NBR en båatsoe latjkoe

Magkeres båatsoe latjkoe daan jaepien sjædta? Man bijre NBR e daelie krïebpesjamme! Daelie Laanteburrie- jih beabpmoe departemeente daam båatsoe latjkoem dååsteme.

Ellinor Marita Jåma overleverte NRLs krav til Statens forhandlingsleder Anne Mari Glosli

NBR en åvtehke Ellinor M Jåma daam båatsoe latjkoem daan Staaten rååresjimmie åejvese Anne Mari Glosli geelkesti.

Foto: Landbruks- og matdepartementet

Nøørjen båatsoe Saemiej Rihkesaervien ( NBR) daelie båatsoelatjkoem tsiengelen 12.b. 2015/2016 Laanteburrie- jih beabpmoedepartemeentese geelkestamme.

Jienebh beetnegh båatsose krïebpesjamme.

NBRe sæjhta daam beetnehviehkiem jieniedidh. 126,05 milljovnh kråvnoeh. Dæjmatjistie 14,55 milljovnh kråvnoeh lissiehtamme.

Dan bijre edtjieh råårestalledh. Lohkh båatsoe latjkoem:https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/forhandlingene-om-reindriftsavtalen-20152016/id2358868/

Økologiske, ealamadtje jih nænnoes båatsoe-jieleme.

Daate båatsoe latjkoe jih dåarjoe-øørnege edtja viehkine årrodh jih daam båaries båatsoe- jieleme vuekiem evtiedidh, NBR e jeahta. Ulmie lea jih eadtjohks laakan båetijen biejjieh åvteste barkedh.

Duvtiebeetnegh edtja læssanidh.

Båatsoe latjkoe sæjhta duvtie beetnegide daejtie båatsoe sijtede jieniedidh, guktie maehtieh barkedh jih nænnoes båatsoe -jielemem åadtjodh. Sijhtieh aaj dam dorjemasse- dårjemem lissiedidh, stuerebe maaksoe jis jienebem leekieh.

Båatsoejielemen evtiedimmiefoente edtja læssanidh daan åvteste edtjieh båatsoen infrastruktuvrem bueriedidh jih eadtjaldehtedh daam noere boelvem jih båatsone barkedh. Desnie aaj båatsoe-låhkoe, eatnemereereme, dah daelvie gåatomes laantide Jillie-Finnmarhkesen vïhtesjidh, ov-juvre reereme, skaehtie båatsosne jih båatsoe jielemem Trollheimesne nænnoestidh.


Staaten vaestiedasse tsiengelen 29.b. båata. Edtjieh daan bijre njoektjen .1. beajjan råårestalledh.