Områdestyrene avvikles

I dag la næringskomiteen frem innstillingen om endringer i reindriftsloven. – De viktigste endringene er at områdestyrenes arbeidsoppgaver blir avviklet og overført til fylkesmannen.

Reinflokk
Foto: Máijá Holm Balto / NRK

Det sier Arne L. Haugen, saksordfører for endringene av reindriftsloven og medlem av nærinskomiteen.

Reindriftsstyret består

Landbruks- og matdepartementet fremmet i dag forslaget til endringer i reindriftsloven, noen som innebærer en avvikling av ordningen med områdestyrer og overføring av områdestyrenes oppgaver til fylkesmannsembetene.

I innstillingen kommer det frem at reindriftsstyret videreføres som i dag og skal bidra til å sikre samisk medvirkning i den offentlige forvaltningen av reindriften.

Komiteen skriver at «hensikten med endringene er å få en mer oversiktlig og effektiv forvaltning, som kan inngå i et bredere faglig miljø som samlet sett gir kompetansemessige gevinster. Overføringen av områdestyrets myndighet til fylkesmennene forutsettes å skje parallelt med en administrativ overføring av områdekontorene til fylkesmennene. Fylkesmannen vil dermed bli den statlige regionale fagmyndigheten i den offentlige forvaltningen av reindriften, jf. også fylkesmannens tilsvarende rolle på landbruksområdet for øvrig og på miljøområdet. Dette vil bli fulgt opp i den ordinære budsjettprosessen».

Flytter ikke kontorene

I innstillingen kommer det frem at kontorene blir lokalisert der de er i dag, men at det skal gjennomføres fylkesvise prosesser, og som etter omstendighetene kan gi rom for andre løsninger hvis det er enighet om at dette vil være mest effektivt og hensiktsmessig.

– Det er et poeng i at vi ikke gjør flere endringer enn nødvendig og vi har oppfattet at det vil være hensiktsmessig og effektivt at det gjøres på den måten det nå blir gjort, sier Arne L. Haugen til NRK Sápmi.

Reindriftsforvaltningen i Alta forutsettes opprettholdt som før, men den har nå skiftet navn til Statens reindriftsforvaltning.

Landbruks- og matdepartementet vil fortsatt ha det overordnede faglige ansvaret for den offentlige forvaltningen av reindriften.

Hele innstilingen kan du lese her: Innstilling fra næringskomiteen om endringer i reindriftsloven

Foreløpig dato for behandling i Stortinget er 27. mai 2013