Hopp til innhold

– Reindrifta i ferd med å kollapse

Reineiere etterlyser tiltak fra regjeringen angående det høye reintallet i Finnmark.

Illustrasjonsfoto. Reinflokk

I Finnmark er det nå 40.000 mer reinsdyr enn det som Stortinget har vedtatt.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Harald Hirsti

Harald Hirsti karakteriserer reindrifta som en næring i krise.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Vi har kommet så langt at dersom vi nå ikke gjør noe med situasjonen, så vil hele næringa kollapse. Vi ser det blant annet ved at slaktevekta på dyrene er mye lavere enn før. For mye rein ødelegger vidda. Vi kan ikke dempe reintallet for bare noen år. Jordområdene våre må nå få hvile, sier Harald Hirsti, som er sekretær for reinbeitedistriktene Čorgaš og Rákkonjárga i Øst-Finnmark.

40.000 mer rein enn vedtatt

Ifølge offisielle tall fra reindriftsforvaltningen er det per i dag 40.000 mer reinsdyr enn det som Stortinget har vedtatt. Et høyt reintall gjør at det blir knapphet om beiteområdene i Finnmark, noe som blant annet fører til at rein fra andre reinbeitedistrikt kommer over i vinterbeiteområdene til enkelte distrikt. Slikt blir det konflikter av.

Čorgaš og Rákkonjárga reinbeitedistrikt har blant annet tatt i bruk helikoper for å jage bort fremmedrein fra sine beiteområder. Nå vurderer de å anmelde norske myndigheter dersom de ikke iverksetter strakstiltak for å få ned reintallet.

– Vi vet at en rettslig prosess vil ta fryktelig lang tid, men dersom regjeringen nå ikke griper inn med begrensninger, slipper vi dessverre ikke unna rettssak, sier Harald Hirsti til NRK Sámi Radio.

– Næringa har mistet kontrollen

Stig Rune Smuk

Stig Rune Smuk mener det er på tide å slakte langt mer.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Medlem av Norske Reindriftsamers Landsforbund Stig Rune Smuk som tilhører nabodistriktet Rákkonjárga, er enig med Harald Hirsti.

– Det virker ikke som om regjeringen gjør noe før det er krise. Først da kommer de på banen, men da er det jo ofte for sent. Næringa er nå i ferd med å kollapse, vi ser at det høye reintallet er et problem som strekker seg over flere reinbeitedistrikt og faktisk over landegrenser også. Reindriftsnæringa har mistet kontrollen, sier Smuk.

– Hva er løsninga?

– Ved et for høyt reintall er løsninga rett og slett å slakte mer, sier Smuk.

Reintallet tatt opp på Stortinget

Torgeir Trældal (Frp)

Landbrukspolitisk talsmann i Frp Torgeir Trældal, ber statsråden ta ansvar for problemet.

Akkurat det var også tema under Stortingets spørretime i dag. Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Torgeir Trældak spurte landbruksminister Lars Peder Brekk om hva statsråden skal gjøre med problemet som ikke lenger bare er i Vest-Finnmark.

– Det som er problemet med dette er at det hele henger sammen som dominobrikker. Faller en brikke, ja så faller alle. Det skjer nå i Finnmark, det ene distriktet følger ikke opp lovverket og konsekvensene er at det forplanter seg videre til de andre områdene, sa Trældal fra talerstolen.

Statsråd Lars Peder Brekk svarte følgende:

– Det er ikke til å underslå at det er store utfordringer knyttet til et for høyt reintall i Finnmark, men det er reindriftsutøvernes ansvar å følge opp lover og regler. Mitt ansvar er å sørge for at de gjør det, svarte Brekk.

– Ansvarsfraskrivelse

Trældal som er landbrukspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, er ikke fornøyd med svaret.

– Det er ren ansvarsfraskrivelse, man henviser til at næringa har ansvaret og at de skal ordne opp. Jeg ønsker at statsråd Brekk som jo har ansvar for reindriftsforvaltninga, tar sitt ansvar og rydder opp. Det virker ikke som om man vil ta innover seg at det faktisk er et problem med det høye reintallet, sier Trældal til NRK Sámi Radio etter spørretimen.

Trældal mener at Stortinget bør fastsette å få ned reintallet i Finnmark til 50.000 dyr for å unngå at fremmedrein beiter på andres områder. I tillegg er han bekymret for dyrevelferden for Finnmarksreinen og trekker frem det faktum at slaktevekta stadig blir lavere enkelte steder.

Landbruksminister Lars Peder Brekk

Landbruksminister Lars Peder Brekk er trygg på at reindriftsnæringen selv er i gang med å rydde opp i problemet.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Minister Lars Peder Brekk er ikke enig i at politikerne kan fastsette et tak på 50.000 dyr. Han sier at departementet nå er i ferd med å fastsette bruksregler som igjen vil fastsette rammene for bærekraftig reindrift. I det er naturlig nok også reintall et premiss, sier han. Og hovedansvaret ligger hos næringa.

– Utgangspunktet er at reindriftsforvaltninga og områdestyrene skal følge utviklingen angående reintallet svært nøye. Bruksreglene fastsetter et bærekraftig reintall og jeg forutsetter at det skjer. Jeg vet at det jobbes aktivt i reindriftsforvaltningen for å følge opp saken, sier Brekk til NRK Sámi Radio.

Etterlyser gjerde

I Tana sitter reindriftsutøverne å venter på at et gjerde som skal avgrense beiteområdene fra hverandre. Harald Hirsti sier til NRK Sámi Radio frykter at deres beiteområder blir rasert og nedtråkket dersom et slikt gjerde ikke snart kommer opp.

Også reindriftsagronom Ingolf Balto i Øst-Finnmark håper at en avgjørelse blir tatt i departementet før jul. Men det kan ikke landbruksminister Lars Peder Brekk si noe nærmere om.

– Saken er til behandling i departementet og vi vil snart vurdere det. Jeg vil ikke kommentere reingjerdet noe ytterligere enn det, sier Brekk.

Korte nyheter

 • Mánát ja nuorat eai loavtte skuvllas

  Eanet mánát ja nuorat eai loavtte skuvllas. Lávdegoddi lea iskan geahččalemiid ja gáibádusaid mat gusket skuvlla raporteremii ja dokumenteremii, ja oasseraporta lea dál geigejuvvon máhttoministarii otne. Raporta čájeha ahte eanet nuorat eai loavtte skuvllas dál go dan maid ovdal leat bargan, ja sii vásihit eambbo givssideami ja vel noađi. Nuorat muitalit maid ahte skuvllas lea láittas ja ahte sii ballet vuolgit skuvllii.

  Skole. Føtter. Ungdom.
  Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK
 • Ohcan ruđa ealgadutkamii

  Norgga luonddudutkaninstituhta lea ohcan Birasdirektoráhtas 1,15 miljovnna doarjaga, viđa jahkásaš dutkanprošektii Romssa fylkkas, go áigot dutkat ealgga. Dutkamis leat gávcci suohkana Gaska- ja Lulli-Romssas, ja vel Statskog. Sii háliidit iskat movt ealga mátkkošta, ja nu fertejit bidjat GPS-mearkkaid ealggaide. Prošeavtta ollislašbušeahtta lea sullii guhtta miljovnna ruvnno.

  Elg langs veien
  Foto: Nils Mehren
 • Politiijat fertejit seastit ruđa

  Politiija lea gohčohallan effektiviseret ja seastit oktiibuot 242 miljovnna ruvnno dán jagi.

  Measta 25 proseantta dás lea njuolga geahpedeapmi, ja reasta ruđaid galget vuoruhit ja sirdit. Politiijaguovllut ožžot eambbo ruđa, ja politiijat galget eambbo leat oidnosis ja áigot vel ásahit ođđa politiijabálvalusbáikkiid.

  Dát mielddisbuktá ahte Politiijadirektoráhtta oažžu 61 miljovnna ruvnno unnit go diibmá, nu dieđiha direktoráhtta.

  Politi Arendal
  Foto: Vetle Hjortland / NRK