NRK Meny
Normal

Mattilsynet krever tiltak mot dyrepåkjørsler

Mattilsynet uttrykker sterk misnøye med at Jernbaneverket ikke gjør mer for å forebygge dyrepåkjørsler langs Nordlandsbanen.

Reinpåkjørsel

Sist vinter måtte 220 reinsdyr bøte med livet på Nordlandsbanen etter å ha blitt påkjørt av tog.

Foto: Fredrik Norum / NRK

Også i dag ligger død rein strødd langs Nordlandsbanen

Sist vinter ble det satt opp midlertidige gjerder på Saltfjellet, men likevel oppsto det mange tap.

Foto: Olof Anders Kuhmunen

Kritikken settes fram i et brev som Mattilsynet, Distriktskontoret for Midt- og Nord-Helgeland nylig har sendt til Samferdselsdepartementet. Der blir departementet oppfordret til å øremerke økonomiske midler til tiltak som kan hindre at rein, elg og husdyr blir påkjørt av togene.

I brevet blir det hevdet at Jernbaneverket selv foretar seg lite annet enn skogrydding langs banen, og at økonomi blir brukt som et argument for at det ikke blir satt i verk flere tiltak.

Mattilsynet støtter forslag som Rana kommune satte fram overfor Samferdselsdepartementet i 2009 om et pilotprosjekt for å redusere antall påkjørsler av dyr langs Nordlandsbanen.

– Siden har det skjedd lite i denne saken, skriver Mattilsynet i brevet.

Vil bygge gjerder

Mattilsynet argumenterer for at det bør bygges gjerder på de strekningene der faren for påkjørsler er størst, for å styre viltet over tilrettelagte overganger.

– Lenger sør i Norge er det ikke uvanlig med inngjerding av veier og jernbane med tilrettelagte punkter for viltet å krysse på, heter det i brevet.

Mattilsynet påpeker at det hittil har vært vanskelig å få Jernbaneverket med på å sette opp gjerder på utsatte steder på Nordlandsbanen. Sist vinter ble det satt opp midlertidige gjerder på Saltfjellet, etter at mange rein var påkjørt. Men dette skjedde så sent at det likevel oppsto store tap.

Mattilsynet kritiserer også Jernbaneverket for dårlig vedlikehold av gjerder som tidligere er satt opp på enkelte steder for å markere grensen for Jernbaneverkets eiendom. Disse gjerdene har også hatt som funksjon å hindre beitedyr å komme inn på jernbanesporet.

Dyrevernmessig problem

Mattilsynet påpeker at påkjørslene er et dyrevernmessig problem, som blir betraktelig verre i de tilfellene der varslingsrutinene ikke blir fulgt, eller ettersøkningen av skadde dyr blir mislykket.

En arbeidsgruppe oppnevnt av Fylkesmannen i Nordland la i juni i år fram en rapport som viser at cirka 4.700 elg og tamrein er blitt drept av tog på Nordlandsbanen siden 2000. Ifølge rapporten ble 220 reinsdyr drept sist vinter.

. Kostnaden er anslått til mellom 12 og 20 millioner kroner.

Nylig meldte NRK Nordland at , og at en firedel av disse påkjørslene har skjedd på Nordlandsbanen.