Mandatfordelingen blir endret i 2017

Nye registreringer i samemanntallet fører til store endringer i fordelingen av mandatene for sametingsvalget i 2017.

Sametingets plenum i Stortinget

Nordre og Vesthavet valgkrets får flere folk inn i Sametinget, mens Østre og Gáisi får færre.

Foto: NRK

Fordeling av mandatene for sametingsvalget i 2017 medfører at Nordre valgkrets og Vesthavet valgkrets får ett mandat mer i det kommende sametingsvalget i 2017 enn ved valget i 2013.

Nordre valgkrets har i inneværende periode fem representanter i Sametinget. I neste periode blir de seks.

Vesthavet valgkrets har i dag fire representanter, og får fem i neste valgperiode.

Østre og Gáisi får færre representanter

Valgkretsene Østre og Gáisi får tilsvarende ett mandat mindre, og får hver fem mandat i neste valgperiode.

Mandatene for de øvrige valgkretsene forblir uendret.

Endringene skjer etter gjennomgang av Sametingets valgmanntall per 30. juni 2015, i tråd med paragraf 67a i forskrift for sametingsvalget. Endringer i mandatfordelingen kommer som et resultat av at fordelingen av antall manntallsførte i valgkretsene er endret siden siste valg.

Flere stemmeberettigede

Det velges totalt 39 mandater fordelt på 7 valgkretser ved sametingsvalget. Alle valgkretser skal ha minimum 2 mandater, til sammen 14 mandater. De øvrige 25 mandater fordeles forholdsmessig etter antall manntallsførte i valgkretsene per 30. juni i det år det sist ble avholdt kommune- og fylkestingsvalg.

15.356 personer var innen 30. juni 2015 registrert i Sametingets valgmanntall. Dette er 351 personer flere enn foran siste valg.

Manntallet fordeler seg slik på valgkretsene: Østre (2.229), Ávjovári (3.561), Nordre (2.247), Gáisi (2.152), Vesthavet (1.684), Sørsamisk (1.030) og Sør-Norge (2.453).