Gïerhkien aale sjædta

Suvmieh 350 daakte gïerhkieh Nøørjesne jieleminie.

Jerv på reinkadaver

Gierhkie barhvesje.

Foto: Scandlynx

Båatsoe saemieh guhkiem laajhteme ihke jijnje gierhkieh gååvnese, mij stoerre tjoeperinie båatsose sjædta. Daelie maahta Rovdata daam nænnoestidh.

Stoerredigkie Nøørjesne jeahteme åådtje 39 gierhkien-fuelhkieh Nøørjesne jieledh. Dæjman 59 gierhkien- fuelhkieh vïhtesjamme jih jaepeste, jaapan dah gïerhkieh sjïdtedehtieh

Daan jaepien Statens Naturoppsyn (SNO) ensi-laakaan daejtie gierhkien pleasojde vïhtesjamme. 65 gierhkieh-fuelhkieh Nøørjesne gaavneme jih vïhtesjamme. Dihte sjædta 340 daakte gierhkieh Nøørjesne, dihte Rovdata tjaala.

Rasten dåeresth båetieh.

Nøørje jih Sveerje seamma laakan ov-juvride vïhtesjedtieh. Gïerhkien pleasoeh gaavnedh jih mænngelh, tjovkijde vïhtesjidh. Daelie dihte Rovdata tjaala jienehke daejstie gïerkijste Sveerjen bieleste båetieh.

Mattias Jåma, Låarten sijteste jih aaj lihtsege sijjiem åtna daan ov-juvre dajvesne, Region 6. Ij dihte bååhperh, daan Rovdatan bievnesen bijre.

Mattias Jåma

Mattias Jåma, Låarten sijte jih lihtsege ov-juvre dajvesne 6

Foto: Ristin Persson / NRK

– Ij leah daate rovneghs! Sveerjen bielesne gïerhkieh aales jih dellie dah kreekh vaanterdieh guktie sijhtieh daan rasten dåeresth! Dunnie bielesne åadtjoeh raeffesne årrodh jih jeananidh, Jåma jeahta.

Magkeres viehkie dijjieh åådtjede?

– Gijregen åadtjebe muvhth gïerhkie-fuelhkieh vaeltedh, mænngelh jih tjovkijde jih dihte daerpies.

Noerhte Trøøndelaage duvrieh dajve.

Daate bievnese aaj vuesehte edtja sagke jienebh duvrieh, Noerhte Trøøndelaagesne tjaakanidh. Mattias Jåma daan bijre tjoeperde.

– Dellie buerebe Sveerjesne, åadtjoeh dejtie vijriedidh. Daesnie åadtjoeh raeffesne veasodh, mijjieh maehtebe barre pryøvedh rasten dåeresth beltedh Jåma jeahta.