Hopp til innhold

Dihte guektiengïelen reereme tjïelte maahta stoerre tjïeltesne gaatoelidh

Saemieh straevvieh stoerre tjïelte maahta saemien jieleme vuekiem skilkedh.

Røyrvik kommune

Raarvijken tjïelte akte dejstie guektien gïelen tjieltijste saemien reereme dajvesne.

Foto: Espen Sandmo, NRK

Reerenasse daam orre tjïelten jorkesem buakteme guktie ussjedamme jijnjh tjïelth aktene stoerre tjïeltese ektiedidh. Raarvihken tjïelte mubpie åarjelsaemien guektiengïelen reereme tjïelte sjidti.

Saemien reereme tjïelte maahta gaarvanidh.

Raarvihken tjïelten åejvie Arnt Mickelsen tjoeperde saemien aamhtsi bijre jis tjïelte stuerebe sjædta.

Røyrvik-ordfører Arnt Mickelsen

Raarvijken tjïelten åejvie Arnt Mickelsen.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

– Daate tjoepere sjædta jis dihte tjïelten reereme dubpielisnie. Vaenebe saemien aamhtsi bijre daejrieh. Vaenebe saemieh stoerre tjïelesne årroeminie. Eah saemma laakan dah saemien aamhtsi bijre pryjjedh, Mickelsene jeahta.

Saemien reereme tjïelten barkoe.

Fylhkeålman tjïelte direktøøre Hans Brattås, Nrk Trøøndelaagese jeahta, dah saemien reereme tjïelteh tjuerieh jijtje daejtie saemien aamhtside vaarjelidh. Maam daan bijre jeahtah?

– Dihte lea dihte stoerre gyhtjelasse! Reereme dåajvoehtisteme, edtjieh sjiere øørnegh buektedh. Guarkebe daam dihte geerve stoerre tjïeltesne sjædta, Mickelsene jeahta.

Noerhte Trøøndelaagen saemien siebrie sæjhta digkiedidh.

Dah tjïelth, edtjieh daelie tjïelkestidh magkeres tjïelte gujmie sijhtieh aktanadtedh. Noerhte trøøndelaagen saemien saervien åvtehke Grethe Dunfjeld bælla, daate stoerre håajpeme sjædta.

Grethe Dunfjeld

Noerhte Trøøndelaagen saemie saervien åvtehke Grethe Dunfjeld

Foto: Marit Laila Anti

– Gåessie stoerre tjïelte sjædta, dellie tjoerebe vihth aalkoeraajeste samien jielemen vuekien bijre bïhkedidh. Håajpeme sjædta jih mijjien reaktojde vaarjelidh, Dunfjelde jeahta.

Noerhte Trøøndelaagen saemien siebrie tjåanghkose bøørie njoektjen 7.b. Snåasesne, gusnie edtjieh tjielten jorkesen bijre raarastalledh jih digkiedidh guktie daate guektien gïelen reereme dajve daan stoerre tjïeltesne sjædta.

Korte nyheter

  • Henlegger sak om hund som ble skutt i Alta

    Politiet henlegger saken hvor hunden Kiira ble skutt i Alta i september i fjor. Det opplyser politiet i en pressemelding.

    Politiet mottok 25.09.2021 en anmeldelse etter at hunden Kiira ble skutt under en jakttur ved Jotka-området utenfor Alta. To personer ble siktet for å ha skutt hunden.

    – Politiet har foretatt en grundig etterforskning hvor det blant annet er gjennomført obduksjon av hunden, tatt avhør av de involverte og innhentet andre tekniske og taktiske bevis som belyser saken, skriver politiet.

  • Redningsmannskaper har funnet kajakkpadler

    Kajakkpadleren som hadde veltet utenfor Torsken i Senja er nå lokalisert av redningshelikopter og heist opp av vannet. Mannen sjekkes nå av helsepersonell.