NRK Meny
Normal

Noereh boelve sæjhta bovtsigujmie aelkedh

-Tjuara buerebe beetneh-viehkie sjïehtedimmie, boelveste boelvese sjïdtedh, gåessie noerh boelve bovtsigujmie aalka, tuhtjin dah båatsoe saemieh Noerhte-trööndelaagesne.

Båatsoe konferanse Noerhte-Trøøndelaagesne

Båatsoe tjåanghkoe Stientjesne.

Foto: Kjell Roger Appfjell / NRK

«Gåessie noereh boelve aalka» daan jaapetje aamhtese Noerhte-trööndelaagen båatsoe tjåanghkosne mij lea daan våhkoen Stïentjesne orreme. 60 luhkie båatsoesaemieh abpe Noerhte- Trööndelaagen båatsoe dajveste tjåanghkenamme.

Nöörjen båatsoe Saemiej Rihkesaervien ( NBR) åvtehke Ellinor Jåma tuhtjie, staate nåake orreme jih båatsoe jielemem, noeride nænnoestidh.

Nrl leder Ellinor Jåma

Ellinor Jåma, Nøørjen båatsoe saemiej rijhkesaervien (NBR) åvtehke.

Foto: Kjell Roger Appfjell / NRK

– Manne geerjene sjïdtem, gåessie vuajnam gaajhkh dah garmeres noerh mah båatsoe fuelhkijste båetieh. Daate vuesehte magkeres barkoem dah eejhtegh darjoeh jih maanide jih noeride jieliemasse nænnoestidh, Jåma jeahta.

Eah leah aelhkie båatsosne jieledh.

Læjhkan jis vaenieh beetnegh båatsosne jih jïjnjh tjoeverh dååstehtallidh, gååvnese stoerre ïedtje, Jåma jeahta.

Buerebe sjïehtedimmie boelveste boelvese

Manne akte dejstie lahkoeladtje.

Jon Olov Jåma (30) Tjåehkeren sïjteste, bovtsigujmie aalkeme, sov aehtjien båatsoe sijjiem åådtjeme. Dïhte lea jov gellie jaepieh bovtsigujmie barkeme, eannan jïjtjen sijjem åadtjoeji.

Jon Olov Jåma

Jon Olov Jåma, Tjåehkeren sijteste.

Foto: Kjell Roger Appfjell / NRK

– Vïenhtem buerebe aerebi lij, gåessie giehpebe åadtjodh beetnehvierhtiem löönedh gåessie edtja bovtsh åestedh. Dellie buerebe sjïdteme, dïsse mij aaj bovtsigujmie orreje, Jåma jeahta.

Dah jaepine Jåma nuepiem åtneme sov jïjtjen krievviem sjïdtedidh. Aavosne daan åvteste.

– Nåakebe dejtie mah tjuerieh aalkoevistie aelkedh. Tjuara buerebe sjïehtedimmie sjïdtedh, Jåma jeahta.

Guktie daam buektiehtidh?

– Hijven gyhtjelasse! Staate lea staate, dïhte jïjtjen veanhtoen mietie reerie, Jåma jeahta.