Har fastsatt tiltak for å begrense spredning av CWD

Det er nå forbudt å utføre levende hjortedyr fra Norge, men forbudet gjelder ikke for utførsel av tamrein som beiter på begge sider av grensen mellom Norge og Sverige, og tamrein som sendes direkte til slakteri.

Syk elg avlivet

Denne elgen hadde CWD, og ble avlivet.

Foto: Frode Alsethaug

Landbruks- og matdepartementet har i går fastsatt forskrift med tiltak for å begrense spredning av Chronic Waisting Disease blant hjortedyr.

Bakgrunnen er funn hos viltlevende hjortedyr i Norge . I april ble Chronic Waisting Disease (CWD) funnet hos en villrein i Lærdal. Ytterlige to tilfeller ble påvist hos to elger i Selbu i mai/juni . Dette er de første funn i Europa. Sjukdommen er velkjent fra Nord-Amerika. Den er dødelig for hjortedyr, men den har aldri smittet til mennesker.

Forbud mot flytting av hjortedyr over grensene

Forskriften innebærer forbud mot utførsel av levende hjortedyr fra Norge, samt krav om tillatelse før hjortedyr kan flyttes mellom fylkene.

Levende hjortedyr i denne forskrift forståes som alle hjortedyr, herunder rein, rådyr, hjort, elg og dåhjort.

Det vil også være ulovlig å flytte levende hjortedyr over landegrensen. Det blir også forbud mot å legge ut fôr og saltslikkestein til hjortedyr i naturen. Mattilsynet kan gi unntak fra forbudet mot slikkesteiner til rein når det er nødvendig på grunn av radioaktivitet.

Unntak for tamrein

Forbudet gjelder imidlertid ikke for utførsel av tamrein som beiter på begge sider av grensen mellom Norge og Sverige, i områder i tilknytning til riksgrensen hvor norsk/finsk reingjerdekommisjon åpner for grensekryssende beiting eller ved tilbakeføring av svensk og finsk tamrein som selv har krysset grensen til Norge.

Forbudet gjelder heller ikke for utførsel av hjortedyr direkte til slakteri i Sverige og Finland.

Krav om tillatelse for flytting mellom fylkene gjelder ikke for tamrein som krysser fylkesgrenser i samsvar med fastsatte beitebruksregler, eller ved tilbakeføring av tamrein som selv har krysset fylkesgrensen. Krav om tillatelse gjelder heller ikke for flytting av hjortedyr direkte til slakteri i Norge.

Forbudet gjelder fra forskriftens oppstart i går, og vil være gjeldende frem til årskiftet, melder Landbruks- og matdepartementet.

Hjerne fra hjortedyr med CWD

Hjerne fra hjortedyr med CWD

Foto: Sylvie Lafond Benestad / Veterinærinstituttet