Hopp til innhold

Disse skal sørge for at E6 blir fergefri

Tysfjorden deler Norge i to. Nå skal et nytt styre sørge for at E6 blir fergefri.

Tor Ageir Johansen og Stig Kjærvik

Leder i styringsgruppa for fergefri E6, Tor Asgeir Johansen, og styremedlem Stig Kjærvik, står i spissen for prosjektet.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Vi skal knyte E6 sammen og dermed knyte Norge sammen til ett rike. Vi håper på å få E6 fergefri i løpet av de neste 20 årene.

Det sier Tor Asgeir Johansen, ordfører i Tysfjord og nestleder i Ofoten regionråd.

Fredag ble det etablert en styringsgruppe bestående av fem personer som skal jobbe for en fergefri E6, der Johansen nå sitter som styreleder.

Fergefri E6

Norge på langs uten ferge

Det langsiktige målet for gruppa er å få bygget broer over Tysfjorden i Nordland slik at det er mulig å kjøre Norge på langs uten å måtte ta ferge.

– Næringslivet mener at det er en stor utfordring at vi ikke har en fergefri vei. Vi avhengige av gode samferdselsløsninger for å få god vekst i Nord-Norge. Og fergefri E6 er en av hovedutfordringene, mener den nyvalgte styrelederen.

Bli omtalt i Nasjonal transportplan

Men for å få dette til må planene om fergefri E6 inn i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029 – statens langtidsplan for utbygging og veier og andre transportløsninger.

– Våren 2016 skal selskapet fergefri E6 være stiftet. Selskapets mål er å få veiplanene inn på Nasjonal transportplan, forklarer styreleder Tor Asgeir Johansen.

Og forprosjektmidler er allerede på plass.

– Styringsgruppa har fått 150.000 kroner i fra Ofoten regionråd og Tysfjord kommune. Sekretariatet blir Samferdselsforum Nord.

Dette er styret for Fergefri E6

 • Leder Tor Asgeir Johansen, nestleder i Ofoten regionråd
 • Allan Ellingsen, avtroppende varaordfører i Bodø
 • Torkel C. Rørstrand, direktør i Implenia Norge AS region vest
 • Sven-Roald Nystø, tidligere sametingspresident
 • Stig Kjærvik, daglig leder i Samferdselsforum Nord

Korte nyheter

 • Neavroe-blussem Plassjesne vöötjih

  Jååktan iehkeden almetje nænnoesti dïhte edtji neavroe-blussem Plassjen jarngesne vuetjedh. Almetje pollisese bïeljelamme, dan åvteste dïhte lea ïskeres moeregåetide goh leah jarngesne, pollise Twitterisnie tjaala.

  Det er boplikt i hele Røros sentrum
  Foto: Frode Søreide / NRK
 • Orre TV-raajroem Norrbottenistie

  Disney+ edtja aelkedh sov voestes stoerre Sveerjen TV-raajroem darjodh. Lea Mikael Niemien gærja «Koka björn» goh lea akte buvveme-mojnestimmie goh edtja TV-raajroem sjïdtedh. Niemi jeahta daate lea joekoen stoerre dååjrehtse, Sameradion tjaala.

  Mikael Niemi
  Foto: Berit Solveig Gaup / NRK
 • Vuvdet NFT-biibbaliid máŋgga duhát ruvnnu ovddas

  Nordisk bibelmuseum nammasaš musea bargu lea almmolašvuhtii meannudit biibbala sisdoalu.

  Dál sii isket vuovdit biibbala «NFT»-hámis. NFT máksá «non fungible transfer». Njulgestaga de go muhtin lagan «kryptobiibbal».

  Álkit čilgejuvvon de lea NFT erenoamáš duođaštus mii čájeha ahte don eaiggádat muhtin eahpe-fysálaš digitála tiŋgga, dego omd. digitála dáidda, musihkka, videot jna.

  Musea háliida juksat eambbo olbmuid sin diehtojuohkimin dán lágiin.