Det høye reintallet skaper konflikter

Stadig flere reineiere i Finnmark tar i bruk helikopter for å jage bort fremmedrein fra sine vinterbeiter.

Helikopter

Illustrasjonsbilde: Stadig flere jager bort reinsdyr ved hjelp av helikopter.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

– Vi har ikke andre valg enn å jage bort reinsdyrene som ikke skal være her. Vi vil ikke at våre vinterbeiter skal ødelegges og så lenge reinsdyr fra andre reinbeitedistrikt kommer hit for å beite, så må vi jage dem bort, sier Magne Andersen.

Magne Andersen

Distriktsleder Magne Andersen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Han er leder av Rákkonjárga reinbeitedistrikt i Øst-Finnmark. I forrige uke ble NRK Sámi Radio med da han ved hjelp av helikopter jaget bort et hundretalls reinsdyr tilhørende andre reinbeitedistrikt som hadde blandet seg med deres egne reinsdyr i Rákkonjárga.


Andersen sier til NRK Sámi Radio at de i fjor så hvor stor skaden var i Máskevárri-området etter at fremmedrein hadde kommet til for å beite. Distriktslederen beskriver området som «nedtrampet og ødelagt».

– Reindriftsloven gir oss adgang til å jage bort fremmedrein og da gjør vi det.

Sammenblanding av rein

En slik sammenblanding av rein oppstår ofte på Finnmarksvidda hvor det allerede er et altfor høyt reintall i forhold til det som myndighetene har fastsatt, og hvor det derfor er knapt med beiteområder. Ved flytting fra sommerbeite til vinterbeiteområder kan reindriftsutøverne lett miste kontroll over flokkene.

Denne vinteren har en slik sammenblanding skjedd i Øst-Finnmark. Reinbeitedistriktet Lágesduottar må på vei til sitt eget vinterbeite, flytte med sin reinflokk forbi to mindre reinbeitedistrikt og deres beiteområder - Rákkonjárga og Čorgaš. I Lágesduottar er det 4000 mer reinsdyr enn det som regjeringen har satt som mål.

Når deres reinsdyr kommer over til Čorgaš sine beiteområder, vil reinsdyrene fra Čorgaš komme over til beiteområdene til Rákkonjarga.

Må diskutere reintallet

Rein på beite

Det høye reintallet i Finnmark skaper konflikter.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Og slikt blir det konflikter av innad i reindrifta og de ulike distriktene, innrømmer nestlederen i Øst-Finnmark områdestyre.

– Jeg tror at tiden er inne for reindriftsutøverne å diskutere det høye reintallet. Det er ikke positivt at det har oppstått en slik konflikt mellom to eller flere reinbeitedistrikter, sier Ellen Anne Grethe Sara Utsi til NRK Sámi Radio.

Nestlederen sier at alle reimbeitedistriktene burde lage en egen slakteplan, slik mange allerede har gjort for å få bukt med reintallet. Hvert av reinbeitedistriktene opererer med et såkalt selvstyre, som betyr at hvert enkelt distrikt internt må vurdere hvor mye reinsdyr de kan ha.

– Vi må alle våge å tenke hvor mye rein tåler egentlig vårt distrikt, sier hun.

Vil bygge gjerde

Ingolf Balto

Reindriftsagronom Ingolf Balto håper å kunne starte byggingen av et eget reingjerde mellom de ulike distriktene.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Reindriftsagronom Ingolf Balto i Øst-Finnmark har også vært i Rákkonjárga for å få oversikt over situasjonen. Balto kan ikke si noe om hvor ille situasjonen er da de ennå ikke har trukket noen konklusjoner. Løsningen på slike sammenblandings- og beitekonflikter er imidlertid enkel i teorien, sier han.

– Det er så enkelt som at hver enkelt skal holde seg innenfor sitt eget område. Det er ikke like lett i praksis, men nå vil vi få til et gjerde som skal avgrense beiteområdene fra hverandre slik at vi slipper slike konflikter i fremtiden.

– Når tror dere at et slikt gjerde kan komme på plass?

– Vi håper at saken tas opp i departementet før jul slik at en bygging eventuelt kan starte opp allerede til neste år. Men det er klart at et slikt gjerde også må finansieres og det må vi også ta hensyn til, sier Ingolf Balto.