NRK Meny

Gïerhkien aale sjædta

Suvmieh 350 daakte gïerhkieh Nøørjesne jieleminie.

Jerv på reinkadaver

Gierhkie barhvesje.

Foto: Scandlynx

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Båatsoe saemieh guhkiem laajhteme ihke jijnje gierhkieh gååvnese, mij stoerre tjoeperinie båatsose sjædta. Daelie maahta Rovdata daam nænnoestidh.

Stoerredigkie Nøørjesne jeahteme åådtje 39 gierhkien-fuelhkieh Nøørjesne jieledh. Dæjman 59 gierhkien- fuelhkieh vïhtesjamme jih jaepeste, jaapan dah gïerhkieh sjïdtedehtieh

Daan jaepien Statens Naturoppsyn (SNO) ensi-laakaan daejtie gierhkien pleasojde vïhtesjamme. 65 gierhkieh-fuelhkieh Nøørjesne gaavneme jih vïhtesjamme. Dihte sjædta 340 daakte gierhkieh Nøørjesne, dihte Rovdata tjaala.

Rasten dåeresth båetieh.

Nøørje jih Sveerje seamma laakan ov-juvride vïhtesjedtieh. Gïerhkien pleasoeh gaavnedh jih mænngelh, tjovkijde vïhtesjidh. Daelie dihte Rovdata tjaala jienehke daejstie gïerkijste Sveerjen bieleste båetieh.

Mattias Jåma, Låarten sijteste jih aaj lihtsege sijjiem åtna daan ov-juvre dajvesne, Region 6. Ij dihte bååhperh, daan Rovdatan bievnesen bijre.

Mattias Jåma

Mattias Jåma, Låarten sijte jih lihtsege ov-juvre dajvesne 6

Foto: Ristin Persson / NRK

– Ij leah daate rovneghs! Sveerjen bielesne gïerhkieh aales jih dellie dah kreekh vaanterdieh guktie sijhtieh daan rasten dåeresth! Dunnie bielesne åadtjoeh raeffesne årrodh jih jeananidh, Jåma jeahta.

Magkeres viehkie dijjieh åådtjede?

– Gijregen åadtjebe muvhth gïerhkie-fuelhkieh vaeltedh, mænngelh jih tjovkijde jih dihte daerpies.

Noerhte Trøøndelaage duvrieh dajve.

Daate bievnese aaj vuesehte edtja sagke jienebh duvrieh, Noerhte Trøøndelaagesne tjaakanidh. Mattias Jåma daan bijre tjoeperde.

– Dellie buerebe Sveerjesne, åadtjoeh dejtie vijriedidh. Daesnie åadtjoeh raeffesne veasodh, mijjieh maehtebe barre pryøvedh rasten dåeresth beltedh Jåma jeahta.