare et område utpekt som egnet. Det er i kommunene Hammerfest, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp og Porsanger.

Hensynet til reindrifta

De fleste områdene ligger i Sør-Norge.

Slik begrunner NVE dette:

«Til tross for at mange arealer i Nord-Norge har de beste produksjonsforholdene for vindkraft, foreslår vi å peke ut flest områder i Sør-Norge. Det kommer av at vi har lagt mye vekt på hensynet til samisk reindrift og begrenset nettkapasitet i Nord-Norge.»

NVE ha hatt dialog med blant annet Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) og med Sametinget gjennom konsultasjoner.

Tamrein

REINDRIFT: NVE har tatt hensyn til reindriftsinteressene i Nord-Norge.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

NVE har i sine vurderinger også sett på den samlede belastningen.

– Konsekvensene av et vindkraftverk avhenger også av den samlede belastningen miljø- og samfunnsinteresser utsettes for som følge av summen av inngrep, heter det i vurderingene.

– Eksempelvis er den samlede inngrepssituasjonen til et reinbeitedistrikt viktig for hvordan et vindkraftverk kan påvirke reindriften i distriktet. Det samme gjelder for vurdering av virkninger for en rekke andre interesser, som naturmangfold og friluftsliv, skriver NVE.

– Alvorlig truet

Både i område 44 - Vest-Finnmark og område 45 - Namdal er det i dag omfattende reindrift.

Om Namdal skriver NVE dette:

«Det utpekte området ligger innenfor det sørsamiske området. Sørsamisk er klassifisert som et alvorlig truet språk på UNESCOs liste over truede språk. Reindriften i området er bærer av både sørsamisk kultur og språk, og gjennom reindriftsutøvelsen holdes dette i hevd.»

I NVE-rapporten vises det også til at reinbeitedistriktene i Trøndelag både har store tap til rovdyr, utbygginger i form av vannkraft, vindkraft, jernbane og oppgradering av E6.

Hørt på erfaringene

NVE slår fast at berørte reinbeitedistrikter har viktig erfaringsbasert kunnskap om driftsforhold i sine beiteområder, både før og etter etableringen av vindkraftverk.

Underveis i arbeidet har NVE blant annet hatt dialog med reindriftsutøvere hvor det i dag er vindmøller.

«De mener at reinen skyr de områdene hvor de ser vindturbiner i bevegelse, ikke finner beitero, og at beiteområdet i nærheten av vindkraftverket har mistet mye av verdien som beiteland. De har observert en endring av reinens bruk av området sammenlignet med bruken før utbyggingen. Unnvikelse rundt vindkraftverkene har medført økt tetthet av rein andre steder i distriktene, noe som gir større beitepress i disse områdene.»

Fylkesmennene i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark har utarbeidet en reindriftsvurdering av områdene som NVE har analysert under arbeidet med den endelige rapporten.

Her skriver de:

– Vindkraftverk er i dag et av de største direkte arealinngrepene som kan gjøres i et reinbeiteområde. Forholdet til nasjonale og internasjonale forpliktelser ovenfor den samiske urbefolkningen må derfor alltid vurderes ved behandlingen av konsesjonssøknader for vindkraft innenfor det samiske reinbeiteområdet.

Her er områdene

 • Vest-Finnmark
 • Namdal (Nordland og Trøndelag)
 • Grenseområdene mellom Trøndelag og Møre
 • Indre Sør-Trøndelag
 • Sunnmøre og Nordfjord
 • Sunnfjord og Sogn (Sogn og Fjordane)
 • Nordhordland og Gulen (Sogn og Fjordane og Hordaland)
 • Sunnhordland og Haugalandet (Hordaland og Rogaland
 • Vest-Agder og Rogaland
 • Aust-Agder
 • Grenseområdene mellom Buskerud, Telemark og Vestfold
 • Østfold
 • Nordre Hedmark