Hopp til innhold

Mineralsaken mest debattert

– Det haster ikke med mineralvirksomhet i samiske områder, mener ungdommene i NSR.

Ol Johan Gaup

NSR ungdommen er ikke klare for mineralvirksomhet.

Foto: Juliane Kravik / NRK

NSR ungdommen markerte seg sterkt under mineraldebattens avslutning søndag. Tidligere nestleder i NSR-U Ol Johan Gaup synes ikke at det haster med mineralvirksomhet i samiske områder.

– Jeg tror ikke samene er klare for mineralvirksomhet ennå, og det haster heller ikke med det, for disse mineralene vil fortsatt finnes også om ti år, sier Gaup.

Gaup tror ikke at samefolket er godt nok forberedt på å åpne samiske områder for mineralvirksomhet, og derfor bør man ikke gjøre det ennå.

Ingen het debatt

Ikke overraskende var mineralsaken den mest debatterte saken på NSRs landsmøte, og landsstyrets forslag måtte gjennom en revidering før den ble enstemmig vedtatt.

Likevel var ikke uenigheten så stor at det skapte særlig temperatur i debatten. For NSR er det viktig at partiets syn på en så viktig sak er avklart før valgarbeidet begynner, og ikke minst at vedtaket er bredt forankret i organisasjonen.

Det er ulike syn på mineralvirksomhet i samiske områder, også i NSR. Vedtaket begynner med å slå fast at rammene for mineralvirksomhet i samiske områder må basere seg på internasjonale forpliktelser i forhold til urfolk, og at dagens minerallov ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å åpne for mineralvirksomhet.

De sterkeste motstanderne av gruvedrift har med vedtaket fått slått fast at med dagens rammer åpner NSR ikke opp for mineralvirksomhet i samiske områder, samtidig lukker ikke organisasjonen døren for mineralvirksomhet dersom urfolksinteressene blir tilstrekkelig ivaretatt.

– Vi samer er storforbrukere

En av de som argumenterte for å åpne døra på gløtt for mineralvirksomhet, var mangeårig sametingsrepresentant Geir Tommy Pesersen fra Kåfjord i Troms.

– Vi er storforbrukere av tekniske hjelpemidler som ATV, snøskutere, biler og traktorer som jo er mineraler, og det er klart at hvis resten av verden skal ha det forbruket som vi samer har, så må vi nok ha en fem-seks kloder til, sier Pedersen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Geir Tommy Pedersen

Samene er storforbrukere av mineraler, mener sametingsrepresentant Geir Tommy Pedersen.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

NSR mener blant annet at Sametinget skal utarbeide et helhetlig rammeverk for mineralvirksomhet i samiske områder. Et slikt rammeverk skal omfatte etiske urfolksstandarder, miljøhensyn, sosiale, helsemessige og kulturelle hensyn, og krav til økonomisk vederlag.

Rammeverket må danne grunnlag for framtidige forhandlinger om mineralvirksomhet i samiske områder. Sametinget skal se til at rammeverket etterfølges på alle stadier.

Korte nyheter

 • Juolldan 200 000 ruvnno giellaarenaide

  Sámediggeráđđi lea juolldan 200 000 ruvnno Plassje suohkan giellaarenaide «Skuvlen mænngan» ja «gïeletjïehpije».

  Skuvlen mænngan lea giellamovttiidahttinprošeakta mii lea heivehuvvon ohppiide vuosttaš gitta njealját ceahkkái ja mii galgá veahkkin nannet ja lasihit lullisámegiela geavaheami árgabeaigiellan skuvlaasttoáiggefálaldagas (AÁF) giellaoahppanmodealla giellatjiehpije bokte. Giellatjiehppi lea giellasimulatuvra mii lahkalagaid bargá mánáiguin, iešguđetlágan fáttáiguin ja doaimmaiguin sámegillii.

  Plassje suohkan lea skuvlajagi 2020/2021 rájes gitta otnážii ovddidan ja čađahan prošeavtta Skuvlen mænngan, ja Plassje suohkan oaidná dárbbu joatkit ja buoridit fálaldaga.

  – Lea dehálaš ahte gávdnojit giellaarenat mánáide ja nuoraide, maiddái olggobealde dábálaš skuvlaáiggi. Lea illudahtti sáhttit doarjut dákkár giellaarena, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

  Dan čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen
  Foto: Árvu/Sametinget
 • Lágidit giellaseminára

  Juovlamánu 12. beaivvi gitta juovlamánu 13. rádjai lágida Sámediggi lulli- ja julevsámi giellaseminára Troanddimis. Ulbmil lea digaštallat doaibmabijuid mat nannejit lulli- ja julevsámegiela sihke mánáidgárddis, skuvllas, joatkkaskuvllas, alit oahpus, astoáiggedoaimmaid bokte ja doaimmaid bokte sámi giellaguovddážiin, dan dieđiha Sámediggi.

 • Eksamen annulleres på Universitetet i Tromsø

  UiT har valgt å annullere hjemmeeksamen for tredjeårsstudentene ved juridisk fakultet. Årsaken er at den er svært lik en gammel eksamen.

  Eksamensoppgaven ble utlevert mandag og skulle opprinnelig vært innlevert på onsdag, skriver iTromsø.

  Nå har universitetet valgt å annullere eksamen siden den er svært lik eksamen fra 2015, skriver avisen.

  Signe Veierud Busch, prodekan for utdanning, skriver i en uttalelse fra fakultetet at de har valgt å annullere eksamen ettersom de tror at studenter som har kunnet benytte sensorveiledningen fra 2015, kan ha fått en urettferdig fordel.

  – Vi ser at dette er veldig uheldig for studentene våre og beklager på det sterkeste. Det er svært viktig for oss at studentene prøves under like forhold, og at prøvingen er reell. Det er ikke tilfelle slik eksamen ble delt ut i dag, dessverre, skriver Bush i uttalelsen.

  (NTB)

  UiT - Norges arktiske universitet
  Foto: Hans Ludvig Andreassen