Nøørje tjøødtjeste

Daan biejjien dihte politihke streike abpe Nøørjesne. Noerhtelistie Svalbardeste, åarjese Lindesnesese. Dihte streike aalka tsåahka 14.00-16.00 raajan.

Buss

Busse jih ruevtie-raajroe jih gïerte skovhte Nøørjesne tjøødtjehte.

Foto: NINA KRISTIIN VRAA / NRK

Nøørje maahta gøøkte tæjmoe tjøødtjestidh. Daan gaavhtan daate lea politihke streike dannasinie Nøørjen reereme edtja daam Barkoebyjrese laakem jarkesidh.

Maanagïerth jih skuvlh.

Muvhth dejstie Nøørjen maana-gïertijste jih skuvlijste ts 14.00 steegkieh. Daate lea politihke streike, jijtjesyjhtehts. Dah lohketæjjah skuvline jih maana--gïertine åadtjoeh jijtje veeljedh jis sijhtieh meatan årrodh.

Muvhth skuvle-maanah tjuerieh skuvlem varkebe orrijehtedh. Dah tjïelth åadtjoeh jijtje reeredh jis edtjieh skuvlide dahpedh.

Snåasen tjïeltesne edtjieh aaj streikedh.

Guktie bist Åarjelsaemiej skuvlesne jih Suaja maana-gïertesne sjædta. Rektovre Susanna N Valkeapää , Åarjelsaemiej skuvlesne Snåasesne vaestiede.

Rektovre Åarjelsaemiej skuvle

Rektovre Susanna N Valkeapää, Åarjel Saemiej skuvle.

Foto: Ristin Persson / NRK

– Gaajhk nieljie barkijh mij Suaja maana-gïertesne barkoeminie, edtjieh daan biejjien streikedh. Dellie maa naemhtie løøveme, gøøkte jeatja viehkie barkijh gåtjkoehtamme jih manne aaj goh åejvine maana- gïertesne barkem.

Guktie bist Åarjelsaemiej skuvlesne?

– Mijjien daelie gïele jih kultuvre våhkoe, Åarjel saemiej skuvlesne. Dah barkijh internaatesne edtjieh aaj streikedh, desnie ibie darpesjh naan viehkie barkijh øørnedh, gosse maanah skuvlesne lea, Valkeapää bievnede.

Busse, ruevtie-raajroe jih girte -skovhte stoerre staarine, tjøødtjehte.