NRK Meny
Normal

Noereh boelve sæjhta bovtsigujmie aelkedh

-Tjuara buerebe beetneh-viehkie sjïehtedimmie, boelveste boelvese sjïdtedh, gåessie noereh boelve bovtsigujmie aalka, tuhtjin dah båatsoe saemieh Noerhte-Trøøndelaagesne.

Båatsoe konferanse Noerhte-Trøøndelaagesne

Båatsoe tjåanghkoe Stientjesne.

Foto: Kjell Roger Appfjell / NRK

«Gåessie noereh boelve aalka» daan jaepetje aamhtese Noerhte-Trøøndelaagen båatsoe tjåanghkosne mij lea daan våhkoen Stientjesne orreme. 60 luhkie båatsoesaemieh abpe Noerhte- Trøøndelaagen båatsoe dajveste tjåanghkenamme.

Nøørjen båatsoe Saemiej Rihkesaervien ( NBR) åvtehke Ellinor Jåma tuhtjie, staate nåake orreme jih båatsoe jielemem, noeride nænnoestidh.

Nrl leder Ellinor Jåma

Ellinor Jåma, Nøørjen båatsoe saemiej rijhkesaervien (NBR) åvtehke.

Foto: Kjell Roger Appfjell / NRK

– Manne geerjene sjïdtem, gåessie vuajnam gaajhk dah garmeres noereh mah båatsoe fuelhkijste båetieh. Daate vuesehte magkeres barkoem dah eejhtegh darjoeh jih maanide jih noeride jielemasse nænnoestidh, Jåma jeahta.

Eah leah aelkie båatsosne jieledh.

Læjhkan jis vaenieh beetnegh båatsosne jih jijnjh tjoeperh dååstehtallieh, gååvnese stoerre ïedtje, Jåma jeahta.

Buerebe sjiehtedimmie boelveste boelvese

Manne akte dejstie læhkoladtje.

Jon Olov Jåma (30) Tjåehkeren sijteste, bovtsigujmie aalkeme, sov aehtjien båatsoe sijjiem åådtjeme. Dihte lea jov gellie jaepieh bovtsigujmie barkeme, eannan jijtjen sijjem åadtjoeji.

Jon Olov Jåma

Jon Olov Jåma, Tjåehkeren sijteste.

Foto: Kjell Roger Appfjell / NRK

– Vïenhtem buerebe aerebi lij, gåessie giehpebe åadtjodh beeteh-vierhtiem løønedh gåessie edtja bovtsh åestedh. Dellie buerebe sjïdteme, dïsse mij aaj bovtsigujmie orrije, Jåma jeahta.

Dah jaepine Jåma nuepiem åtneme sov jijtjen krievviem sjïdtedidh. Aavosne daan åvteste.

– Nåakebe dejtie mah tjuerieh alkoevistie aelkedh. Tjoara buerebe sjïehtedimmie sjïdtedh, Jåma jeahta.

Guktie daam buektiehtidh?

– Hijven gyhtjelasse! Staate lea staate, dihte jijtjen veanhtoen mietie reerie, Jåma jeahta.